fbpx Skip to content

Koalicja konsultuje Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Celem PO WER jest finansowe wsparcie przeprowadzenia reform i zmian systemowych w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji i dobrego rządzenia w latach 2014-2020. W związku z tym Koalicja, która działa na rzecz wprowadzenia edukacji antydyskryminacyjnej do systemu edukacji formalnej, wniosła swoje uwagi do przygotowywanego Programu.

W swoim komentarzu do opisu celów stawianych w ramach PO WER reformom w obszarze edukacji, takim jak np. cel Podniesienie poziomu kompetencji oraz kwalifikacji obywateli realizowanym poprzez Wspieranie edukacji formalnej w zakresie metod nauczania sprzyjających kooperacji i komunikacji oraz rozwijanie demokratycznej kultury szkoły, Koalicja wskazuje na nieuwzględnienie w obecnej wersji dokumentu tak ważnego obszaru wspierania rozwoju demokratycznej kultury szkoły, jakim jest edukacja antydyskryminacyjna.

Koalicja podkreśla w swoim liście: (…) rozwijanie innowacyjności, kreatywności, czy umiejętności pracy zespołowej w dyskryminacyjnym czy wykluczającym środowisku szkolnym jest z założenia niemożliwe. Edukacja antydyskryminacyjna jest jednym z kluczowych czynników sukcesu takich planów.

Koalicja wskazuje także, że cel PO WER wiążący się z Dostosowaniem treści oraz metod kształcenia do przeciwdziałania dyskryminacji i promowania równości, powinien być uzupełniony o działania wprowadzające tematykę równego traktowania, różnorodności i niedyskryminacji do programów kształcenia i doskonalenia nauczycieli, a także o działania pozwalające na wyeliminowanie z podstaw programowych, podręczników, zeszytów ćwiczeń i innych dodatkowych materiałów edukacyjnych, treści powielających stereotypy i niezgodnych z zasadą równego traktowania.

Koalicja podkreśla ponadto konieczność włączenia Ministerstwa Edukacji Narodowej i innych kluczowych instytucji z obszaru edukacji formalnej oraz badań edukacyjnych, do grupy podmiotów odpowiedzialnych za realizację działań w tym zakresie.

Zdaniem Koalicji nowoczesne nauczanie powinno być dostosowanie nie tylko do zmian na rynku pracy i w gospodarce, ale także do zmian zachodzących w szerszym kontekście społecznym. Dlatego też organizacje koalicyjne postulują uzupełnienie Programu o nieobecny w dotychczasowej wersji PO WER cel, jakim jest zwiększenie skuteczności systemu zapewniającego równe traktowanie wszystkich uczniów, bez względu na jakąkolwiek przesłankę oraz powiązane z nim działania.

Koalicja wskazuje na konieczność kompleksowego traktowania przesłanek dyskryminacji ze względu na różne czynniki, dlatego postuluje konsekwentne formułowanie celów i działań dla takich wymienionych w dokumencie cech, jak wiek, płeć, niepełnosprawność, pochodzenie narodowe i etniczne, rasa, religia lub światopogląd, orientacja seksualna i tożsamość płciowa, a także włączenie statusu społeczno-ekonomicznego i tożsamości płciowej do zestawu przesłanek będących w polu zainteresowania PO WER.

Koalicja ponadto zwraca uwagę, że bezpośrednie powiązanie między PO WER 2014-2020 oraz Krajowym Programem Działań na rzecz Równego Traktowania na lata 2013-2015, przygotowywanym obecnie przez Pełnomocniczkę Rządu ds. Równego Traktowania pozwoli skuteczniej zapewnić właściwą realizację celów i działań definiowanych przez oba te Programy i lepsze skoordynowanie ich z sobą.

Wystosowany przez Koalicję na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej list to kolejny kontakt miedzy Koalicją  a Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, zapoczątkowany w listopadzie 2012 roku. Dialog Koalicji z MRR jest częścią prowadzonych przez Koalicję od 2010 roku działań rzeczniczych na rzecz wprowadzenia edukacji antydyskryminacyjnej do systemu edukacji formalnej w Polsce.

Powstanie Koalicji i jej działania od roku 2011 finansowane są ze środków Fundacji im. Stefana Batorego.

Edukacja antydyskryminacyjna jest dziś potrzebna w Polsce tak jak nigdy dotąd.

Skip to content