Skip to content

O edukacji antydyskryminacyjnej

Edukacja antydyskryminacyjna (EA) to świadome działanie – podnoszące wiedzę, umiejętności i wpływające na postawy – które ma na celu przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy motywowanej uprzedzeniami. Edukacja antydyskryminacyjna to także wspieranie równości i różnorodności.

W Towarzystwie Edukacji Antydyskryminacyjnej edukację antydyskryminacyjną (EA) realizujemy w sześciu podstawowych obszarach:

Po pierwsze działamy na rzecz rozwijania wiedzy na temat mechanizmów dyskryminacji – mówimy i uczymy o tym, jakich grup społecznych dyskryminacja dotyka i w jaki sposób przejawia się i funkcjonuje w systemie społecznym.

Dzięki tej wiedzy, oraz znajomości praw człowieka, możemy pogłębiać umiejętności związane z drugim obszarem – przeciwdziałaniem wykluczeniu i reagowaniem na przejawy dyskryminacji

Po trzecie, uważamy, że kluczowe w prowadzeniu edukacji antydyskryminacyjnej jest rozwijanie odwagi cywilnej i włączanie do dyskursu perspektywy osób doświadczających dyskryminacji, ze względu na różne przesłanki (w tym płci, koloru skóry, pochodzenia narodowego i etnicznego, religii lub światopoglądu, niepełnosprawności, wieku, orientacji seksualnej, tożsamości płciowej, statusu społecznego i ekonomicznego) oraz jej świadków i świadkiń

Tym samym, otwierając dialog, działamy na rzecz wzmacniania przedstawicieli/przedstawicielek grup dyskryminowanych i wykluczonych, dbając o upodmiotowienie w dyskusji, w odróżnieniu od systemowego, często uprzedmiotawiającego dyskursu.

Edukacja antydyskryminacyjna stanowi otwarty katalog działań, który stale się powiększa i ewoluuje. Forma działania nie decyduje o tym, co nazywamy edukacją antydyskryminacyjną.
Edukacja antydyskryminacyjna zależy głównie od postawy i podejścia osób ją prowadzących. Dlatego na co dzień, jako osoby działające na rzecz EA, staramy się rozwijać w świadomej postawie szacunku i wrażliwości wobec innych. To zarazem ostatni obszar, jak i fundament podejmowanych przez nas działań.

Więcej na temat definicji edukacji antydyskryminacyjnej i sześciu obszarów, dowiesz się z naszej krótkiej publikacji:

Najczęstsze pytania

Ogólne

Edukacja antydyskryminacyjna rozwija wiedzę na temat mechanizmów dyskryminacji i wykluczenia, buduje kompetencje przeciwdziałania dyskryminacji, rozwija wiedzę na temat grup dyskryminowanych oraz ruchów emancypacyjnych, wzmacnia grupy i osoby dyskryminowane na zasadach włączania i upodmiotowienia.

Edukacja antydyskryminacyjna może przybierać wiele form. Może być realizowana w ramach formalnego systemu edukacji (np. na lekcjach wiedzy o społeczeństwie w szkole podstawowej), lub w ramach działań nieformalnych (np. podczas gry miejskiej otwartej dla wszystkich chętnych, na przeglądzie filmowym, w ramach kampanii społecznej). Najpowszechniejszą formą prowadzenia edukacji antydyskryminacyjnej są szkolenia, warsztaty lub treningi, czyli w większości formy wykorzystujące aktywne metody uczenia.

Skuteczny proces edukacyjny odbywa się na trzech płaszczyznach: buduje wiedzę, rozwija umiejętności i kształtuje postawy. Te trzy płaszczyzny są tak samo ważne w edukacji antydyskryminacyjnej. W zależności od tego, na którą z nich kładziemy największy nacisk, rozróżnia się trzy podstawowe formy edukacyjne: szkolenie, warsztat i trening. Szkolenie ma na celu przede wszystkim przekazanie wiedzy. Warsztat koncentruje się na rozwijaniu umiejętności. Trening to forma, która skupia się na kształtowanie postaw.

W szkole

Nie. Edukacja antydyskryminacyjna skupia się na przeciwdziałaniu przemocy motywowanej uprzedzeniami, przybliża perspektywę grup mniejszościowych i uczy o prawach człowieka. Natomiast edukacja seksualna dostarcza wiedzy na temat seksualności człowieka i porusza tematy związane z relacjami, zdrowiem seksualnym i reprodukcyjnym oraz przeciwdziała przemocy seksualnej.

Edukacja antydyskryminacyjna to otwarty katalog działań. Może być realizowana w ramach lekcji obowiązkowych, np. na lekcjach wiedzy o społeczeństwie, a może być prowadzona jako zajęcia dodatkowe w formie warsztatowej. Przykładowe scenariusze lekcji można znaleźć w dziale Biblioteka.

Pisemna zgoda rodziców/opiekunów wymagana jest jedynie w przypadku, gdy zajęcia prowadzone są poza czasem lekcji, w prywatnym czasie uczniów i uczennic. W pozostałych przypadkach zgodę na zajęcia w ramach programu profilaktyczno-wychowawczego lub w ramach działalności statutowych organizacji zewnętrznych wyraża Dyrektor/Dyrektorka szkoły, Rada Szkoły (Rada Pedagogiczna) oraz Rada Rodziców.

Nie. Pod tym kątem warto edukować całą społeczność szkolną! Dyskryminacja zachodzi w relacji władzy, a więc może występować w relacji uczeń-nauczyciel, nauczyciel-dyrektor, nauczyciel-nauczyciel.

Tak, w większości szkół jest to możliwe w ramach działalności Samorządu Uczniowskiego, działań wolontariatu, tzw. kół zainteresowań lub prowadzenia projektów. W przypadku oddolnych akcji warto upewnić się, że oddolne działania mają umocowanie w statucie szkoły.

W biznesie

Edukacja antydyskryminacyjna jest skutecznym narzędziem przeciwdziałania dyskryminacji, molestowaniu i mobbingowi w miejscu pracy. TEA oferuje warsztaty antydyskryminacyjne dla pracowników i pracowniczek oraz szkolenia z zarządzania różnorodnością dla kadry managerskiej. Pomagamy też wdrażać strategie CSR, czy strategie zrównoważonego rozwoju. Przeprowadzamy audyty równościowe.

Poruszamy tematy: równości płci, równouprawnienia osób LGBTI, rasizmu, międzykulturowości, międzypokoleniowości, dostępności dla osób z niepełnosprawnością i wiele innych. Mówimy o stereotypach, uprzedzeniach – tych uświadomionych i nieuświadomionych – oraz o dyskryminacji, o przywileju i różnorodności. Pracujemy w języku polskim i angielskim.

Napisz o potrzebach firmy na adres biuro[at]tea.org.pl. Nasze warsztaty i inne działania szyjemy na miarę, starając się odpowiedzieć na konkretne potrzeby klienta. Jeśli masz już konkretne oczekiwania, powiedz nam np. o wielkości grupy uczestniczącej, terminie i miejscu, a my zaproponujemy szczegóły.

Skip to content