fbpx Skip to content

Koalicja po raz kolejny upomina się o edukację antydyskryminacyjną w POWER

W liście sformułowanym przez Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej czytamy m.in.:

W imieniu Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej (TEA) oraz Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej –porozumienia 38 organizacji pozarządowych i partnerów społecznych działających na rzecz edukacji antydyskryminacyjnej
– zwracamy się z pilnym apelem o skuteczne skoordynowanie działań mających na celu uwzględnienie w Krajowym Programie Operacyjnym EFS na latach 2014-2020 (PO WER) zapisów gwarantujących upowszechnianie edukacji na rzecz równości i przeciwdziałania dyskryminacji w systemie edukacji formalnej.

 Zwracamy uwagę na następujące fakty:

1.    Równość i poszanowanie praw człowieka jako stan prawny nie jest tożsamy ze stanem faktycznym. To, że pewne wycinkowe elementy edukacji antydyskryminacyjnej są na bardzo ogólnym poziomie ujęte w podstawie programowej lub w standardach kształcenia dotyczących zawodu nauczyciela, w żaden sposób nie oznacza, że realnie są one realizowane w procesie dydaktycznym dotyczącym zarówno dzieci młodzieży jak i nauczycielek/nauczycieli. Świadomość tego rozróżnienia – między równością de iure a de facto – jest kluczowa dla skutecznego rozumienia i przeciwdziałania zjawisku dyskryminacji.

2.    Dotychczasowe badania realizowane przez instytucje państwowe i organizacje pozarządowe, ale także regularne doniesienia medialne, jednoznacznie wskazują na liczne wyzwania związane z wypełnianiem obowiązku zapobiegania dyskryminacji przez szkoły. Krytyczne diagnozy i głosy dotyczą zarówno stanu prawa jak i stanu faktycznego. Oznacza to, że w praktyce, nauczyciele i nauczycielki nie posiadają wystarczających kompetencji by zauważać dyskryminację i jej przeciwdziałać.  W konsekwencji dzieci i młodzież nie są w rzeczywistości chronione przed naruszeniami. Co więcej, żadna z tych grup nie ma obecnie możliwości otrzymania systemowego wsparcia dla rozwoju niezbędnych umiejętności reagowania i obrony przed dyskryminacją w ramach systemu oświaty. Zapisy podstawy programowej i innych dokumentów okazują się w wielu przypadkach fikcją.

3.    Zwracamy uwagę, że tematyka równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji, mimo iż jest kwestią horyzontalną dla Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), nie została w przekrojowy sposób uwzględniona w diagnozie sytuacji społeczno-gospodarczej stanowiącej podstawę programowania interwencji EFS na lata 2020-2040. Niestety, m.in. nie odnotowano istniejącego związku między przeciwdziałaniem stereotypom, uprzedzeniom i dyskryminacji a edukacją szkolną. Jednocześnie w ramach prac nad Krajowym Programem Działań na rzecz Równego Traktowania, realizowanych m.in. ze środków EFS (PO KL), takie ogólnopolskie i wszechstronne badanie zostało przeprowadzone. Obecnie strona rządowa dysponuje odpowiednią wiedzą oraz danymi. Dlatego też, wydaje się nam więcej niż zasadne, aby uwzględnić wyniki badań zrealizowanych dla Biura Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania w procesie programowania  Krajowego Programu Operacyjnego EFS na lata 2020-2040. Dotyczy to również rekomendacji dla systemu oświaty.

4.    Zwracamy uwagę, że w ramach systemu wdrażania EFS obowiązek respektowania zasady równości na różnych etapach wdrażania powinien być łączony z konkretnymi działaniami, w kategorię których wpisują się zapisy postulowane przez Koalicję na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej. Uważamy, że istnieje realne ryzyko, iż jeśli będziemy bazować na mechanizmie zasad horyzontalnych i w związku z tym zabraknie odpowiednich zapisów definiujących konkretne, równościowe  interwencje w systemie oświaty, do takich działań, a więc również potrzebnych zmian w ogóle nie dojdzie.

5.    Koalicja na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej za ważne i pilne uważa rozwiązania systemowe obejmujące: a) wprowadzenie tematyki równego traktowania, wspierania różnorodności oraz niedyskryminacji, a także przeciwdziałania przemocy (w tym rówieśniczej) ze względu na płeć i motywowanej innymi uprzedzeniami  do programów kształcenia nauczycieli, b) uruchomienie programów doskonalenia nauczycieli oraz materiałów metodycznych dla nauczycieli i pedagogów szkolnych, uwrażliwiających na problematykę równego traktowania, różnorodności i niedyskryminacji, a także przeciwdziałania przemocy (w tym rówieśniczej) ze względu na płeć i motywowanej innymi uprzedzeniami  c) ewaluację obowiązujących podstaw programowych i programów nauczania w celu wyeliminowania treści powielających stereotypy i niezgodnych z zasadą równego traktowania, d) ewaluację systemu dopuszczania do użytku podręczników szkolnych w celu eliminacji treści powielających stereotypy i niezgodnych z zasadą równego traktowania, e) wdrożenie koniecznych zmian w celu wyeliminowania treści powielających stereotypy i niezgodnych z zasadą równego traktowania z podręczników szkolnych, zeszytów ćwiczeń i innych stosowanych w szkołach dodatkowych materiałów edukacyjnych, w tym ponownego objęcia zeszytów ćwiczeń i materiałów dodatkowych procedurą dopuszczania do użytku.

6.    Chcemy podkreślić, że zależy nam na odpowiednich zapisach w PO WER, ponieważ widzimy je jako gwarancję podjęcia realnych działań zmierzających do praktycznego wzmocnienia edukacji antydyskryminacyjnej w systemie oświaty w Polsce. Zależy nam wyłącznie na faktycznych zmianach, nie pustych zapisach. Jeżeli więc według Państwa wiedzy, mogą one zostać zapewnione poprzez inne rozwiązania, np. przez szczegółowe opisy konkretnych priorytetów inwestycyjnych, postulujemy zamieszczenie takich zapisów. Jednocześnie zwracamy się z prośbą o informację na temat harmonogramu przygotowania tych dokumentów i możliwości włączenia się w ich tworzenie.

Głęboko liczymy na odpowiedź w sprawie powyższych kwestii oraz inicjatywę ze strony Państwa, która umożliwi sprawne porozumienie się wszystkim zaangażowanym stronom.

Agata Teutsch

Prezeska

Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej

Natalia Sarata

Współkoordynatorka Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej

Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej

Organizacje członkowskie Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej:

1. Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej

2. Amnesty International Polska

3. Fundacja Autonomia

4. Centrum Edukacji Obywatelskiej

5. Centrum Inicjatyw UNESCO

6. Ekspedycja w Głąb Kultury

7. Fundacja Feminoteka

8. Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej

9. Stowarzyszenie Homo Faber

10. Kampania Przeciw Homofobii

11. Stowarzyszenie Lambda Warszawa

12. Stowarzyszenie Inicjatyw Niezależnych MIKUSZEWO

13. Fundacja Dla Odmiany

14. Stowarzyszenie Jeden świat

15. Związek Nauczycielstwa Polskiego

16. Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita

17. Grupa Edukatorów Seksualnych PONTON

18. Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego

19. Stowarzyszenie Pro Humanum

20. Fundacja Przestrzeń Kobiet

21. Stowarzyszenie W stronę dziewcząt

22. Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa “Bardziej kochani”

23. Stowarzyszenie Interwencji Prawnej

24. Fundacja Klamra

25. Stowarzyszenie Romów w Polsce

26. Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjno-Naukowe "KEN"

27. Stowarzyszenie Promocji Wielokulturowości INTERKULTURALNI PL

28. Stowarzyszenie na rzecz Kultury i Dialogu 9/12

29. Grupa Edukacyjna Poradni Zdrowia Psychoseksualnego "Bez tabu"

30. Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA

31. Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego

32. Fundacja Osiem Marzeń

33. Stowarzyszenie "NIGDY WIĘCEJ"

34. Hollaback! Polska

35. Fundacja Trans-Fuzja

36. Centrum Żydowskie w Oświęcimiu

37. Fundacja Rownosc.org.pl

38. Stowarzyszenie Na Rzecz Lesbijek, Gejów, Osób Biseksualnych, Osób Transpłciowych Oraz Osób Queer "Pracownia Różnorodności"

 
Więcej na temat postulatów Koalicji związanych z POWER tutaj:
 
 
Koalicja na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej jest dobrowolnym porozumieniem organizacji pozarządowych, partnerów społecznych oraz grup nieformalnych, które działają na rzecz edukacji antydyskryminacyjnej. Koalicja spotyka się dzięki wsparciu Fundacji im. Stefana Batorego.

Edukacja antydyskryminacyjna jest dziś potrzebna w Polsce tak jak nigdy dotąd.

Skip to content