fbpx Skip to content

Koalicja rozmawia o doświadczeniach szkół eksperymentalnych

Tym razem zaproszoną ekspertką była Anna Samborska-Niessner, prowadząca w Krakowie waldorfską szkołę podstawową „Istota”, funkcjonującą w systemie edukacji formalnej w Polsce na zasadach szkoły eksperymentalnej. Przedstawiła ona postawowe założenia antropologii steinerowskiej, do której odwołują się szkoły waldorfskie.

Ekspertka podkreśliła znaczenie wychowania jako podstawowego założenia szkoły – wychowywania w szacunku dla różnic i wartości każdej osoby. Według niej w Polsce celem szkoły jest nie tyle przekazywanie wartości, kształtowanie społecznie odpowiedzialnych, otwartych na różnice i współpracujących z sobą członków/członkiń społeczności, ale przede wszystkim przygotowywanie specjalistycznej i efektywnej kadry na rynek pracy. Anna Samborska-Niessner zaznaczyła, że perspektywa antydyskryminacycjna nie jest w jej placówce wyróżniona jako osobna, ale wpisuje się raczej w „ducha szkoły”.

Anna Samborska-Niessner zaprezentowała doświadczenia szkoły waldorfskiej, podkreślając znaczenie upodmiotowienia uczniów i uczennic, stawiania ich i ich potrzeb w centrum procesu edukacyjnego. W prowadzonej przez nią szkole ma to przełożenie zarówno na organizację pracy edukacyjnej w szkole, system oceniania, dobór materiałów do pracy, sposób kształtowania relacji między nauczycielami / nauczycielkami i uczniami / uczennicami, jak i na autorski programie nauczania, dostosowany do wizji rozwoju dziecka i zdiagnozowanych w tym modelu potrzeb. Jej zdaniem ta upodmiatawiająca uczniów / uczennice perspektywa może stać się istotnym wkładem podejścia eksperymentalnego w wizję systemu edukacji.

W części dyskusyjnej spotkania rozmawialiśmy / rozmawiałyśmy o procesie przygotowania osób do roli nauczycieli / nauczycielek w tej szkole, a także kwestie znaczenia osobistych przekonań w reagowaniu i wprowadzaniu wątków antydyskryminacyjnych. Ekspertka podkreśliła tutaj znaczenie wspierania nauczycieli / nauczycielek w procesie kształcenia zawodowego i doskonalenia, w przyglądaniu się swoim własnym stereotypom i uprzedzeniom, zarekomendowała tworzenie nauczycielom / nauczycielkom warsztatowych możliwości „spotkania z sobą” jako warunku wstępnego prowadzenia skutecznych działań antydyskryminacyjnych w szkołach. Alicja Małek, nauczycielka w szkole podstawowej „Istota”, przedstawiła swoje doświadczenia związane z wprowadzaniem wątków antydyskryminacyjnych do pracy w prowadzonej przez siebie klasie.

Druga część spotkania poświęcona była na dyskusję nad planami Koalicji na rzecz Edukacji  Antydyskryminacyjnej w 2013 roku.

Spotkanie Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej odbyło się 25 marca 2013 roku w Warszawie.

W spotkaniu wzięły udział osoby reprezentujące kilkanaście organizacji pozarządowych:  Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej, Fundację Klamra, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundację Feminoteka, Fundację Równosc.org.pl, Fundację na rzecz Różnorodności Społecznej, Kampania Przeciw Homofobii, Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa "Bardziej Kochani", Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Grupę Edukatorów Seksualnych Ponton, Fundację Przestrzeń Kobiet, Stowarzyszenie na rzecz Kultury i Dialogu 9/12, Stowarzyszenie NIGDY WIĘCEJ, Fundację Autonomia, Stowarzyszenie W stronę dziewcząt, Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA.

Koalicja na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej jest dobrowolnym porozumieniem organizacji pozarządowych, partnerów społecznych oraz grup nieformalnych, które działają na rzecz edukacji antydyskryminacyjnej. Koalicja spotyka się dzięki wsparciu Fundacji im. Stefana Batorego.

 Save as PDF

Edukacja antydyskryminacyjna jest dziś potrzebna w Polsce tak jak nigdy dotąd.

Skip to content