Skip to content

MEN realizuje jeden z postulatów Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej

MEN w liście skierowanym do Kuratorów 5 grudnia 2012 roku silnie podkreśla odpowiedzialność dyrektorek/rów szkół i nauczycieli/lek za szerzenie wiedzy o prawach człowieka i ich ochronę. Sygnalizując znaczenie przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na takie przesłanki, jak status społeczno-ekonomiczny, rasa, płeć, język, wyznanie i etniczność, MEN apeluje do wszystkich osób odpowiedzialnych za jakość polskiej edukacji o aktywne włączanie się w realizację idei powszechnego stosowania prawa, podkreślając przy tym wagę edukacji antydyskryminacyjnej.

List ten jest częściową realizacją jednego z postulatów Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej do MEN, przedstawionych w apelu wystosowanym do MEN w kwietniu 2012 roku.

Pozostałe postulaty, przedstawione także w liście Koalicji do Prezesa Rady Ministrów w dn. 10 grudnia 2012, to powołanie międzyresortowej rady ds. przeciwdziałania dyskryminacji poprzez edukację, z udziałem organizacji pozarządowych, zapewnienie w ramach kształcenia wstępnego oraz doskonalenia zawodowego regularnych szkoleń dla nauczycieli/nauczycielek  na temat edukacji antydyskryminacyjnej, opracowanie i wdrożenie konkretnej instrukcji dla rzeczoznawców / rzeczoznawczyń podręczników szkolnych, dotyczącej zapobiegania pojawianiu się w nich treści dyskryminacyjnych i stereotypizujących, a także zapewnienie możliwości realizacji projektów z zakresu edukacji antydyskryminacyjnej w ramach programów operacyjnych Europejskiego Funduszu Społecznego perspektywy finansowej 2014-2020.

Koalicja na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej postrzega list MEN jako kontynuację prowadzonego z Ministerstwem dialogu na rzecz włączenia edukacji antydyskryminacyjnej do systemu oświaty w Polsce i aktywnie włączy się w upowszechnianie listu MEN do Kuratorów Oświaty. W oficjalnym piśmie do MEN Koalicja zaznacza również:

„Mamy nadzieję, że oficjalne wystąpienia podkreślające role i znaczenie edukacji antydyskryminacyjnej staną się stałym działaniem MEN. Postulujemy jednocześnie, aby w przyszłych działaniach uwzględniane były również problemy związane z dyskryminacją ze względu na niepełnosprawność, wiek oraz orientację seksualną – kwestie niestety niewymienione w liście z 5 grudnia br.”

Z listem MEN do Kuratorów Oświaty można zapoznać się tutaj: http://www.kuratorium.waw.pl/files/f-5225-2-list_pani_minister_do_kuratorow_oswiaty.pdf

Koalicja na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej jest dobrowolnym porozumieniem organizacji pozarządowych, partnerów społecznych oraz grup nieformalnych, które działają na rzecz edukacji antydyskryminacyjnej. Działania Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej wspierane są przez Fundację im. Stefana Batorego.

Edukacja antydyskryminacyjna jest dziś potrzebna w Polsce tak jak nigdy dotąd.

Skip to content