Skip to content

Dźwignia zmiany w Ministerstwie – mówi Koalicja

Pierwszą ekspertką była Katarzyna Koszewska kierująca warszawskim Wydziałem Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, absolwentka Szkoły Praw Człowieka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, autorka, współautorka i redaktorka merytoryczna wielu publikacji dla nauczycieli i trenerów, w tym m.in.  redaktorka merytoryczna polskiej edycji „Kompasu” – podręcznika edukacyjnego o prawach człowieka w pracy z młodzieżą, opracowanego przez Radę Europy, a w latach 1998-2006 z-ca Dyrektora Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie. Katarzyna Koszewska poprowadziła dyskusję na temat możliwości wprowadzenia antydyskryminacyjnych rozwiązań do systemu doskonalenia nauczycieli/ek. Jednym z ważnych wniosków dyskusji był postulat włączenia tematyki antydyskryminacyjnej do priorytetów Ministerstwa Edukacji Narodowej i przełożenie ich na działania finansowane przez kuratoria oświaty. Kluczowe jest też skupienie się na działaniach systemowych koordynowanych obecnie przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, w tym organizacja odpowiednich szkoleń antydyskryminacyjnych dla trenerów i trenerek w ośrodkach wojewódzkich i powiatowych.
 

Drugą gościnią Koalicji była Marzanna Pogorzelska – nauczycielka angielskiego w I LO w Kędzierzynie-Koźlu Marzanna, laureatką Nagrody im. Ireny Sendlerowej "Za naprawianie świata", koordynatorka szkolnego koła Amnesty International, która w 2007 roku napisała donos na samą siebie do byłego ministra edukacji Romana Giertycha, że wbrew jego przekonaniom głosi na swoich lekcjach zasady tolerancji i akceptacji dla mniejszości, w tym także dla osób homoseksualnych. Marzanna poprowadziła rozmowę na temat realiów edukacji antydyskryminacyjnej w polskiej szkole. Najważniejszą potrzebą ze strony nauczycieli/nauczycielek wydaje się być zmiana podejścia MEN do tematu równości i aktywne wsparcie nauczycieli i nauczycielek autorytetem ministerstwa.


O samym spotkaniu Marzanna Pogorzelska mówi:

"Było niezwykle intensywne i konkretne. Dzięki obecności osób mających doświadczenia zarówno w pracy w organizacjach pozarządowych, jak i w edukacji formalnej mogliśmy przedyskutować całe spektrum tematów związanych z edukacją antydyskryminacyjną (system szkolenia nauczycieli/lek, podejście kadry nauczycielskiej, dokumenty szkolne, podręczniki i kwestia ich recenzowania, sposób promocji edukacji antydyskryminacyjnej poprzez szkoły, kuratoria, MEN).  Takie połączenie doświadczeń organizacji pozarządowych i tych związanych z edukacją formalną pozwoliło realnie spojrzeć na możliwości, formy, ale także ograniczenia w prowadzeniu edukacji antydyskryminacyjnej, a także zaplanować konkretne kroki w celu jej upowszechniania.Koalicja tylu organizacji daje nadzieję na realną zmianę podejścia do kwestii edukacji antydyskryminacyjnej przez system edukacji formalnej, tym bardziej, że są to organizacje postrzegane jako „poważne”, mające doświadczenia zarówno współpracy ze szkołami, jak i w przygotowaniu merytorycznych raportów dotyczące edukacji antydyskryminacyjnej."

Rozmawiano także o konkretnym planie działania, którego realizacje rozpoczniemy w najbliższym czasie.
 

W spotkaniu wzięły udział osoby reprezentujące kilkanaście organizacji pozarządowych: Fundację Autonomia, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundację na Rzecz Różnorodności Społecznej, Stowarzyszenie Homo Faber, Kampanię Przeciw Homofobii, Stowarzyszenie Lambda Warszawa, Stowarzyszenie Inicjatyw Niezależnych MIKUSZEWO, Fundację Dla Odmiany, Grupy Edukatorów Seksualnych PONTON, Fundacji Przestrzeń Kobiet, Stowarzyszenia W stronę dziewcząt, Stowarzyszenia Rodzin i Opiekunów Osób  z Zespołem Downa „Bardziej kochani”, Stowarzyszenia Interwencji Prawnej oraz Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej (TEA). Spotkanie odbyło się 14 marca w Warszawie.
 

Koalicja na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej jest dobrowolnym porozumieniem organizacji pozarządowych, partnerów społecznych oraz grup nieformalnych, które działają na rzecz edukacji antydyskryminacyjnej. Koalicja spotyka się dzięki wsparciu Fundacji im. Stefana Batorego.

Edukacja antydyskryminacyjna jest dziś potrzebna w Polsce tak jak nigdy dotąd.

Skip to content