fbpx Skip to content

TEA zgłasza do Rzecznika Praw Obywatelskich propozycje badań antydyskryminacyjnych

 
Pierwsza propozycja TEA dotyczy zbadania wpływu procesów prywatyzacji usług edukacyjnych oraz wprowadzania opłat za zajęcia dodatkowe na równy dostęp do edukacji, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji dzieci i młodzieży pochodzących z małych miejscowości, ze wsi oraz o niskim statusie społeczno – ekonomicznym.
 
 
Druga propozycja obejmuje realizację ogólnopolskiego badania ilościowego na temat skali i charakteru dyskryminacji doświadczanej przez uczniów i uczennice szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w Polsce, w tym szkół integracyjnych, ze względu na różnorodne przesłanki, w tym m.in. płeć, pochodzenie etniczne/narodowe, kolor skóry, niepełnosprawność, religię/wyznanie/bezwyznaniowość, orientację seksualną, doświadczenie migracji oraz status społeczno-ekonomiczny.
 
 
Więcej informacji na temat działań Rzecznika Praw Obywatelskich (RPO) oraz zgłoszonych propozycji badań można znaleźć na stronach biura RPO:
 
 
 

Edukacja antydyskryminacyjna jest dziś potrzebna w Polsce tak jak nigdy dotąd.

Skip to content