Skip to content

Gender – edukacja – praca. Cenzury płci i praktyki oporu – zapraszamy na konferencję

Zgodnie z rekomendacjami organizacji międzynarodowych (Karta Edukacji Obywatelskiej i Edukacji o Prawach Człowieka Rady Europy) i krajowych (m.in. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie nadzoru pedagogicznego z 10 maja 2013) edukacja ta powinna stać się integralną częścią procesów edukacyjnych na wszystkich poziomach nauczania. Mimo to mamy poczucie, że rzeczywistość daleka jest od tego ideału.

Dlatego też w trakcie obrad będziemy poszukiwali i poszukiwały odpowiedzi na następujące pytania:

1. Jaka jest rola państwowych instytucji edukacyjnych (szkół, uniwersytetów) w zakresie wdrażania edukacji antydyskryminacyjnej?

2. W jaki sposób wykorzystać potencjał organizacji pozarządowych, działających na rzecz równości i różnorodności, w obszarze edukacji formalnej?

3. Jakie formy przyjmują współczesne praktyki dyscyplinowania płci i seksualności w procesach edukacyjnych?

4. Jakim mechanizmom "nadzoru" (w rozumieniu Foucaultowskim) podlegają procesy nauczania, zorientowanego na problematykę równości i różnorodności?

5. Co kryje się pod pojęciem "cenzury płci społeczno-kulturowej"?

6. Na ile obowiązujące programy nauczania są skuteczne w zapobieganiu wykluczeniom społecznym ze względu na takie kategorie jak: gender (płeć społeczno-kulturowa), seksualność, wiek, pochodzenie, status ekonomiczny, wyznanie lub bezwyznaniowość, niepełnosprawność itp.?

7. Jak organizować proces nauczania, aby młodzi ludzie pełni świadomie uczestniczyli w życiu lokalnej społeczności i potrafili sprzeciwić się przejawom dyskryminacji w szkole, na uczelni, w miejscu pracy (niezależnie od obranego zawodu) i każdym innym obszarze aktywności życiowej?

8. Jak ograniczać strukturalne źródła przemocy, zakorzenionej w systemie edukacyjnym i pracowniczym?

9. Jak płeć i seksualność są reprezentowane w instytucjach edukacyjnych i miejscach pracy (m.in. w przyjętej polityce edukacyjnej i/lub kadrowej)?

Osoby zainteresowane wygłoszeniem referatu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowegoOstateczny termin przyjmowania zgłoszeń mija 30 września 2014 r. Formularz prosimy przesyłać na adres: GenderEdukacjaPraca@gmail.com

Opłata konferencyjna wynosi 400 zł. i przeznaczona zostanie w całości na druk pokonferencyjny w tomie recenzowanym (szczegóły dotyczące płatności otrzymacie Państwo drogą mailową). Osoby planujące wygłoszenie wystąpienia lub udział w panelu dyskusyjnym bez planowanej publikacji książkowej zwolnione są z powyższej opłaty. Treść wystąpienia możemy udostępnić na stronie Ośrodka Badań nad Mediami UP.

Informujemy również, że na drugi dzień konferencji zaplanowaliśmy/zaplanowałyśmy warsztaty antydyskryminacyjne dla studentów i studentek kierunków pedagogicznych, które poprowadzone zostaną przez trenerki antydyskryminacyjne z Fundacji Autonomia i Fundacji Przestrzeń Kobiet. Szczegółowy program powstanie po zbadaniu potrzeb osób zainteresowanych uczestnictwem.

Osoby zainteresowane warsztatami prosimy o mailowe zgłoszenie

GenderEdukacjaPraca@gmail.com do dnia 30 września 2014 r. Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Bieżące informacje dotyczące konferencji można śledzić na stronie: GenderEdukacjaPraca.wordpress.com

Komitet organizacyjny:

Małgorzata Dymowska (Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej)

dr Magdalena Stoch (Uniwersytet Pedagogiczny, Ośrodek Badań nad Mediami UP)

mgr Agata Teutsch (Fundacja Autonomia, Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej)

dr Patrycja Włodek (Uniwersytet Pedagogiczny, Ośrodek Badań nad Mediami UP)

 

Edukacja antydyskryminacyjna jest dziś potrzebna w Polsce tak jak nigdy dotąd.

Skip to content