fbpx Skip to content

TEA apeluje do Minister Edukacji Narodowej o interwencję w sprawie usunięcią wystawy antydyskryminacyjnej w Piątkowisku

Poniżej pełna treść listu:

Warszawa, 17 czerwca 2015 r.

 

Szanowna Pani Minister

Joanna Kluzik-Rostkowska

Minister Edukacji Narodowej

al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa

 

Szanowna Pani Minister,

W imieniu Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej (TEA) zwracamy się do Pani z apelem o reakcję oraz zajęcie jednoznacznego i zdecydowanego stanowiska w obronie dyrekcji, nauczycieli oraz uczniów i uczennic realizujących działania antydyskryminacyjne w Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Piątkowisku.

Zgodnie z doniesieniami medialnymi (m.in. Dziennika Łódzkiego z dnia 14.06.2015 oraz Gazety Wyborczej z dn. 17.06.2015), działania antydyskryminacyjne, zrealizowane przez uczniów i uczennice ww. gimnazjum, polegające m.in. na przygotowaniu wystawy na temat dyskryminacji, w tym homofobii, zostały przerwane z powodu zewnętrznych nacisków wywieranych na dyrekcję szkoły.

Przypominamy, że jednym z wymogów nadzoru pedagogicznego wobec szkół jest „realizowanie działań antydyskryminacyjnych obejmujących całą społeczność szkoły”. Wystawa poświęcona problemowi równego traktowania, przygotowana z aktywnym udziałem młodzieży, jest doskonałym przykładem wypełniania ww. wymogu. Jest zgodna z prawem i wprost wypełnia misję szkoły, którą zgodnie z podstawą programową, jest kształtowanie postaw tolerancji i przeciwstawiania się przejawom dyskryminacji.

Stoimy na stanowisku, że tego typu działania, a przede wszystkich ich organizatorzy i organizatorki, bez względu na wiek czy pełnioną w szkole funkcję, powinni cieszyć się szacunkiem, uznaniem i docenieniem. Ich działania powinny być promowane w ramach całego systemu oświaty jako dobre praktyki i cenne inspiracje.

Parę miesięcy temu, w liście z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka pisała Pani do szkół:

„Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw, a każdy człowiek ma prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa swej osoby – te fundamentalne dla każdego wartości są zawarte w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka (…).  Artykuł 7 Deklaracji wskazuje ponadto, że wszyscy ludzie mają prawo do jednakowej ochrony przed jakąkolwiek dyskryminacją i przed jakimkolwiek narażeniem na dyskryminację.

W dążeniu do wypełniania postanowień Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka fundamentalne znaczenie ma mocno osadzona w procesie nauczania edukacja antydyskryminacyjna.

Odpowiedzialność za prowadzenie edukacji antydyskryminacyjnej, jak i szerzenie wiedzy o prawach człowieka oraz kształtowanie postawy poszanowania praw człowieka spoczywa na szkole i każdym nauczycielu – wychowawcy dzieci i młodzieży. Kształcenie i wychowywanie młodego pokolenia w przekonaniu o równości wszystkich ludzi bez względu na płeć, pochodzenie rasowe lub etniczne, religię, przekonania, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną to jedyna droga w rozwoju świadomego, odpowiedzialnego i demokratycznego społeczeństwa obywatelskiego”.

Liczymy, że w związku z powyższymi słowami, będzie miała Pani siłę i odwagę stanąć w obronie równości i praw człowieka tu i teraz, poprzez bezpośrednie wsparcie wszystkich nauczycieli, nauczycielek oraz uczniów i uczennic realizujących działania antydyskryminacyjne w gimnazjum  w Piątkowisku.

Z poważaniem,

Małgorza Dymowska

Członkini Zarządu Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej

Ewa Stoecker

Członkini Zarządu Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej

 

Do wiadomości:

Pan Mirosław Młynarczyk, Dyrektor Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Piątkowisku

Pan Jan Kamiński, Łódzki Kurator Oświaty

Pani prof. Małgorzata Fuszara, Pełnomocniczka Rządu ds. Równego Traktowania

Pani prof. Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich

 

Link – List do Minister Edukacji Narodowej w sprawie wystawy antydyskryminacyjnej w Piątkowisku – wersja pdf.

 

Doniesienia medialne w sprawie Piątkowiska:

Link – artykuł Macieja Kałacha "Całujący się meżczyźni na szkolnym plakacie. Narodowcy: 'to promocja zboczenia' w Dzienniku Łódzkim

Link – artykuł Agnieszki Urazińskiej "Gimnazjaliści robią wystawę o tolerancji. Na zdjęciach Biedroń, Grodzka, Wurst… Narodowcy protestują i dyrekcja zwija plakaty" w Gazecie Wyborczej

Edukacja antydyskryminacyjna jest dziś potrzebna w Polsce tak jak nigdy dotąd.

Skip to content