Skip to content

5 -6 listopada 2015 r. konferencja Gender – Edukacja – Praca “Uczelniane rozwiązania antydyskryminacyjne”

Konferencja jest częścią projektu "Uniwersyteckie standardy przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji", realizowanego w ramach Ośrodka Badań nad Mediami oraz lokalnej edycji Kampanii 16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze Względu na Płeć organizowanej przez fundację Autonomia. Patronat honorowy nad konferencją objęła prof. Małgorzata Fuszara, Pełnomocniczka Rządu do Spraw Równego Traktowania.

Ubiegłoroczna konferencja poświęcona była problematyce dyscyplinowania płci i seksualności w systemach edukacji formalnej i w miejscach pracy. W tym roku chcemy przyjrzeć się przyjmowanym przez polskie uczelnie rozwiązaniom, mającym na celu przeciwdziałanie przemocy i dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, pochodzenie etniczne i narodowe, religię, wyznanie lub bezwyznaniowość, status majątkowy, stan zdrowia, tożsamość seksualną, orientację psychoseksualną lub jakąkolwiek inną przesłankę. Zależy nam na poznaniu aktualnych badań i praktyk w tym obszarze oraz na wielowymiarowym podejściu do tematu, które będzie uwzględniało perspektywę uczelni jako miejsca pracy, miejsca badań i rozwoju nauki oraz miejsca kształcenia studentów i studentek. 


Decydując się na taki tematu konferencji, mamy w pamięci ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 roku (art. 13), która zawiera zapis o konieczności "wychowywania studentów w poczuciu odpowiedzialności (…) za umacnianie zasad demokracji i poszanowanie praw człowieka", a także wystosowany dnia 14 sierpnia 2014 roku komunikat Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Leny Kolarskiej – Bobińskiej do Rektorów Szkół Wyższych, w którym Pani Minister prosi o "zwrócenie szczególnej uwagi na treści kształcenia na studiach, które powinny uwzględniać problematykę rasizmu, ksenofobii, rozmaitych form dyskryminacji, a także zagadnienie przeciwdziałania takim zjawiskom" (http://www.nauka.gov.pl/). 

Pytanie o uczelniane rozwiązania antydyskryminacyjne jest dla nas zatem nie tylko pytaniem o wartości fundamentalne dla naszej kultury, doskonale wyrażone w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ("Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swojej godności i swoich praw"), ale też poszukiwaniem przykładów ich praktycznej realizacji. 

Termin konferencji: 5 -6 listopada 2015 r.

Miejsce konferencji: Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, sala 444 

W trakcie obrad będziemy poszukiwali_ły odpowiedzi na następujące pytania: 

PANEL I
Równość i różnorodność w murach polskich uczelni. 
Stan faktyczny, działania prewencyjne, procedury reagowania

1. Czy równość jest obecna w murach polskich uczelni? W jaki sposób zapewnia się realizację zasady równego traktowania? Jak wygląda aktualny stan badań nad tymi zagadnieniami? 

2. Jakie działania prewencyjne podejmowane są na uczelniach w Polsce, by skutecznie przeciwdziałać dyskryminacji i przemocy, a także w celu wzmocnienia grup i osób dyskryminowanych? Kto zajmuje się tego typu działaniami i jakie narzędzia wykorzystuje? Czy wszystkie grupy narażone na dyskryminację otrzymują jednakowe wsparcie? 

3. Jak uczelnie współpracują ze sobą oraz z I, II i III sektorem (czyli z administracją publiczną lub państwową, sferą biznesu i sektora prywatnego oraz z instytucjami działającymi społecznie) w obszarze zwalczania i przeciwdziałania dyskryminacji ?

4. Czy i jakie procedury reagowania na sytuacje dyskryminacji i przemocy motywowanej uprzedzeniami istnieją na uczelniach? Które organy lub ciała uczelni są odpowiedzialne za ich wdrażanie i stosowanie? 

5. Czy i w jaki sposób na uczelniach wyższych prowadzona jest edukacja antydyskryminacyjna?

6. Jakie regulacje prawne, pozaprawne, praktyki i doświadczenia polskie i zagraniczne mogą służyć uczelniom do tworzenia i wzmacniania standardów antydyskryminacyjnych? 

PANEL II
Uczelniana edukacja antydyskryminacyjna 

1. Czy uczelniane programy nauczania dostarczają osobom studiującym podstawowej wiedzy na temat mechanizmów powstawania uprzedzeń, stereotypów i dyskryminacji oraz czy wyposażają ich/je w umiejętności przeciwdziałania tym niepożądanym zjawiskom? 

2. Jaka jest rola kadry naukowej i dydaktycznej w obszarze przeciwdziałania dyskryminacji w edukacji?

3. Czy system kształcenia i doskonalenia nauczycieli i nauczycielek oraz przyszłych dziennikarzy i dziennikarek rozwija ich kompetencje związane z przeciwdziałaniem dyskryminacji i tworzeniem przekazów medialnych wolnych od stereotypów i uprzedzeń? 

PANEL III
1996 – 2015. Gender studies na polskich uczelniach 

1. Czy popularne niegdyś gender studies utrzymały się w murach polskich uczelni? Co decyduje o "popularności" takiego kierunku, a co osłabia jego potencjał? 

2. Jak wygląda aktualny stan badań nad kategorią płci społeczno-kulturowej, rozpatrywanej w kontekście edukacji? Jaki jest wkład polskiej kadry naukowej i organizacji pozarządowych w tym obszarze? 

Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 września 2015 roku.

Opłata konferencyjna wynosi: 
– przy zgłoszeniu i wpłacie do 30 sierpnia: 300 zł. 
– przy zgłoszeniu i wpłacie po 30 sierpnia: 450 zł. 
Wpłaty zostaną przeznaczone na druk pokonferencyjny w tomie recenzowanym. 

Osoby nie przewidujące publikacji nie ponoszą kosztów udziału w konferencji. Nie jest również wymagana rejestracja w przypadku uczestnictwa biernego. Wszystkie osoby gorąco zachęcamy do zabierania głosu w dyskusjach konferencyjnych. 

Opłaty za udział w konferencji należy dokonać na konto Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, Bank Pekao SA oddział w Krakowie: 
przelew krajowy: 71 1240 4722 1111 0000 4852 4687
przelew zagraniczny: PL 71 1240 4722 1111 0000 4852 4687, Kod SWIFT: PKOPPLPW
z dopiskiem: DK-145 + imię i nazwisko uczestnika/uczestniczki 
W razie rezygnacji z konferencji lub publikacji wpłata nie podlega zwrotowi.

W budynku znajdują się windy oraz toalety dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach. Organizatorzy/rki zapewniają wegański poczęstunek. W przypadku konieczności tłumaczenia na język migowy prosimy o wcześniejszą informację mailową.

Bieżące informacje na: genderedukacjapraca.wordpress.com

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy  znajdują się pod adresem:

https://genderedukacjapraca.wordpress.com/2015/08/11/termin-zgloszenie-oplata-konferencyjna/

Zapraszamy też do śledzenia wydarzenia na Facebook'u:

https://www.facebook.com/events/825617824200177/853139461448013/

Komitet organizacyjny: 
Magdalena Stoch (Uniwersytet Pedagogiczny, Ośrodek Badań nad Mediami)
Ewa Stoecker (Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej)
Agata Teutsch (Fundacja Autonomia, Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej)

Edukacja antydyskryminacyjna jest dziś potrzebna w Polsce tak jak nigdy dotąd.

Skip to content