Skip to content

Prywatność

Polityka Prywatności Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej

Wprowadzenie

Biorąc udział w naszych działaniach przyłączasz się do budowania świata bez dyskryminacji i przemocy, a także zgadzasz się, aby stowarzyszenie Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej (dalej “TEA”) z siedzibą w Warszawie, adres ul. Kłopotowskiego 9/31, 03-718 Warszawa, KRS 0000337613, zostało administratorem Twoich danych osobowych. Staramy się, by wszystkie nasze działania związane z danymi osobowymi były zgodne z prawem oraz opierały się na szacunku dla prywatności i autonomii osób, których dane przetwarzamy.

Dlaczego gromadzimy, przechowujemy i przetwarzamy Twoje dane?

Gromadzimy i przetwarzamy Twoje dane osobowe, by umożliwić Ci otrzymywanie informacji o działalności TEA oraz dać możliwość zaangażowania się w nią. Twoje dane osobowe przetwarzamy, by móc realizować działania w interesie publicznym oraz uzasadnionym interesie TEA polegającym na realizacji naszych celów statutowych (zobacz nasz statut na stronie TEA https://tea.org.pl/statut-towarzystwa-edukacji-antydyskryminacyjnej/) oraz konieczności dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu wykonania wyżej wymienionych zadań, pod warunkiem, że wyrazisz jednoznaczną, dobrowolną zgodę na ich przetwarzanie. Zapewniamy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji celów, do których zostały przekazane.

Jakie dane gromadzimy?

Gromadzimy jedynie niezbędne dane. Informacje te można w każdej chwili zaktualizować. Dane możesz udostępnić osobiście lub przez telefon, podczas rejestracji przez formularz kontaktowy TEA, podczas rejestracji na stronach naszych akcji. Jeżeli wyrazisz zgodę, możemy prosić Cię o udostępnienie następujących informacji:

  • imię (i nazwisko)
  • dane kontaktowe (np. adres e-mail, miejsce zamieszkania, kod pocztowy, numer telefonu, kraj – w przypadku osób zamieszkałych poza granicami Polski)

TEA monitoruje wskaźniki ilości otwarć i kliknięć wysyłanych wiadomości e-mail – informacje te służą nam do celów statystycznych i sprawozdawczych. Udostępnione dane nie podlegają zautomatyzowanym decyzjom, w tym profilowaniu.

Gdzie przechowujemy dane?

Większość danych przechowujemy w formie elektronicznej: przede wszystkim na wynajętym serwerze, a także – w ograniczonym zakresie – na komputerach służbowych, zewnętrznych dyskach oraz w telefonach. Przetwarzamy dane za pośrednictwem narzędzi informatycznych wykorzystywanych przez zespół i podmioty współpracujące z TEA, przede wszystkim poczty e-mail i chmury do przechowywania plików. Część danych przechowujemy w formie dokumentacji papierowej.

Kto jest odbiorcą danych osobowych?

Odbiorcami, do których mogą być przekazane Twoje dane osobowe będą dostawcy usług informatycznych. TEA nie udostępnia danych zgromadzonych za pośrednictwem kampanii prowadzonych na jej stronach, chyba że działania podjęte przez Ciebie w kampanii tego wymagają. Kiedy zbieramy podpisy pod petycją, dostarczymy jej adresatowi listę imion, nazwisk i kodów pocztowych lub afiliacji podpisanych osób. TEA może przekazać Twoje dane osobowe także podmiotom realizującym zadania publiczne (w zakresie wykonywania przez nie tych zadań), w tych sytuacjach, gdy obowiązek taki będzie wynikał z przepisów prawa (np. Policji). Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy, jednak w takim przypadku zostaną zapewnione odpowiednie zabezpieczenia ochrony Twoich danych osobowych w postaci standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską.

Jak długo przechowywane są dane?

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe tak długo, jak będą na to pozwalały odpowiednie przepisy prawa, w szczególności w zakresie przedawnienia roszczeń. Jeśli podstawą prawną jest udzielenie zgody, to dane przechowujemy do czasu wycofania zgody. Jeśli podstawą prawną jest uzasadniony interes, to do czasu zgłoszenia sprzeciwu. Jeśli natomiast podstawą prawną jest umowa, to na okres niezbędny do jej realizacji  + okres przedawnienia roszczeń (obowiązki księgowe to obecnie 5 lat, porozumienie wolontariackie to obecnie 10 lat).

Jakie prawa zarządzania Twoimi danymi Ci przysługują?

Przysługuje Ci prawo do:

  • wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w każdym momencie bez uszczerbku dla przetwarzania Twoich danych przed wycofaniem Twojej zgody;
  • dostępu do Twoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  • ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  • otrzymania i przeniesienia dostarczonych przez Ciebie danych osobowych do innego administratora danych;
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Z kim skontaktować się w sprawie zarządzania Twoimi danymi?

Zależy nam na tym byś czuł_a się bezpiecznie, zawsze możesz skontaktować się z TEA w celu realizacji przysługujących Ci praw, w tym wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, oraz w jakichkolwiek innych sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych. Wystarczy napisać do TEA na adres biuro@tea.org.pl.

Data aktualizacji: 22.02.2021

Skip to content