Skip to content

Zapytanie ofertowe – Superwizor/Superwizorka

Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej zaprasza do składania ofert dotyczących prowadzenia superwizji Specjalistycznej Szkoły Facylitacji Społecznej na rzecz Przeciwdziałania Dyskryminacji na poziomie podstawowym w ramach projektu „Sieć na rzecz promowania równości i różnorodności w działaniach administracji publicznej” realizowanym w partnerstwie przez Fundację Fundusz współpracy i Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej. Oferty należy przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@tea.org.pl w terminie do dnia 30 września 2011 roku. 

Superwizja ma na celu opiekę merytoryczną i programową nad przebiegiem Szkoły oraz wspieranie procesu rozwoju wiedzy i umiejętności osób uczestniczących w Szkole; ma zapewnić wnikliwy, wieloaspektowy ogląd procesu uczenia się osób uczestniczących w Szkole, pomagający poszerzać świadomość, rozwijać umiejętności, osiągać lepsze wyniki, działać poprzez rzetelną ocenę, omówienie problemów, ukierunkowaną praktykę.

Zamówienie będzie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Osobą do kontaktu w sprawie oferty jest Małgorzata Dymowska – Koordynatorka Specjalistycznej Szkoły Facylitacji Społecznej na poziomie podstawowym. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numer 0504 175 871 lub mailowy na adres: m.dymowska@tea.org.pl

 pobierz plik PDF

Edukacja antydyskryminacyjna jest dziś potrzebna w Polsce tak jak nigdy dotąd.

Skip to content