fbpx Skip to content

Rok 2012 w Towarzystwie Edukacji Antydyskryminacyjnej

Podsumowanie roku 2012 w TEA to przede wszystkm:

1. Szkoła trenerska TEA – poziom zaawansowany

Rozwijamy kompetencje trenerów i trenerek antydyskryminacyjnych. W roku 2012 zorganizowałyśmy 9 specjalistycznych warsztatów dla osób na co dzień zajmujących się edukacją antydyskryminacyjną. Łącznie to 27 dni pracy nad rozwijaniem praktycznych umiejętności związanych z facylitacją, informacją zwrotną, superwizją oraz cyklem Kolba. Na sali szkoleniowej spotkaliśmy się z: Katarzyną Czayką-Chełmińską, Jagodą Latkowską, Konradem Sobczykiem, Agnieszką Szelągowską i Agnieszką Zarzycką. W Szkole trenerskiej TEA na poziomie zaanwasowanym bierze udział 36 osób reprezentujących 16 organizacji pozarządowych działających na rzecz równości i praw człowieka z całej Polski.

2. Szkoła treneska TEA – poziom podstawowy

Przygotowujemy kolejne osoby do roli trenerek i trenerów antydyskryminacyjnych. W Szkole trenerskiej TEA na poziomie podstawowym bierze udział 14 osób z 13 organizacji pozarządowych z całej Polski. W roku 2012 odbył się trening antydyskryminacyjny i genderowy oraz 7 warsztatów dotyczących m.in.: procesu grupowego, facylitacji, prezentacji trenerskiej, cyklu Kolba, planowaniu programów warsztatów antydyskryminacyjnych, pracy z oporem i radzenia sobie w trudnych sytuacjach szkoleniowych. Superwizorką Szkoły jest Maja Branka. Zajęcia w szkole prowadziły również: Agata Teutsch, Natalia Sarata, Katarzyna Sekutowicz, Marta Rawłuszko, Dominika Cieślikowska oraz Monika Serkowska.

3. Seminaria specjalistyczne

Wzmacniamy naszą wiedzę i poszerzamy spojrzenie na dyskryminację i metody jej przeciwdziałania. W roku 2012 uczestniczki i uczestnicy obydwu Szkół trenerskich TEA mieli/miały szansę spotkać się i porozmawiać z: Piotrem Todysem, dr Moniką Zimą, dr Magdą Grabowską, Lalką Podobińską, Jana Elliot, Małgorzatą Czajkowską-Kisil, Małgorzatą Książek, dr hab. Joanną Mizielińską. Tematy dyskusji to: niepełnosprawność ruchowa, niepełnosprawność intelektualna, gender, transpłciowość, niepełnosprawność wzrokowa, niepełnosprawność wzorokowo-słuchowa, niepełnosprawność słuchowa, teorie i praktyki queer.

4. Koalicja na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej i inne działania rzecznicze

Kontynuujemy i rozwijamy działania Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej, do której w roku 2012 dołączyło 9 nowych organizacji. Celem Koalicji jest wprowadzenie rzetelnej edukacji antydyskryminacyjnej do systemu edukacji formalnej w Polsce. Koalicja w 2012 wystąpiła z apelem do Ministerstwa Edukacji Narodowej o realizację 5 najpilniejszych postulatów: 1) powołania międzyrestorowej rady ds. przeciwdziałania dyskryminacji poprzez edukącję i rozpoczęcia dialogu na ten temat, 2) uruchomienia regularnego kursu doskonalenia nauczycieli/ek na temat edukacji antydyskryminacyjnej, 3) wdrożenia instrukcji dla rzeczoznawców/czyń podręczników dotyczących treści dyskryminacyjnych, 4) zapewnienia możliwości finansowania projektów dotyczących edukacji antydyskryminacyjnej ze środków EFS w nowej perspektywie finansowej, 5) wystosowania oficjalnego listu MEN do szkół i placówek oświatowych, popierającego większą obecność edukacji antydyskryminacyjnej w polskich szkołach.

Działania Koalicji wspierane były przez spotkania i konsultacje eksperckie z: Katarzyną Koszewską, Marzanną Pogorzelską, dr Michałem Bilewiczem, Ewą Bobińską, Ewą Stoecker, Alicją Pacewicz, Dorotą Obidniak, dr Przemysławem Sadurą, prof. Zbigniewem Sawińskim, dr Ewą Pogorzałą oraz Katarzyną Kubin.

W roku 2012 podczas osobistych spotkań rozmawiałyśmy o koniecznych zmianach w polskiej polityce oświatowej m.in. z Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz Pełnomocniczką Rządu ds. Równego Traktowania.

5. Publiczny głos TEA

Głos TEA obecny podczas ważnych spotkań na temat edukacji antydyskryminacyjnej. W roku 2012 przedstawicielki TEA wystąpiły podczas m.in.: konferencji Pełnomocniczki Rządu ds. Równego Traktowania oraz Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka pt. "Edukacja antydyskryminacyjna  jako wyzwanie dla administracji i wymiaru sprawiedliwości" (16.05.2012), konferencji Marszałkini Sejmu pt. "Stereotypy genderowe w edukacji, prawie i przestrzeni publicznej" (4.06.2012), Kongesu Kobiet – panelu "5 projektów reformy edukacji" (14.09.2012), konferencji Pełnomocniczki Rządu ds. Równego Traktowania oraz Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego pt. "Prawo antydyskryminacyjne w Polsce" (10.12.2012).

W 2012 roku Rzecznik Praw Obywatelskich w oficjalnym wystąpieniu dotyczącym edukacji na temat praw człowieka, skierowanym do MEN, powołał się na zapisy i rekomendacje raportu TEA "Wielka nieobecna – o edukacji antydyskryminacyjnej  w systemie edukacji formalnej w Polsce". TEA opiniowało również zapisy dotyczące edukacji w Krajowym Programie Działań na rzecz Równego Traktowania.

Z okazji początku roku szkolnego członkinie TEA oraz Koalicji na Rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej wzięły udział w audycji radiowej Trójki oraz w porannej audycji radia Tok.fm. Artykuły na temat działań TEA w 2012 ukazały się na portalach ngo.pl, watchdog.org. Polska Agencja Prasowa poświęciła osobną depeszę Apelowi Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka. Depeszę następnie opublikowały serwisy: gazeta.pl, onet.pl, tvpparlament.pl.

6. Nowe członkinie i nowi członkowie Towarzystwa

Poszerza się grono członkiń i członków TEA. Obecnie jest nas już na równo 50! W roku 2012 dołączyły do nas: Mariola Badowska, Agnieszka Szanjder, Karolina Kędziora, Małgorzata Siupnik, Ela Kielak, Katarzyna Ujek, oraz dołączyli: Krzysztof Śmiszek i Piotr Cykowski. Witamy!

Edukacja antydyskryminacyjna jest dziś potrzebna w Polsce tak jak nigdy dotąd.

Skip to content