fbpx Skip to content

Rzecznik Praw Obywatelskich wspiera postulaty Koalicji w sprawie POWER

W wystąpieniu czytamy m.in.:
 
"Rola edukacji w upowszechnianiu idei praw człowieka, demokracji i państwa prawa jest niezmiernie istotna. Świadomość bowiem istnienia oraz praktyczna umiejętność egzekwowania przysługujących jednostce uprawnień są niezbędnymi elementami funkcjonowania systemu ochrony praw człowieka, brak zaś niezbędnego minimum wiedzy w tej dziedzinie może stwarzać sytuację, w której prawa człowieka będą tracić swój gwarancyjny charakter."
 
oraz
 
"Polska znajduje się obecnie na etapie programowania funduszy UE na lata 2014 – 2020. Organy zajmujące się programowaniem i systemem wdrażania środków UE stoją przed trudnym zadaniem określenia celów, na które Polska przeznaczy pieniądze z unijnych funduszy, mających istotne znaczenie dla wspomagania przemian w naszym państwie. Działania jednak w obszarze „Edukacja", z punktu widzenia wdrażania i upowszechniania edukacji antydyskryminacyjnej są w mojej ocenie niezmiernie istotne. Przede wszystkim bardzo ważnym postulatem jest, moim zdaniem, włączenie do listy potencjalnych beneficjentów i grup docelowych obok podmiotów już wymienionych także Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz Instytutu Badań Edukacyjnych. Dodanie do listy potencjalnych beneficjentów i grup docelowych Ministerstwa Edukacji Narodowej, w ramach proponowanych działań, jest niezwykle potrzebne. Nie jest bowiem możliwe dokonanie zmian systemowych w obszarze edukacji, w tym poprzez wdrożenie działań odnoszących się
do edukacji antydyskryminacyjnej bez zaangażowania w tę sprawę Ministerstwa Edukacji Narodowej.
 
Całość dokumentu zamieszczona jest na stronach Rzecznika Praw Obywatelskich – Link – Wystąpienie do Ministra Rozwoju Regionalnego  w sprawie uwzględnienia edukacji antydyskryminacyjnej przy programowaniu funduszy UE.
 
Wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich wspiera postulaty Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej sformułowane w oficjalnym liście do Minister Rozwoju Regionalnego z 18 kwietnia 2013 r.
 
 
Koalicja na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej jest dobrowolnym porozumieniem organizacji pozarządowych, partnerów społecznych oraz grup nieformalnych, które działają na rzecz edukacji antydyskryminacyjnej. Koalicja spotyka się dzięki wsparciu Fundacji im. Stefana Batorego.
 

Edukacja antydyskryminacyjna jest dziś potrzebna w Polsce tak jak nigdy dotąd.

Skip to content