fbpx Skip to content

Zapytanie ofertowe – sala, nocleg, wyzywienie

Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej zaprasza do składania ofert na zapewnienie sali szkoleniowej, noclegów oraz wyżywienia wraz z przerwami kawowymi dla 16 osób w związku z organizacją Specjalistycznej Szkoły Facylitacji Społecznej na rzecz Przeciwdziałania Dyskryminacji – poziom podstawowy, w ramach projektu „Sieć na rzecz promowania równości i różnorodności w działaniach administracji publicznej” realizowanym w partnerstwie przez Fundację Fundusz współpracy i Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej. Oferty należy przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@tea.org.pl w terminie do dnia 30 września 2011 roku.

  1. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.
  2. Po wyborze Wykonawcy zastrzegamy sobie prawo negocjacji warunków zamówienia.
  3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę. Wykonawca zostanie powiadomiony o wyborze w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w ofercie.
  4. Wybór Wykonawcy zostanie dokonany uwzględniając cenę oraz spełnienie w najwyższym stopniu wszystkich wymagań Zamawiającego, w szczególności w zakresie dostępności ośrodka dla osób niepełnosprawnych.
  5. Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.

Zamówienie będzie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Osobą do kontaktu w sprawie oferty jest Małgorzata Dymowska – Koordynatorka Specjalistycznej Szkoły Facylitacji Społecznej na poziomie podstawowym. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numer 0504 175 871 lub mailowy na adres: m.dymowska@tea.org.pl

 

Pobierz plik PDF

 

 Save as PDF

Edukacja antydyskryminacyjna jest dziś potrzebna w Polsce tak jak nigdy dotąd.

Skip to content