fbpx Skip to content

TEA objęło matronatem Festiwal Równych Praw we Wrocławiu i Marsz Równości 2015

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym programem Festiwalu oraz Manifestem Marszu Równości na stronie Sto­warzysze­nie Kul­tura Równości: http://kulturarownosci.org/

Fragment Manifestu Marszu Równości:

[…] 3 października, tuż przed kole­jnymi wyb­o­rami, wyjdziemy na ulice Wrocławia by skandować, że:
– Jesteśmy wolni i mamy prawo do decy­dowa­nia o sobie.
– Tylko my możemy i powin­niśmy decy­dować, jak i z kim będziemy żyć.
– Nie godz­imy się na dzie­le­nie przez poli­tyków ludzi na lep­szych i gorszych.
– Nie godz­imy się na dyskrymi­nację osób, które w wąsko pojętej kat­e­gorii „nor­mal­ności” się nie mieszczą.
– Sprze­ci­wiamy się homo­fo­bii, sek­siz­mowi, rasiz­mowi i kseno­fo­bii.
– Żądamy skutecznej poli­tyki anty­dyskrymi­na­cyjnej, przede wszys­tkim edukacji ludzi młodych.
– Żądamy ochrony prawnej przed mową nien­aw­iści.
– Żądamy reg­u­lacji prawnych doty­czą­cych związków jednopł­ciowych.
– Chcemy żyć w kraju, w którym prawa człowieka są szanowane i przestrzegane!

Edukacja antydyskryminacyjna jest dziś potrzebna w Polsce tak jak nigdy dotąd.

Skip to content