Skip to content

Znamy już program konferencji “Gender-edukacja-praca. Cenzury płci i praktyki oporu”. Zapraszamy do udziału!

Konferencja została objęta honorowym patronatem Jego Magnificencji prof. dr hab. Michała Śliwy, Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Konferencja odbędzie się w budynku Uniwersytetu Pedagogicznego, przy ulicy Podchorążych 2.

Organizatorki/rzy: Katedra Mediów i Badań Kulturowych oraz Ośrodek Badań nad Mediami Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Fundacja Autonomia oraz Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej

Patronaty/matronaty: Przedstawicielstwo Fundacji im. Heinricha Boella w Warszawie, Fundacja Feminoteka, Charaktery

Współpraca w ramach warsztatów: Fundacja Autonomia, Fundacja Przestrzeń Kobiet

Szczegółowy program konferencji przedstawiamy poniżej. Można go też pobrać tutaj:

Link – Program konferencji "Gender-edukacja-praca. Cenzury płci i praktyki oporu".


6 LISTOPADA 2014 r.
9:00-18:30

9:00 – rejestracja uczestników i uczestniczek

9:40 – 10:00 – uroczyste otwarcie konferencji

10:00 – 12.00, obrady plenarne, blok I, sala 444

Performatywność płci społeczno-kulturowej – konteksty  
Prowadzenie: Monika Świerkosz, badaczka niezależna

•    Sabina Misiarz Filipek, Wydział Polonistyki, Katedra Międzynarodowych Studiów Polonistycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego: "Cenzury płci społeczno – kulturowej" – Judith Butler "Uwikłani w płeć"
•    Anna Łagan, Wydział Filozoficzny, Instytut Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego: Spór o gender i edukację seksualną: korzenie społeczne, religijne i ideologiczne
•    Magdalena Stoch, Katedra Mediów i Badań Kulturowych IFP Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie: Formy oporu wobec ideologii genderowej – od śmiechu do kradzieży mitu
•    Monika Grochalska, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie: Praktyki dyscyplinowania płci i seksualności w procesie edukacji nieformalnej
•    Agnieszka Lasota, Rafał Abramciów, Katedra Psychologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie: Transmisja ról płciowych w systemie rodzinnym w dychotomicznym wymiarze: wspólnotowość/sprawczość
•    Anna Walicka, Ewelina Seklecka, Fundacja Punkt Widzenia: Męskość i kobiecość w lekturach szkolnych

Dyskusja

12:00 – 14:00, obrady plenarne, blok II, sala 444

Edukacja antydyskryminacyjna – nowa perspektywa w systemie edukacji formalnej    
Prowadzenie: Justyna Struzik, Wydział Filozoficzny, Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

•    Agata Teutsch, Fundacja Autonomia, Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej: Edukacja antydyskryminacyjna jako konieczny instrument polityki oświatowej i edukacji na wszystkich poziomach kształcenia
•    Paweł Rudnicki, Instytut Pedagogiki, Dolnośląska Szkoła Wyższa: Pedagogie małych działań i edukacja antydyskryminacyjna. Opór, krytyka i edukacyjna zmiana w wybranych działaniach organizacji trzeciego sektora
•    Alicja Małek, Szkoła Podstawowa Istota: Alternatywa dla edukacji wykluczającej: waldorfski program nauczania w szkole podstawowej
•    Izabela Desperak, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego: Edukacja równościowa po łódzku – sojusz akademii z aktywizmem
•    Anna Mazurczak, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Zespół ds. Równego Traktowania i Ochrony Praw Osób z Niepełnosprawnościami: Edukacja antydyskryminacyjna a lekcje wychowania do życia w rodzinie
Dyskusja

14:00 – 14:45 Przerwa kawowo – obiadowa

14:45 – 15:45, obrady plenarne, blok III, sala 444

Upodmiotowienie czy wykluczenie – czy polska edukacja odpowiada na różnorodność?
Prowadzenie:  Izabela Desperak, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego

•    Ewelina Waląg, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu: Nie taki motyl straszny jak go malują – kulturowy obraz g/Głuchego
•    Ewa Serafin, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego: Edukacja literacka przeciw wykluczeniom społecznym (przykład interpretacji fragmentów "Zwady" Stanisława Vincenza – w ramach konwersatorium dla studentów polonistyki)
•    Ewelina Ciaputa, Aleksandra Migalska, Wydział Filozoficzny, Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego: Edukacja – narzędzie upodmiotowienia czy wykluczania? Doświadczenia edukacyjne kobiet z niepełnosprawnościami w Małopolsce
•    Justyna Struzik, Paulina Pustułka, Stella Strzemecka, Wydział Filozoficzny, Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego: Edukacja równościowa w kontekście migracji Polek i Polaków do Norwegii

15:45  – 17:00 , obrady plenarne, blok IV, sala 444

Przemoc i terapia w perspektywie społeczno – kulturowej tożsamości płci  
Prowadzenie: Agata Teutsch, Fundacja Autonomia, Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej

•    Agnieszka Ogonowska, Katedra Mediów i Badań Kulturowych IFP Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Ośrodek Badań nad Mediami: Patologie sieci. Dyskryminacja a agresja
•    Joanna Piotrowska, Fundacja Feminoteka, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie: Antyprzemocowe programy profilaktyczne w polskich szkołach, a przemoc ze względu na płeć
•    Monika Dąbkowska, Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu: Ryzykowne zachowania dzieci i adolescentów – możliwe trudności w diagnozie i ewentualnej terapii w nurcie systemowym
•    Magdalena Jankowska-Guściora, Wydział Historyczno-Pedagogiczny, Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego: Resocjalizacja sprawców przemocy w perspektywie feministycznej – próba oceny prowadzonych oddziaływań penitencjarnych
Dyskusja

17:00 – 18:30, obrady plenarne, blok V, sala 444

Polityka (równości) płci w badaniach, prawie, praktyce, ekonomii i aktywizmie
Prowadzenie: Magdalena Stoch, Uniwersytet Pedagogiczny, Ośrodek Badań nad Mediami

•    Monika Świerkosz, badaczka niezależna: Ekonomia, płeć i rynek pracy okiem emancypantek
•    Małgorzata Maciejewska, Inicjatywa Pracownicza: Walki, strajki i protesty z perspektywy feministycznej
•    Justyna Tomczyk, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Socjologii Uniwersytetu Śląskiego: Gender mainstreaming i gender budgeting. Europejskie programy aktywizacji społecznej kobiet
•    Zofia Jabłońska, Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego: Specyfika dyskryminacji ze względu na płeć oraz wpływ stereotypów płci na rozstrzyganie spraw przez sądy powszechne na podstawie spraw zgłoszonych do Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego

Dyskusja, zakończenie pierwszego dnia konferencji

7 LISTOPADA 2014
10:00-16:00

Warsztaty antydyskryminacyjne dla studentów i studentek

Zapisy na: http://genderedukacjapraca.wordpress.com/2014/10/01/bezplatne-warsztaty-antydyskryminacyjne-dla-studentow-i-studentek/

Warsztat I, sala 540
SZKOŁA WOLNA OD DYSKRYMINACJI? TO MOŻLIWE!
Prowadzenie: Agata Teutsch, Fundacja Autonomia, Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej

Warsztat daje możliwość zdobycia wiedzy na temat stereotypizacji, dyskryminacji i przemocy ze względu na płeć w szkole i w obszarze edukacji oraz możliwości przeciwdziałania im. Do udziału w warsztacie zapraszamy osoby studiujące na kierunkach pedagogicznych lub/i zajmujące się już edukacją.

W trakcie warsztatów poruszymy następujące kwestie: stereotypy, uprzedzenia i dyskryminacja – podstawowe pojęcia; mapa dyskryminacji w szkole i w edukacji; prawo a edukacja wolna od dyskryminacji  (prawo antydyskryminacyjne, wymagania państwa wobec szkół, nowy system nadzoru pedagogicznego i ewaluacji oświaty);  tworzenie przekazów edukacyjnych wolnych od stereotypów (krytyczne myślenie, czytanie i pisanie); nauczanie bez uprzedzeń (rekomendacje dotyczące prowadzenia zajęć edukacyjnych wolnych od stereotypów i dyskryminacji).
 
Warsztat II, sala 347

HISTORIA KOBIET – WARSZTAT WPROWADZAJĄCY
Prowadzenie: Natalia Sarata, Fundacja Przestrzeń Kobiet, Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej

W czasie spotkania poddamy refleksji to, czym jest historia, jakie treści przekazuje, jak kształtuje naszą pamięć i tożsamość, a także jaki i dlaczego jest rodzaj / gender historii. Przyjrzymy się interakcjom płci i pamięci w przestrzeni i tekstach biograficznych, porozmawiamy o tym, czy i komu potrzebna jest historia kobiet. Spotkanie będzie miało charakter wprowadzający.  

Konferencji towarzyszy wystawa Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej „Dyskryminacja a edukacja" poświęcona  problemowi dyskryminacji w podręcznikach szkolnych.

Kto i w jaki sposób przedstawiany jest w polskich podręcznikach? O istnieniu kogo się nie dowiemy? Czyja obecność jest przemilczana lub przedstawiona przez pryzmat krzywdzących stereotypów? Na te pytania próbują odpowiedzieć najlepsze prace studentek i studentów dwóch uczelni: Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu oraz warszawskiej Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych.

Wystawa to efekt rocznej pracy Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej z wykładowczyniami oraz studentkami i studentami obu uczelni. Po raz kolejny podnosi problem dyskryminacyjnych treści w polskich podręcznikach oraz długiej „nieobecności" na liście tych, o których szkoła mówi w rzetelny i prawdziwy sposób. Badanie TEA „Wielka nieobecna – o edukacji antydyskryminacyjnej w systemie edukacji formalnej" jasno wskazało na poważne braki w tym obszarze.

Więcej: https://tea.org.pl/dyskryminacja-a-edukacja
 

Edukacja antydyskryminacyjna jest dziś potrzebna w Polsce tak jak nigdy dotąd.

Skip to content