Skip to content

Rada Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaopiniowała Standard antydyskryminacyjny

 
Rada stwierdza, że przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy należy traktować jako działanie spójne z etosem akademickim i racjonalne. Przyznaje, że wszelkie przejawy dyskryminacji i przemocy powinny się spotykać ze zdecydowanym sprzeciwem struktur uczelnianych.
 
Rada uznaje wkład zespołu w wypracowywanie niezbędnych standardów w omawianym zakresie. Uważa zaproponowany projekt za wstępny i wymagający dalszych prac.
 
 
Przypomnijmy – Standard antydyskryminacyjny dla uczelni powstał w ramach projektu "Uniwersyteckie standardy przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji" realizowanego przez Uniwersytet Pedagogiczny wraz z organizacjami partnerskimi (m.in. Fundacją Autonomia, Fundacją na rzecz Różnorodności Społecznej i Towarzystwem Edukacji Antydyskryminacyjnej). Celem działań grupy projektowej było przedstawienie rozwiązań o charakterze systemowym, umożliwiających przeciwdziałanie, diagnozowanie i reagowanie na przejawy przemocy, nierównego traktowania i dyskryminacji w uczelniach. Standard ma służyć dbaniu o najwyższe standardy działania uczelni m.in. w zakresie kształcenia, badań, a także zapewniać bezpieczne oraz wolne od przemocy i dyskryminacji środowisko pracy i nauki.
 
W skład zespołu, który opracował Standard wchodziły ekspertki związane ze środowiskiem akademickim i społeczeństwa obywatelskiego: Magdalena Stoch, Agata Teutsch, Katarzyna Jurzak-Mączka, Ewa Dąbrowa, Ewa Okroy, Ela Okroy, Agnieszka Sznajder, Agnieszka Kozakoszczak.
 
Standard Antydyskryminacyjny dla uczelni został objęty patronatem przez Rzecznika Praw Obywatelskich.

Edukacja antydyskryminacyjna jest dziś potrzebna w Polsce tak jak nigdy dotąd.

Skip to content