Skip to content

Jasne stanowisko RPO – edukacja antydyskryminacyjna i równościowa zgodne z Konstytucją oraz prawami dziecka

W swoim wystąpieniu Rzecznik Praw Obywatelskich przypomina, że zgodnie z ratyfikowaną przez Polskę Konwencją w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet, Polska zobowiązana jest do podjęcia wszelkich kroków dla zmiany społecznych i kulturowych wzorców zachowania mężczyzn i kobiet w celu osiągnięcia likwidacji przesądów i zwyczajów lub innych praktyk, opierających się na przekonaniu o niższości lub  wyższości jednej z płci albo na stereotypach roli mężczyzny i kobiety.

Polska powinna zintensyfikować wysiłki na rzecz przezwyciężenia trwałych i głęboko zakorzenionych stereotypów, które dyskryminują kobiet oraz podjąć działania, szczególnie w obszarze edukacji, w celu zwalczania stereotypowych postaw i wizerunków kobiet oraz zapoczątkowania zmiany kulturowej polegającej na zapewnieniu równych praw kobietom i pełnego poszanowania ich godności.
 
Stanowiska Rzecznika Praw Obywatelskich, przekazane TEA, wyraźnie wskazuje, że opracowanie "Równościowe przedszkole" wpisuje się ww. założenia prawa polskiego i międzynarodowego. "Program w swoich założeniach podkreśla szkodliwość powielania stereotypów płciowych, a jego celem jest przekonanie dzieci, że bez względu na to, czy urodziły się dziewycznką lub chłopcem, mają w życiu takie same możliwości i szanse. Uznać zatem należy, że cele tej propozycji programowej są zgodne z celami wychowawczymi, jakie na etapie nauczania przedszkolenego stawia podstawa programowa".
 
Ponadto Rzecznk Praw Obywatelskich przypomina, że Konsytucja RP nie może gwarantować i nie gwarantuje, że wiedza przekazywana w szkole będzie zgodna z przekonaniami rodziców. (…) Informacje lub wiedza objęte programem nauczania powinny być przekazywane w sposób obiektywny, krytyczny i pluralistyczny. Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności nie gwarantuje prawa do unikania konfrontowania z opiniami, które są w sprzeczości z opiniami danej osoby. Takie rozumienie prawa do nauczania dzieci w zgodzie z przekonaniami rodziców nie ogranicza go w spoósób nieproporcjonalny, ponieważ rodzice mogą edukować swoje dzieci po szkole i w weekendy.
 
Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej (TEA) otrzymało stanowisko RPO w związku z podpisanym listem otwartym do Przewodniczącego Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, broniącym "Równościowego przedszkola".
 
Cała wystąpienie RPO można przeczytać tutaj:
 
 
O liście otwartym w sprawie "Równościowego przedszkola" można przeczytać tutaj:
 
 
 
 

Edukacja antydyskryminacyjna jest dziś potrzebna w Polsce tak jak nigdy dotąd.

Skip to content