Skip to content

Zespół ds. uniwersyteckich standardów przeciwdziałania przemocy dyskryminacji

 Do grona podmiotów dotychczas zaangażowanych w opracowanie Standardu antydyskryminacyjnego dla uczelni (Ośrodek Badań nad Mediami Uniwersytetu Pedagogicznego, Pełnomocniczka Rektora UJ ds. Bezpieczeństwa Studentów i Doktorantów, Fundacja Autonomia, Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej, Fundacja na Rzecz Różnorodności Społecznej) dołączyły: Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Pedagogicznego, Instytut Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz inicjatywa studencka – Uniwersytet Zaangażowany przy Uniwersytecie Warszawskim.

 
W ramach spotkania omówione zostały dotychczasowe prace Zespołu oraz wypracowane propozycje działań do realizacji w najbliższej przyszłości. Do działań kluczowym dla Zespołu należy niewątpliwie:
1. Promocja Standardu w środowisku akademickim 
2. Wypracowanie strategii wdrażania Standardu na uczelniach
3. Budowanie szerszego poparcia społecznego dla Standardu oraz konieczności przeciwdziałania przejawom przemocy i dyskryminacji na uczelniach
4. Działania rzecznicze, w tym kontynuowanie dialogu oraz budowanie współpracy z RGNiSW (Radą Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego).

Edukacja antydyskryminacyjna jest dziś potrzebna w Polsce tak jak nigdy dotąd.

Skip to content