Skip to content

Biblioteka TEA

Scenariusz zajęć

Moja historia

Ćwiczenie odwołuje się do osobistych wspomnień, na podstawie których możemy przeanalizować składowe elementy sytuacji dyskryminacji w kontekście szkolnym (przemoc rówieśnicza). Ćwiczenie zwiększa wrażliwość i gotowość uczestników i uczestniczek zajęć do reagowania na krzywdzące zachowania z perspektywy świadka / świadkini.

Scenariusz powstał na podstawie ćwiczenia „Moja historia” Marty Abramowicz pochodzącego z publikacji „Jestem gejem, jestem lesbijką – komu mogę o tym powiedzieć”, Marta Abramowicz, Agnieszka Bratkiewicz, Kampania Przeciw Homofobii, 2005. Adaptacja scenariusza do zajęć edukacyjnych online: Magdalena Chustecka.

Do zajęć będziesz potrzebować:
 • Kwestionariusz on-line „Moja historia” (Załącznik 1).

Instrukcja do scenariusza:

Cofnij się w czasie do minionych lat. Spróbuj poszukać w swojej pamięci taką osobę ze swojego otoczenia, która była z jakichś powodów gorzej traktowana przez otoczenie, którą coś wyróżniało, która była inna lub była postrzegana jako inna. [Tutaj horyzont czasowy zależy od charakterystyki wiekowej grupy, z jaką pracujesz. Jeżeli pracujesz z nastolatkami ze szkoły podstawowej – wskaż na okres przedszkolny i wczesnoszkolny. Jeżeli pracujesz z młodymi dorosłymi – poproś o cofnięcie się do czasów szkoły podstawowej i szkoły średniej.]

Spróbuj sobie przypomnieć tę sytuację ze szczegółami. Jak miała na imię ta osoba? Jak wyglądała? Czym się wyróżniała? Jak zachowywali się wobec niej koleżanki i koledzy?

Spróbuj wejść na moment w skórę tej osoby i zobaczyć świat tak, jak ona go mogła widzieć. Spróbuj dokończyć poniższe zdania w pierwszej osobie. Nie podawaj nazwiska tej osoby, a tylko imię lub inicjały.

Cele zajęć:

Uczeń_uczennica:

 • Zna pojęcie „przemocy rówieśniczej”.
 • Dostrzega, że dyskryminacja może być powiązana z mechanizmem przemocy, także rówieśniczej.
 • Zwiększa umiejętność identyfikowania zjawisk związanych z dyskryminacją i przemocą rówieśniczą w swoim otoczeniu.
 • Kształtuje empatię w stosunku do osób, które doświadczają dyskryminacji i przemocy rówieśniczej.
 • Zwiększa swoją uważność i gotowość do reagowania na krzywdzące zachowania z pozycji świadka_świadkini.

1. Rozpocznij lekcję od przedstawienia celów zajęć. Zapowiedz, że dzisiejsze zajęcia zaczniemy od wspomnień, a w ich odtworzeniu pomoże nam kwestionariusz „Moja historia”. Będziemy sięgać pamięcią do tych historii, w których jakiś nasz rówieśnik_ rówieśniczka był_była z jakichś powodów inaczej traktowany_traktowana przez otoczenie, coś ją wyróżniało, była inna lub była postrzegana jako inna. Zaprezentuj kwestionariusz (Załącznik 1) na współdzielonym ekranie i omów jego poszczególne części. (15 min)

Najważniejszą częścią tej instrukcji są dwa punkty:

 • Osoby uczestniczące nie powinny opisywać własnych doświadczeń dyskryminacji i przemocy rówieśniczej. Stąd prośba o przywołanie w pamięci osoby ze swojego otoczenia.
 • Osoby uczestniczące opisują sytuacje, które miały miejsce w przeszłości.
 • Upewnij się, że każda osoba ma dostęp do kwestionariusza (link możesz wysłać wszystkim osobom uczestniczącym na chacie). Podkreśl, że opisy tych sytuacji nie będą prezentowane na forum, a każda osoba będzie mogła opowiedzieć z tych historii tyle, na ile sama się zdecyduje. Nikt też nie będzie oceniał czy osoby uczestniczące zachowywały się w tych sytuacjach dobrze czy źle. Następnie zapowiedz, że na pracę indywidualną z kwestionariuszem będzie przeznaczone 10 minut.

2. Powróć do pracy na forum. Poproś o zapisanie gdzieś na boku lub zapamiętanie z jaką emocją kończą tę aktywność. (5 min)

Zapytaj uczestniczki i uczestników:

 1. Łatwo czy trudno było przypomnieć sobie taką osobę i historię?
 2. Jak się czujecie? Jak możecie nazwać emocje, które towarzyszą wam teraz i towarzyszyły w trakcie przywoływania sobie w pamięci tych sytuacji? Z czego wynikają te emocje?

Przywołaj, że powszechność takich doświadczeń może rodzić przygnębienie [wielokrotnie przeprowadzałam to ćwiczenie w zróżnicowanych grupach i nigdy nie zdarzyło się, żeby zabrakło historii do omawiania – przyp. red.]. Celem tego ćwiczenia nie jest jednak wywołanie złego nastroju, ale analiza mechanizmu, który prowadzi do przemocy rówieśniczej i dyskryminacji. Taka analiza pozwoli nam zebrać wiedzę oraz siły, aby przeciwdziałać takim historiom w przyszłości.

3. Zaproś uczniów_uczennice do pracy w 3- lub 4-osobowych podgrupach. (15 min)

Zadaniem podgrup będzie podzielenie się przywołanymi sytuacjami (z zachowaniem zasady dobrowolności, poufności i nie oceniania) oraz dyskusja wokół poniższych wątków:

 1. Czy widzicie podobieństwa w przywoływanych historiach? Czy waszych bohaterów i bohaterki coś łączyło? Jakie to podobieństwa? Czy to samo je wyróżniało? Czy to samo je spotykało?
 2. Kto zachowywał się w stosunku do bohaterki krzywdząco lub niesprawiedliwie? Czy była to jedna osoba czy grupa, rówieśnicy czy ktoś dorosły?
 3. Czy próbowaliście zareagować na takie traktowanie tej osoby, przerwać sytuację lub wesprzeć bohatera_bohaterkę swojej opowieści?
 4. Jak zachowywała się i reagowała reszta, która obserwowała te sytuacje? Czy dorośli (nauczyciele i nauczycielki, jeśli sytuacja miała miejsce w szkolnej społeczności) podejmowali próbę przerwania tej sytuacji? Co konkretnie robili? Czy to działało?
 5. Jak to wpływało na poczucie bezpieczeństwa, samopoczucie oraz możliwości nauki tej osoby? Jak wpłynęło lub mogło to wpłynąć na przyszłość tej osoby?

Uwaga! W trakcie pracy w podgrupach zajrzyj do każdego pokoju, aby upewnić się, jak przebiega praca i czy osoby uczestniczące nie potrzebują wsparcia. Zanim osoby zostaną przekierowane do pokojów możesz także pokazać, jak w danej aplikacji wysłać do uczniów_uczennic powiadomienie, że potrzebują pomocy.

4. Zaproś uczniów_uczennice do powrotu na forum grupy. Koniecznie zadbaj o to, aby osoby „wyszły ze swojej roli” (poproś, aby każdy powiedział na głos swoje imię i miejsce przebywania, na przykład „Jestem Ilona, chodzę do klasy 8c i rozmawiam teraz z Wami z mojego dużego pokoju”, lub zaproponuj, aby każdy stanął przed swoim urządzeniem ekranowym, symbolicznie otrzepał się z tej historii jak pies wytrzepuje się po wyjściu z wody i wypowiedział na głos swoje imię.

5. Podsumuj najważniejsze wątki tego doświadczenia (5 min).

 • Przemoc, w tym przemoc rówieśnicza i dyskryminacja to powiązane zjawiska. O przemocy mówimy wówczas, „gdy ktoś silniejszy fizycznie lub psychicznie wyrządza krzywdę komuś słabszemu w sposób zamierzony, specjalnie. Cechą charakterystyczną przemocy jest nierównowaga sił między uczennicami_uczniami, intencjonalność i powtarzalność tego typu zachowań”[1].
 • Przemoc i dyskryminacja mogą trwać tylko wówczas, jeśli świadkowie nie reagują. Jest to wspaniała informacja, bo to oznacza, że jeśli będziemy mieli i miały odwagę cywilną, aby reagować i jeżeli będziemy się uczyć jak to robić, to te sytuacje przestaną mieć miejsce.

6. Zapytaj, jak dzisiaj uczniowie_uczennice zachowaliby się, gdyby w kapsule czasu wrócili_wróciły do tamtych czasów? Czy zrobiliby_zrobiłyby coś więcej lub inaczej? Czy zaniechałyby jakiś działań?

Jeżeli masz możliwość dalszej pracy z tą grupą zapowiedz, że kolejne zajęcia będą poświęcone rozwijaniu umiejętności reagowania na dyskryminację i przemoc rówieśniczą (5 min).

7. Ćwiczenie to można rozszerzyć o dodatkowy moduł (kolejna godzina zajęć), w trakcie którego można podyskutować:

 • Jakich reakcji na takie sytuacje młodzież oczekiwałaby od dorosłych, w tym od osób pracujących w szkole?
 • W jaki sposób można reagować z pozycji rówieśnika_rówieśniczki – katalog możliwych rozwiązań i reakcji? (bardziej szczegółowe rozwinięcie punktu 6)
 • O co powinniśmy zadbać w naszej klasie, w naszej szkole, aby nie dochodziło do takich sytuacji albo aby były one „dławione w zarodku”? Co konkretnie możemy zrobić jako zespół klasowy?

[1]Definicja pochodzi z podręcznika „Łańcuch dyskryminacji i przemoc w szkole. Szkoła Przyjazna Prawom Człowieka. Jak przeciwdziałać wykluczeniu i przemocy w szkole”, Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń [Źródło: https://um.warszawa.pl/documents/21449838/32802105/Antydyskryminacja_z-04.pdf/96bbccc1-3714-ac7b-e303-6fee305ed0d4?t=1634497736878]

Komentarz metodyczny

Cofnięcie się pamięcią do sytuacji dyskryminacji czy nawet przemocy nią motywowanej może być dla uczniów_uczennic trudnym doświadczeniem. Dodatkową trudność może sprawić formuła online (trudno czasami dostrzec, w jakiej kondycji emocjonalnej są osoby uczestniczące, jeśli mają one na przykład wyłączone kamery). Z tych powodów zalecamy szczególną uważność przy realizacji tego scenariusza. Nie powinien on być realizowany w sytuacji, jeśli grupa dopiero się zawiązała lub jeśli mamy wiedzę, że mają w niej miejsca wydarzenia o charakterze dyskryminacji i przemocy rówieśniczej lub któraś z osób uczestniczących obecnie doświadcza takiego traktowania.

Zadbaj o to, aby osoby mogły „wyjść z roli” dręczonych i wykluczonych osób.

Ważnymi zasadami w tym ćwiczeniu jest dobrowolność dzielenia się osobistymi historiami, poufność (historie nie są przekazywane dalej) oraz przekonanie, że nikt nie będzie oceniany za prezentowane historie, nawet jeśli uczeń_uczennica odgrywał_odgrywała w nich rolę osoby zachowującej się dyskryminująco i stosującej przemoc. Warto przywołać te zasady na początku aktywności oraz podkreślić, że sięgamy do takich zdarzeń, aby nauczyć się, co robić, aby nie dochodziło do nich w przyszłości.

Ćwiczenie warto poprzedzić innymi aktywnościami:

Scenariusz „Kto jedzie z nami w pociągu” pozwala utrwalić wiedzę, że w niektórych sytuacjach możemy zachować się dyskryminująco ze względu na to, jak postrzegamy inne osoby, jakimi posługujemy się stereotypami i jakie uprzedzenia kierują naszym działaniem.

Jeżeli pracujesz w cyklu zajęć – przeprowadź po tym scenariuszu kolejne ćwiczenia:

 • „Jaki duży jest twój przywilej?” – aktywność pozwoli przejść z postrzegania dyskryminacji jako indywidualnych, sporadycznych sytuacji (poziom indywidualny, mikro) do strukturalnych konsekwencji objawiających się nierównościami społecznymi (poziom strukturalny, makro).
 • Scenariusz „Dyskryminacja – i co mogę z tym zrobić?” – ćwiczenie dające wiedzę i narzędzia, w jaki sposób można zareagować na dyskryminujące zachowania z perspektywy świadka / świadkini.

Alternatywnie do tego ćwiczenia można także przeprowadzić inne aktywności:

 • Scenariusz „Dyskryminacja czy nie?” – ćwiczenie omawiające definicję dyskryminacji, w którym nacisk jest położony na przekazanie wiedzy (a nie na uwrażliwienie, zmianę postaw i osobistą odpowiedzialność za takie sytuacje w naszym otoczeniu).
 • Scenariusz „Cztery pozycje”.

Dodatkowe inspiracje

 • „Jak radzić sobie z przemocą i dyskryminacją w szkole? Inspirator dla Nauczycielek i Nauczycieli. Część I”, Szkoła Przyjazna Prawom Człowieka. Jak przeciwdziałać wykluczeniu i przemocy w szkole?, Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń [LINK: https://um.warszawa.pl/documents/21449838/32802105/Antydyskryminacja_z-01.pdf/0e1e9587-271b-f182-cde4-e14d4298bfde?t=1634497736917]
 • „Jak radzić sobie z bullyingiem i dyskryminacją w szkole? Vademecum dla uczennic i uczniów”, Szkoła Przyjazna Prawom Człowieka, Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń [LINK: https://um.warszawa.pl/documents/21449838/32802105/Antydyskryminacja_z_DZIECI_online.pdf/eb0d304b-b4cc-3bff-a5d0-958a3ce13a22?t=1634497736851]

Więcej na ten temat

Zobacz także...

Logotyp projektu "Kalejdoskop Równości" oraz logotyp "Iceland Liechtenstein Norway - Active Citizens Fund"

 

Scenariusz został stworzony w ramach projektu „Kalejdoskop Równości”, realizowanego przez Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej. Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Skip to content