Skip to content

Rok 2013 w Towarzystwie Edukacji Antydyskryminacyjnej

 
1. Zakończenie dwóch Szkół Trenerskich TEA
 
W 2013 r. zkończyły się dwie Szkoły Trenerskie TEA – na poziomie podstawowym i zaawansowanym. W obydwu Szkołach wzięło udział 50 osób reprezentujących kilkanaście organizacji pozarządowych działających na rzecz równości i praw człowieka z całej Polski. Powstała grupa nowych trenerek i trenerów antydyskryminacyjnych. Edukatorzy i edukatorki z doświadczeniem wzmocnili/wzmocniły swoje dotychczasowe umiejętności m.in. dzięki warsztatom superwizyjnym i superwizji indywidualnej. 
 
W ramach Szkół, w 2013 roku odbyły się m.in. dwa seminaria eksperckie na temat dyskryminacji ze względu na wiek (przygotowane we współpracy z British Council) oraz na temat migracji przymusowej i dobrowolnej, prowadzone przez Witolda Klausa i Anitę Brzozowską.
 
Powstała nowa publikacja TEA "(Nie)warto się różnić? Dylematy i wyzwania metodologiczne edukacji antydyskryminacyjnej. Notatki z pracy trenerskiej".
 
Szkoły Trenerskie TEA zostały zorganizowane w ramach partnerskiego projektu TEA i Fundacji Fundusz Współpracy.
 
 
2. Koalicja na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej i inne działania rzecznicze
 
Kontynuujemy prace Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej, która w 2013 powiększyła się o 11 organizacji i grup nieformalnych. Obecnie zrzeszamy 43 organizacje z 14 miejscowości w Polsce. Podczas 3 spotkań ogólnopolskich rozmawiamy o: alternatywnej edukacji szkolnej – gościni Anna Samborska-Niessner, pedagogice krytycznej i emancypacyjnej – goście: Paweł Rudnicki i Marcin Starnawski, niepełnosprawności i edukacji włączającej – gościni Maja Kłoda. 
 
Intensywnie zabiegamy o zapisy dotyczące edukacji antydyskryminacyjnej w Krajowym Programie Działań na rzecz Równego Traktowania oraz ostatecznej wersji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Nasz głos wspiera w oficjalnym wystąpieniu Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Irena Lipowicz.
 
 
3. Publiczny głos
 
Głos TEA obecny jest podczas ważnych spotkań poświęconych przeciwdziałaniu dyskryminacji i przemocy. W roku 2013 przedstawicielki TEA występują m.in. podczas: konferencji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego „Szanse i wyzwania dla równości szans płci w ramach Europejskiego Fundszu Społecznego na lata 2014-2020" w Warszawie, I Łódzkiego Kongresu Kobiet w Łodzi, seminarium "Faszyści, rasiści – państwo, miasto, społeczeństwo" we Wrocławiu, konferencji inaugurującej program Obywatele dla Demokracji w Warszawie oraz w sympozjum  „Różnorodność – sprawdzam! Wdrażanie antydyskryminacyjnej edukacji obywatelskiej do systemu edukacji formalnej” w Białymstoku.  
 
W 2013 TEA wspiera publiczne następujące stanowiska i listy:
 
List do Ministerstwa Zdrowia dotyczący zamknięcia projektu "Seks w moim mieście"
 
4. Wystawa "Dyskryminacja i edukacja"
 
Po raz pierwszy w historii TEA nasz przekaz dotyczący edukacji antydyskryminacyjnej pojawia się w przestrzeni publicznej. Dzięki współpracy wolontaryjnej z Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu oraz Polsko-Japońską Wyższą Szkołą Technik Komputerowych, TEA otwiera wystawę "Dyskryminacja i edukacja". Wystawa, obejmująca 15 plakatów i 3 filmy, porusza problem dyskryminacyjnych treści w polskich podręcznikach oraz długiej „nieobecności” na liście tych, o których szkoła mówi w rzetelny i niestereotypowy sposób. Pierwszy pokaz (docelowo objazdowej wystawy) miał miejsce w Warszawie, w galerii "Po prostu" na ogrodzeniu Parku Dreszera.
 
 
5. Współpraca międzynarodowa
 
2013 roku to pierwszy rok zaangażowania TEA we współpracę ponadnarodową. Wspólnie z Polskim Towarzystwem Prawa Antydyskryminacyjnego (PTPA), organizacją koordynującą działania Koalicji na rzecz Równych Szans, TEA organizuje międzynarodowe spotkanie koalicji organizacji pozarząowych z Europy Środkowo-Wschodniej, działających na rzecz równości i zwalczania dyskryminacji. W spotkaniu udział biorą uczestnicy i uczestniczki z Polski, Mołdawii, Ukrainy, Litwy, Łotwy, Estonii i Rumunii. Celem jest wymiana doświadczeń w prowadzeniu działań koalicyjnych, omowione zostały wyzwania, zagrożenia oraz czynnniki wpływające na sukces działań w ramach krajowych sieci równościowych.
 
Dzięki współpracy TEA z Kreisau-Initiative e.V zainicjowanej w 2013 r. pięć członkiń TEA bierze udział w dwóch kilkudniowych warsztatach dotyczących prowadzenia zajęć edukacyjnychn metodą Anti-Bias.
 
6. Skuteczna interwencja w MSZ w swojej sprawie 
 
TEA doprowadza do oficjalnej korekty II Okresowego Raportu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Powszechnego Okresowego Przeglądu Praw Człowieka. Oryginalnie przedstawiony Raport wymieniał konferencję TEA jako jedno z działań prowadzonych w  obszarze edukacji obywatelskiej i edukacji o prawach człowieka. Jednocześnie dokument nie wymieniał Towarzystwa jako faktycznie jedynego inicjatora i organizatora wydarzenia. W ten sposób raport polskiego rządu budował  błędne wrażenie, że konferencja jest zasługą administracji państwowej. Po dwóch oficjalnych pismach skierowanych do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, MSZ  wystąpił z oficjalnym sprostowaniem raportu do Biura Wysokiej Komisarz NZ ds. Praw Człowieka w Genewie. Oficjalna korekta  została zamieszczona na stronach Biura.
 
7. Długofalowe myślenie o rozwoju strategicznym
 
Rok 2013 to dla TEA ważny czas realizacji Planu Strategicznego i refleksji nad postępami w naszej pracy. Podczas dwóch roboczych spotkań w maju i październiku członkinie i członkowie TEA zajęli się ewaluacją dotychczasowych osiągnięć stowarzyszenia i planowaniem przyszłych działań wzmacniających edukację antydyskryminacyjną. Mamy nadzieję, że już wkróce przedstawimy kolejne projekty i inicjatywy TEA.
 
8.  Nowe członkinie TEA  
 
Cały czas poszerza się grono członków i członkiń TEA. W roku 2013 dołączają do nas: Marta Bem, Anna Kudarewska, Elżbieta Okroy i Ewa Okroy. Witamy!
 

Edukacja antydyskryminacyjna jest dziś potrzebna w Polsce tak jak nigdy dotąd.

Skip to content