fbpx Skip to content

Koalicja dyskutuje o rozwiązaniach dla szkól wielokulturowych i dzieci z rodzin imigranckich

Pierwszą zaproszoną prelegentką Koalicji była dr Ewa Pogorzała, która przedstawiła aspekty formalno-prawne związane z sytuacją dzieci cudzoziemskich w polskich szkołach. Rozmawialiśmy o najważniejszych aktach prawnych regulujących nauczanie dzieci z mniejszości narodowych i etnicznych, oraz dzieci nieposiadających polskiego obywatelstwa. Dzięki przedstawionym wynikom badania MIPEX zobaczyłyśmy jakość („umiarkowanie niesprzyjające”)  warunków integracji migrantów w  polskim systemie edukacji na tle innych państw, objętych badaniem.

Dr Ewa Pogorzała zwróciła też uwagę na następującą sytuację:

W ostatnim czasie obserwujemy intensyfikację działań związanych z przygotowaniem instytucji państwa i społeczeństwa do wyzwań związanych z migracjami. Przyjęty został dokument strategiczny "Polityka migracyjna Polski – stan obecny i postulowane działania". Trwają prace nad polityką integracyjną Polski. Również w przygotowywanym Krajowym Programie na rzecz Równego Traktowania prawdopodobnie znajdą się odniesienia do uczniów imigranckich. Zasadniczym celem powinno być wprowadzenie edukacji antydyskryminacyjnej do systemu edukacji formalnej. Obecność uczniów imigranckich w polskim systemie oświaty pokazuje, że szkoły w Polsce nie są przygotowane do pracy z uczniami z doświadczeniem migracyjnym. Wśród nauczycieli, uczniów i rodziców brak jest świadomości na temat dyskryminacji ze względu na pochodzenie  rasowe, etniczne lub narodowość. Bardzo istotne jest też, aby w szkołach wprowadzone zostały standardy antydyskryminacyjne.

Drugą ekspertką była Katarzyna Kubin – prezeska Fundacji na rzecz Różnorodności Społecznej, której wystąpienie poświęcone było aktualnym potrzebom dyrekcji szkół, nauczycieli i nauczycielek, oraz uczniów i uczennic, związanych z wielokulturowością. Prezentacja była oparta o bogatą, praktyczną wiedzę i doświadczenia Fundacji, budowane w ramach codziennej współpracy ze szkołami. O dzieciach, które doświadczyły migracji (do Polski), Kasia mówiła w następujący sposób:

Równy dostęp do systemu edukacji akurat tej grupy uczniów i uczennic jest ważnym acz nie zawsze powszechnie znanym zagadnieniem w ramach edukacji antydyskryminacyjnej. Bardzo ważne jest, aby działania Koalicji uwzględniały także potrzeby dzieci i młodzieży cudzoziemskiej oraz ich rodzin. Kluczowym warunkiem włączenia edukacji antydyskryminacyjnej do edukacji formalnej jest podniesienie kompetencji nauczycieli i nauczycielek nie tylko w zakresie wiedzy dotyczącej przeciwdziałania dyskryminacji, ale także w zakresie metod edukacyjnych, które bezpośrednio umożliwiają włączenie dzieci cudzoziemskich i dają im realną szansę na skorzystanie z edukacji w Polsce.

Spotkanie Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej odbyło się w dniu 29 listopada 2012 r., w Warszawie.

W spotkaniu wzięły udział osoby reprezentujące kilkanaście organizacji pozarządowych:  Fundację dla Odmiany, Fundację Klamrę, Stowarzyszenie Homo Faber, Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej, Fundację na rzecz Różnorodności Społecznej, Kampanię Przeciw Homofobii, Stowarzyszenie „Bardziej Kochani”, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundację Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego, Fundację Przestrzeń Kobiet, Stowarzyszenie na rzecz Kultury i Dialogu 9/12, Fundację Autonomię oraz Grupę Edukatorów Seksualnych Ponton.

Koalicja na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej jest dobrowolnym porozumieniem organizacji pozarządowych, partnerów społecznych oraz grup nieformalnych, które działają na rzecz edukacji antydyskryminacyjnej. Koalicja spotyka się dzięki wsparciu Fundacji im. Stefana Batorego.

Edukacja antydyskryminacyjna jest dziś potrzebna w Polsce tak jak nigdy dotąd.

Skip to content