fbpx Skip to content

TEA przypomina o edukacji antydyskryminacyjnej w Sejmie RP

W pierwszym panelu, zatytułowanym "Lekcja zero: edukacja antydyskryminacyjna", w którym udział wzięła Marta Rawłuszko z TEA, uczestniczyły także: prof. Małgorzata Fuszara – Pełnomocniczka Rządu ds. Równego Traktowania, Alicja Pacewicz – wiceprezeska Centrum Edukacji Obywatelskiej, Beata Sobocińska – dyrektorka Zespołu Edukacji i Wychowania w Biurze Rzecznika Praw Dziecka oraz Anna Stefaniak z Centrum Badań nad Uprzedzeniami.

W swoim wystąpieniu Marta Rawłuszko podkreśliła wagę zwiększenia liczby nauczycielek i nauczycieli, którzy prowadzą rzetelne działania antydyskryminacyjne w szkołach oraz wzmocnienia wsparcia systemowego dla edukacji antydyskryminacyjnej. Chodzi zarówno o jej mocniejszą legitymizację w ramach systemu edukacji formalnej, jak i o wdrożenie konkretnych rozwiązań instytucjonalnych, postulowanych m.in. przez koordynowaną przez TEA Koalicję na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej. Postulaty Koalicji są następujące:

1. Wpisanie edukacji antydyskryminacyjnej do podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa.
2. Wprowadzenie, wspólnie z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, tematu przeciwdziałania dyskryminacji do standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela oraz do szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.
3. Uruchomienie regularnego kursu doskonalenia nauczycieli/nauczycielek, wzmacniającego ich kompetencje do reagowania i przeciwdziałania dyskryminacji, mowie nienawiści oraz przemocy motywowanej uprzedzeniami.
4. Wprowadzenie systemowej zmiany do procedury zatwierdzania do użytku podręczników szkolnych tak, aby wyeliminować z nich treści dyskryminacyjne.
5. Przygotowania i szerokiego upowszechnienia informacji dla nauczycieli/nauczycielek, rodziców oraz dzieci i młodzieży na temat możliwości reagowania i postępowania w przypadkach dyskryminacji i przemocy doświadczanej w szkole.
6. Uwzględnienie działań związanych ze wzmacnianiem edukacji antydyskryminacyjnej w projektach systemowych MEN planowanych do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).
7. Oficjalne wsparcie dla zagwarantowania możliwości finansowania projektów związanych z przeciwdziałaniem dyskryminacji w szkołach w ramach Osi IV „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).
8. Podtrzymanie praktyki oficjalnego występowania Minister Edukacji Narodowej do kuratoriów i szkół na temat wagi przeciwdziałania dyskryminacji z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka (10 grudnia).

Częścią konferencji była „Przestrzeń dobrych praktyk”. W jej ramach TEA zaprezentowało infografiki tworzące wystawę "Dyskryminacja a edukacja" oraz raport "Wielka Nieobecna". W "Przestrzeni dobrych praktyk" wzięły udział organizacje pozarządowe i i inne instytucje mające doświadczenia i zaangażowane w edukację obywatelską, na rzecz praw człowieka i antydyskryminacyjną (m.in. Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej, Grupa Edukatorów Seksualnych PONTON, KPRM, Kampania Przeciwko Homofobii, Ośrodek Rozwóju Edukacji, Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita, Humananity in Action).

Małgorzata Dymowska oraz Marta Rawłuszko moderowały również dyskusję w ramach formuły "Open space" przy stoliku poświęconym dobrym praktykom w zapobieganiu dyskryminacji w szkołach.

Drugiego dnia konferencji Małgorzata Dymowska wzięła udział w pracy grupy złożonej z nauczycieli i nauczcielek z całej Polski oraz przedstwicieli/ek organizacji pozarządowych, która miała na celu wspólne:

1. przeprowadzenie analizy SWOT edukacji antydyskryminacyjnej jako elementu procesu wychowawczego współczesnej polskiej szkoły,
2. wypracowanie propozycji standardów edukacji antydyskryminacyjnej w systemie edukacji formalnej.
Wypracowane standardy zostaną przesłane do Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Link – Informacja o konferencji na stronie ngo.pl

Link – Fotorelacja na profilu Facebook – organizatora Humanity in Action

 Save as PDF

Edukacja antydyskryminacyjna jest dziś potrzebna w Polsce tak jak nigdy dotąd.

Skip to content