Skip to content

TEA w Radzie Konsultacyjnej ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i związanej z nimi Nietolerancji przy Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji

Rolą Rady Konsultacyjnej jest wspieranie głosem doradczym działań państwa nakierowanych na monitorowanie, badanie i tworzenie planów działań na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na pochodzenie narodowe, etniczne oraz ze względu na orientację seksualną. Najbliższe spotkanie Rady Konsultacyjnej odbędzie się już w listopadzie br.

 

Edukacja antydyskryminacyjna jest dziś potrzebna w Polsce tak jak nigdy dotąd.

Skip to content