fbpx Skip to content

Rozmawiamy o praktycznych sposobach wzmacniania równości płci w funduszach UE

Głównym celem konferencji było podsumowanie dotychczasowych doświadczeń we wdrażaniu zasady równości szans kobiet i mężczyzn, stosowanej w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, a także dyskusja na temat najważniejszych kierunków działań koniecznych do podejmowania na poziomie krajowym i międzynarodowym w latach 2014-2020, w ramach nowej perspektywy finansowej dla polityki spójności.

W konferencji udział wzięła m.in. Pełnomocniczka Rządu ds. Równego Tratkowania dr Agnieszka Kozłowska-Rajewicz.

W panelu "Jak w praktyce wdrażać zasadę równości szans płci w ramach projektów i programów współfinansowanych z funduszy europejskich" moderowanym przez Martę Rawłuszko udział wzięli: pan Piotr Krasucki, Zastępca Dyrektora w Departamencie Zarządzania EFS, pan Jarosław Orliński, Zastępca Dyrektora w Departamencie Koordynacji Programów Infrastrukturalnych, pan Bartosz Szurmiński, Kierownik Zespołu ds. Informacji i Promocji z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie, pani Agnieszka Siekiera, Koordynatorka projektu "Sieć na rzecz promowania równości i różnorodności w działaniach administracji publicznej" oraz pani Ewa Pieszczyk, Specjalistka z Programu Narodów Zjednocznych ds. Rozwoju (UNDP Polska).

Jednym z głosów, który mocno wybrzmiał w czasie dyskusji, był postulat sformułowany przez Agnieszkę Siekierę dotyczący pilnej potrzeby zapobiegania i walczenia z dyskryminacją wielokrotną. Kluczowe jest wzmacnianie grup narażonych na dyskryminację poprzez bezpośrednie włączanie ich do podejmowanych działań. Aby było to możliwe, konieczne jest zapewnienie odpowiedniego poziomu finansowania, m.in. na opiekę nad dziećmi, tłumaczenie z języka migowego, podróże osób poruszających się na wózkach.

W sesji podsumowującej całą konferencję znalazł się ważny postulat prowadzenia działań równościowych również poza rynkiem pracy i sektorem zatrudnienia. Niezwykle isotne jest zainicjowanie działań systemowych na rzecz równości m.in. w polskiej oświacie. Chodzi tutaj oczywiście o edukację antydyskryminacyjną i np. uruchomienie równościowych szkoleń dla nauczycieli i nauczycielek. O tej kwestii mówiła m.in. Pełnomocniczka Rządu ds. Równego Traktowania, dr Agnieszka Kozłowska-Rajewicz.

Konferencja "Szanse i wyzwania dla równości szans płci w ramach Europejskiego Fundszu Społecznego na lata 2014-2020" odbyła się w dniu 6 lutego br. w siedzibie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Pełen program konferencji można pobrac tutaj (link). Pierwsza relacja ze spotkania znajduję się tutaj (link).

Myśląc o praktycznym wymiarze realizowania działań równościowych warto pamiętać o publikacji TEA "Edukacja antydyskryminacyjna i jej standardy jakościowe". W broszurze m.in. lista praktycznych rekomendacji, które pomogą zaplanować i przeprowadzić szkolenie, festiwal, piknik lub inne wydarzenia edukacyjne w najbardziej równościowy sposób.

Nieustannie zapraszamy też do korzystania z bogatych zasobów portalu rownosc.info!

 Save as PDF

Edukacja antydyskryminacyjna jest dziś potrzebna w Polsce tak jak nigdy dotąd.

Skip to content