fbpx Skip to content

Koalicja zgłasza uwagi do Krajowego Programu Działań na rzecz Równego Traktowania

W liście Koalicji możemy przeczytać:

Warszawa, 14 marca 2012 r.

Szanowna Pani Minister
Dr Agnieszka Kozłowska-Rajewicz
Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania
Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

Szanowna Pani Minister,

W związku z prowadzonymi przez Biuro Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania konsultacjami projektu Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2013-2015 (KPDRT), w imieniu Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej (TEA) oraz Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej, przedstawiamy w załączeniu uwagi do projektu dokumentu.

Reprezentując porozumienie 35 organizacji pozarządowych, których celem jest wprowadzenie rzetelnej edukacji antydyskryminacyjnej do systemu edukacji formalnej, cieszymy się, że projekt KPDRT wyraźnie zaznacza decydującą rolę edukacji antydyskryminacyjnej dla zapewnienia równego traktowania.

Z satysfakcją przyjmujemy uwzględnienie naszych uwag zgłoszonych w dniu 31 maja 2012 r. do poprzedniego projektu KPDRT, w tym przede wszystkim tych dotyczących: uwzględnienia definicji edukacji antydyskryminacyjnej, włączenie perspektywy antydyskryminacyjnej do działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w szkołach w ramach jednego programu, sformułowanie oddzielnego celu dotyczącego przeciwdziałania przemocy wobec osób LGBT, zaproponowanie działań dotyczących promowania edukacji integracyjnej w całym społeczeństwie, zaplanowanie nowelizacji Ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania, oraz uzupełnienia KPDRT o cel odnoszący się do zwiększenia dostępności do lekcji etyki. Cieszymy się, że efekty pracy organizacji społeczeństwa obywatelskiego stają się elementem proponowanych rozwiązań rządowych dotyczących polityki oświatowej i równościowej zarazem. Diagnoza najważniejszych problemów przedstawiona w projekcie KPDRT jest merytoryczne trafna i rzetelna. Doceniamy także uwzględnianie w znaczących częściach powyższego dokumentu języka wrażliwego na płeć, co przyjmujemy jako uznanie dla edukacyjnej roli prawa w zakresie przeciwdziałania stereotypizacji.

Jednocześnie, zauważamy dwa poważne braki przedstawionego projektu z perspektywy edukacji antydyskryminacyjnej. Z najważniejszych kwestii chcemy podkreślić, iż:

1. KPDRT w obecnym kształcenie nie odnosi się w ogóle do problemów związanych z rzetelną, neutralną światopoglądowo edukacja seksualną,


2. KPDRT w obecnym kształcie nie odnosi się do dyskryminacji uczniów i uczennic ze względu na ubóstwo.

W naszej opinii niezbędne i konieczne jest uzupełnienie KPDRT o sformułowania zapewniające efektywną odpowiedź na obydwa problemy dotyczące polskiej szkoły.

Mamy nadzieję, że Krajowy Program Działań na rzecz Równego Traktowania, uzupełniony o te zapisy zostanie przyjęty przez Radę Ministrów, a przedstawicielki i przedstawiciele organizacji Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej, w roli obserwatorek i obserwatorów, będę monitorować jego prawidłowe i skuteczne wdrożenie. Tak jak dotychczas, podtrzymujemy naszą gotowość i wolę współpracy na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji w Polsce.

Z poważaniem,

Marta Rawłuszko
Prezeska
Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej


Natalia Sarata
Koordynatorka Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej
Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej


Organizacje członkowskie Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej:

1. Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej – koordynator Koalicji
2. Amnesty International Polska
3. Fundacja Autonomia
4. Centrum Edukacji Obywatelskiej
5. Centrum Inicjatyw UNESCO
6. Ekspedycja w Głąb Kultury
7. Fundacja Feminoteka
8. Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej
9. Stowarzyszenie Homo Faber
10. Kampania Przeciw Homofobii
11. Stowarzyszenie Lambda Warszawa
12. Stowarzyszenie Inicjatyw Niezależnych MIKUSZEWO
13. Fundacja Dla Odmiany
14. Stowarzyszenie Jeden świat
15. Związek Nauczycielstwa Polskiego
16. Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita
17. Grupa Edukatorów Seksualnych PONTON
18. Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego
19. Stowarzyszenie Pro Humanum
20. Fundacja Przestrzeń Kobiet
21. Stowarzyszenie W stronę dziewcząt
22. Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa “Bardziej kochani”
23. Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
24. Fundacja Klamra
25. Stowarzyszenie Romów w Polsce
26. Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjno-Naukowe „KEN”
27. Stowarzyszenie Promocji Wielokulturowości INTERKULTURALNI PL
28. Stowarzyszenie na rzecz Kultury i Dialogu 9/12
29. Grupa Edukacjna Poradni Zdrowia Psychoseksualnego "Bez tabu"
30. Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA
31. Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego
32. Fundacja Osiem Marzeń
33. Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ”
34. Hollaback! Polska
35. Fundacja Trans-Fuzja


Załącznik:

Uwagi dotyczące projektu Krajowego Programu Działań na rzecz Równego Traktowania na lata 2013-2015.

Do wiadomości:

Pani prof. Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich
Pani Krystyna Szumilas, Minister Edukacji Narodowej


Pełną listę uwag Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej można znależć tutaj (Link).

Edukacja antydyskryminacyjna jest dziś potrzebna w Polsce tak jak nigdy dotąd.

Skip to content