Skip to content

TEA na zaproszenie MEN szkoli z równości płci w podręcznikach

Wykład ekspertek TEA dotyczył m.in.:

  • indywidualnych i systemowych konsekwencji niezgodności podręczników ze standardem równości płci,
  • szczegółowych zapisów w dokumentach międzynarodowych i krajowych odnoszących się do równości płci
    w edukacji formalnej,
  • listu Minister Edukacji Narodowej do rzeczoznawców podręczników z lutego 2011 r. oraz wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich do MEN z lipca 2012 roku w sprawie edukacji o prawach człowieka,
  • obszarów realizacji standardu równości płci w podręcznikach (warstwa merytoryczna, językowa i wizualna),
  • złych i dobrych praktyk z podręczników w oparciu o raport „Wielka nieobecna – o edukacji antydyskryminacyjnej w systemie edukacji formalnej” TEA i inne wybrane przykłady.

W opinii ekspertek TEA prowadzących wykład spotkanie było szansą na zaprezentowanie zagadnienia równości płci w odniesieniu do pracy rzeczoznawców, dyskusji nad wyzwaniami, z jakimi spotykają się eksperci i ekspertki w swojej pracy, refleksji nad rolą rzeczoznawców i władz oświatowych w tworzeniu społecznie wrażliwych podręczników, w tym uwzględniających zasadę równości płci.

Spotkałyśmy się ze zrozumieniem dla równości płci jako jednej z podstawowych zasad, którymi powinna się kierować szkoła w Polsce. Rzeczoznawcy zaznaczali, że idea jest im bliska, zwracają uwagę na stereotypowe treści związane z płcią w podręcznikach, a do efektywniejszej pracy potrzebują narzędzi, które ułatwią analizę skierowanych do recenzji książek. Podkreślali też wagę wyraźnego wprowadzenia kwestii związanych z równością płci do podstawy programowej, tak by badane przez nich materiały były poszerzane o te zagadnienia. Zwracali uwagę także na inne grupy doświadczające dyskryminacji, przedstawiane w podstawie programowej w sposób stereotypizujący. Tu konieczne jest aktywne działanie władz oświatowych. – mówi Natalia Sarata.

Zarząd Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej (TEA) w odpowiedzi na zaproszenie MEN do przeprowadzenia opisanych wykładów dla rzeczoznawców, podkreślił wagę tego wydarzenia, ale też przypomniał o  kluczowych dla TEA sprawach. W liście Zarządu do MEN możemy przeczytać m.in.:

Analiza najpopularniejszych podręczników używanych w szkołach jednoznacznie wskazuje (…), że istniejące w nich stereotypowe treści odnoszą się nie tylko do płci, ale też wieku, niepełnosprawności, orientacji seksualnej, koloru skóry, wyznania i pochodzenia etnicznego. Dodatkowo, dyskryminacja w edukacji i życiu szkoły to nie tylko kwestia podręczników, ale też problem niewystarczających kompetencji nauczycieli i nauczycielek, ograniczonej świadomości dyrekcji szkół oraz niskiej gotowości do działania ze strony decydentów i decydentek polityki oświatowej.

Dlatego przypominamy o postulatach Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej – porozumienia ponad trzydziestu organizacji pozarządowych i partnerów społecznych działających na rzecz edukacji i równości. Apelujemy o rozpoczęcie szerszego dialogu na temat przeciwdziałania dyskryminacji w szkołach oraz przyjęcie skutecznych rozwiązań systemowych.

W odniesieniu do podręczników, postulujemy opracowanie i wdrożenie formalnie umocowanej instrukcji dla rzeczoznawców i rzeczoznawczyń, dotyczącej oceny treści i zawartości graficznej pod kątem równościowym i antydyskryminacyjnym
z uwzględnieniem wszystkich przesłanek prawnie chronionych. Zależy nam na wypracowaniu instrumentów, które faktycznie wyeliminują stereotypy i dyskryminację z materiałów edukacyjnych używanych w polskich szkołach.

Wykład Magdaleny Chusteckiej i Natalii Saraty zostanie powtórzony 7 grudnia br. Łącznie w szkoleniach TEA weźmie udział 200 rzeczoznawców i rzeczoznawczyń.

 

Edukacja antydyskryminacyjna jest dziś potrzebna w Polsce tak jak nigdy dotąd.

Skip to content