fbpx Skip to content

List Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej do Anny Zalewskiej, Minister Edukacji Narodowej

 
 
Warszawa, 3 lutego 2016 r.
 
Szanowna Pani Minister
Anna Zalewska
Minister Edukacji Narodowej
al. J. Ch. Szucha 25
00-918 Warszawa
 
 
Szanowna Pani Minister,
 
W imieniu Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej (TEA) oraz Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej – porozumienia 58 organizacji pozarządowych i partnerów społecznych działających na rzecz edukacji i równości, zwracamy się do Pani, przedstawiając cele i postulaty Koalicji oraz prosząc o osobiste spotkanie.
 
Koalicja na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej powstała w 2011 roku i łączy organizacje, grupy i podmioty z 19 miast oraz mniejszych miejscowości z całej Polski. W jej skład wchodzą instytucje od wielu lat pracujące ze szkołami i środowiskiem nauczycielskim w obszarze praw człowieka i równości. 
 
Celem Koalicji jest wprowadzenie rzetelnej edukacji antydyskryminacyjnej do edukacji formalnej w Polsce. Od 2011 roku Koalicja prowadzi dialog z decydentami i decydentkami systemu oświaty, prezentując diagnozę systemu edukacji formalnej, ekspertyzę w obszarze edukacji antydyskryminacyjnej oraz wskazując priorytetowe obszary do zmiany, by równość, wolność od przemocy i dyskryminacji oraz godność i bezpieczeństwo wszystkich dzieci i dorosłych w szkole mogła być zapewniana. 
 
Uznajemy zapobieganie wszelkiej dyskryminacji i przemocy motywowanej uprzedzeniami za jedno z podstawowych zadań szkoły, która ma wychowywać do życia w demokratycznym społeczeństwie. Stąd wysoce niepokojąca jest dla nas sytuacja, w której szkoły w Polsce są miejscem nierównego traktowania ze względu na płeć, rasę, pochodzenie narodowe i etniczne, wyznanie i bezwyznaniowość, niepełnosprawność, orientację seksualną, status społeczno-ekonomiczny i inne przesłanki. Na fakt ten wskazują zarówno badania jednostek akademickich, instytutów badawczych i środowisk pozarządowych, jak i sami nauczyciele, nauczycielki, uczniowie, uczennice i ich rodzice / opiekunowie. 
 
Rozwiązania już istniejące w systemie oświaty są rozwiązaniami zdecydowanie niewystarczającymi, mało skutecznymi i doraźnymi. Szkoły w Polsce wciąż nie są wolne od dyskryminacji, mowy nienawiści i przemocy motywowanej uprzedzeniami. W związku z występowaniem tych zjawisk szkoły w Polsce nie są także miejscami bezpiecznymi – tymczasem bezpieczeństwo jest podstawowym warunkiem uczenia się. 
 
Licząc na możliwość osobistej prezentacji Pani Minister postulatów Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej w najbliższej przyszłości, przedstawiamy najważniejsze z nich: 
 
1. Uruchomienie regularnego kursu doskonalenia nauczycieli/nauczycielek, wzmacniającego ich kompetencje do reagowania i przeciwdziałania dyskryminacji, mowie nienawiści oraz przemocy motywowanej uprzedzeniami.
 
Wciąż brakuje regularnego trybu doskonalenia nauczycieli/nauczycielek w obszarze edukacji antydyskryminacyjnej, przygotowującego do reagowania i przeciwdziałania dyskryminacji w szkołach. Nauczyciele/nauczycielki nie mają usystematyzowanego dostępu do tego ważnego obszaru wiedzy. Dobrze przygotowani nauczyciele/nauczycielki to podstawowy warunek zapewnienia dzieciom i młodzieży bezpieczeństwa oraz poszanowania ich praw bez względu na jakąkolwiek cechę. Wielu takich nauczycieli/nauczycielek prowadzi edukację antydyskryminacyjną w swoich szkołach, zdając sobie sprawę z tej pilnej potrzeby. Ich możliwości pozyskiwania wiedzy i rozwoju powinny być szersze i systemowo dostępne. 
 
2. Wprowadzenie, wspólnie z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, tematu przeciwdziałania dyskryminacji do standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela oraz do szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.
 
Koalicja stoi na stanowisku, że przeciwdziałanie dyskryminacji jest jedną z kluczowych kompetencji nauczycieli/nauczycielek, gwarantującą wszystkim uczniom równy poziom ochrony przed naruszeniami i przemocą. Konsekwentnie, kompetencja ta powinna być zapisana w aktach prawnych regulujących kwalifikacje i standardy kształcenia w zawodzie nauczyciela. Jednocześnie wesprze to znacząco realizację wymagań kierowanych do szkół od maja 2013, zgodnie z którymi szkoły mają obowiązek realizacji działań zapobiegających dyskryminacji, skierowanych do całej społeczności szkoły, a także realizację zapisów podstawy programowej dotyczącej roli szkoły w zapobieganiu wszelkiej dyskryminacji. 
 
3. Wprowadzenie systemowej zmiany do procedury zatwierdzania do użytku podręczników szkolnych tak, aby wyeliminować z nich treści dyskryminacyjne.
 
Badania własne TEA, jak i badania innych organizacji członkowskich Koalicji i ośrodków badawczych (m.in. Feminoteka, Kampania Przeciw Homofobii, Żydowskie Stowarzyszenie Czulent, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza) wskazują, że mimo istnienia ogólnych wytycznych dla recenzentów, w podręcznikach stosowanych w polskich szkołach i zatwierdzonych do użytku przez MEN nadal znajdują się treści wzmacniające stereotypy i dyskryminację. Zobowiązania MEN odnoszące się do tej problematyki wpisane są w Krajowy Program Działań na rzecz Równego Traktowania – tym bardziej Koalicja postuluje rewizję wytycznych dla recenzentów po to, by osoby te otrzymały jasne wskazówki i narzędzia pozwalające nie kierować do użytku szkolnego materiałów zaprzeczających zasadzie równego traktowania i niedyskryminacji. 
 
4. Przygotowanie i szerokie upowszechnienie informacji dla nauczycieli/ nauczycielek, rodziców oraz dzieci i młodzieży na temat możliwości reagowania i postępowania w przypadkach dyskryminacji i przemocy doświadczanej w szkole.
 
Wyjątkowo pilnym, ale też praktycznym działaniem jest upowszechnienie rzetelnych i wyczerpujących informacji na temat możliwości pomocy, jaką uczniowie/uczennice i ich rodzice mogą uzyskać w sytuacji dyskryminacji i przemocy motywowanej uprzedzeniami, do której doszło w szkole. Podobnie, przystępnych i konkretnych informacji na temat możliwości reagowania w takich sytuacjach potrzebują nauczyciele/nauczycielki. Wierzymy, że bezczynność wobec istniejących naruszeń praw dziecka, wynika często nie tyle ze złej woli, lecz przede wszystkim z braku wiedzy na temat właściwych możliwości działania.
 
5. Podtrzymanie praktyki oficjalnego występowania Minister Edukacji Narodowej do kuratoriów i szkół na temat wagi przeciwdziałania dyskryminacji.
 
Uwzględnianie perspektywy antydyskryminacyjnej w życiu szkoły – mimo istniejących wymagań prowadzenia edukacji antydyskryminacyjnej obejmującej całą społeczność szkolną – pozostawało najczęściej zależne od dobrej woli i gotowości zmotywowanych nauczycieli/ nauczycielek. Wystąpienia kolejnych Ministrów Edukacji Narodowej na temat wagi edukacji antydyskryminacyjnej w 2012 i 2014 roku z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka 10 grudnia były jasnym sygnałem wspierającym i legitymizującym zaangażowanie nauczycieli i nauczycielek. Liczymy na to, że Pani Minister w podobny sposób podkreślać będzie publicznie wagę praw człowieka i przeciwdziałania dyskryminacji w życiu szkoły. 
 
6. Wpisanie do podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017 edukacji antydyskryminacyjnej, w szczególności w zakresie wspierania dialogu międzykulturowego i integracji społecznej.
 
Problem izolowania, wyzwisk i pobić domniemanych lub rzeczywistych migrantów narasta, przejawiając się także w środowisku szkolnym. Jest to jedynie odbicie szerszej sytuacji społecznej i postaw wyrażanych przez dorosłych, niemniej szkoła bezwzględnie powinna wspierać uczniów i uczennice, a także całą szkolną społeczność do życia w społeczeństwie otwartym na różnice, z szacunkiem dla różnorodności i bez nienawiści podbitej lękiem. Uwzględnienie przez Panią Minister edukacji antydyskryminacyjnej, w szczególności w zakresie wspierania dialogu międzykulturowego i integracji społecznej w kierunkach polityki oświatowej na przyszły rok szkolny wesprze zaangażowanie szkół w przeciwdziałanie ksenofobii, mowie nienawiści i budowanie bezpiecznych przestrzeni do uczenia się i rozwoju wszystkich dzieci. 
 
Zwracamy się z prośbą o spotkanie z Panią Minister, licząc na możliwość kontynuacji dialogu z Ministerstwem Edukacji Narodowej jako najważniejszym podmiotem systemowej zmiany na rzecz szkoły wolnej od dyskryminacji i przemocy.
 
Z wyrazami szacunku, w imieniu Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej,
                                         
Małgorzata Dymowska
Członkini Zarządu Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej
 
Natalia Sarata
Współkoordynatorka Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej
 
                                    
Organizacje członkowskie Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej:
 
1. Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej, Warszawa
2.Amnesty International Polska, Warszawa
3.Fundacja Autonomia, Kraków
4.Centrum Edukacji Obywatelskiej, Warszawa
5.Centrum Inicjatyw UNESCO, Wrocław
6.Ekspedycja w Głąb Kultury, Zabrze 
7.Fundacja Feminoteka, Warszawa
8.Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej, Warszawa
9.Stowarzyszenie Homo Faber, Lublin
10.Kampania Przeciw Homofobii, Warszawa
11.Stowarzyszenie Lambda Warszawa, Warszawa
12.Stowarzyszenie Inicjatyw Niezależnych MIKUSZEWO, Poznań
13.Fundacja Dla Odmiany, Warszawa 
14.Stowarzyszenie Jeden świat, Poznań 
15.Związek Nauczycielstwa Polskiego, Warszawa
16.Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita, Warszawa
17.Grupa Edukatorów Seksualnych PONTON, Warszawa
18.Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego, Warszawa
19.Stowarzyszenie Pro Humanum, Warszawa
20.Fundacja Przestrzeń Kobiet, Kraków
21.Stowarzyszenie W stronę dziewcząt, Warszawa
22.Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa „Bardziej kochani”, Warszawa
23.Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Warszawa
24.Fundacja Klamra, Żywiec
25.Stowarzyszenie Romów w Polsce, Oświęcim
26.Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjno-Naukowe „KEN", Warszawa
27.Stowarzyszenie INTERKULTURALNI PL, Kraków
28.Stowarzyszenie na rzecz Kultury i Dialogu 9/12, Białystok
29.Grupa Edukacyjna Poradni Zdrowia Psychoseksualnego „Bez tabu", Gdańsk
30.Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA, Głogów
31.Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego, Warszawa
32.Fundacja Osiem Marzeń, Szydłowiec
33.Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ", Warszawa
34.Hollaback! Polska, Warszawa
35.Fundacja Trans-Fuzja, Warszawa
36.Centrum Żydowskie w Oświęcimiu, Oświęcim
37.Fundacja Rownosc.org.pl, Kraków 
38.Stowarzyszenie Na Rzecz Lesbijek, Gejów, Osób Biseksualnych, Osób Transpłciowych oraz Osób Queer „Pracownia Różorodności", Toruń
39.Fundacja REVERS, Wrocław
40.Akceptacja. Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Homoseksualnych, Biseksualnych i Transpłciowych, Warzawa
41.Stowarzyszenie Kolektyw Odrobina Kultury, Warszawa
42.Fundacja Aktywizacja, Warszawa
43.Stowarzyszenie na rzecz Profilaktyki i Edukacji Seksualnej TUMA, Starogard Gdański
44.Stowarzyszenie Kofe(m)ina, Olsztyn
45.Fundacja Pozytywnych Zmian, Bielsko-Biała
46.Fundacja na rzecz Różnorodności Polistrefa, Kraków
47.Fundacja na rzecz Równości, Wrocław
48.Fundacja Ośrodka KARTA, Warszawa
49.ANTERIS Fundacja Pomocy Prawnej, Gdynia
50.Fundacja HerStory, Lublin
51.Stowarzyszenie Naukowe Psychologia i Seksuologia LGBT, Kędzierzyn-Koźle
52.Stowarzyszenie Montaż, Bielsko-Biała
53.Fundacja Punkt Widzenia, Wrocław
54.Stowarzyszenie na rzecz Osób LGBT „Tolerado”, Gdańsk
55.Stowarzyszenie Strefa Wenus z Milo, Kraków
56.Fundacja Droga Wolna, Szczecin 
57.Fundacja Szkoła Bez Dyskryminacji "Czarna Owca", Wrocław
58.Społeczny Monitor Edukacji, Warszawa
 
 
Do wiadomości:
Jarosław Gowin, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Wojciech Kaczmarczyk, Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania
Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich
Marek Michalak, Rzecznik Praw Dziecka
 
Kontakt w sprawie listu:
Małgorzata Dymowska, Natalia Sarata, koalicja@tea.org.pl
 
 
 

Edukacja antydyskryminacyjna jest dziś potrzebna w Polsce tak jak nigdy dotąd.

Skip to content