Skip to content

Akademia Rówieśniczego Sojusznictwa

Akademia Rówieśniczego Sojusznictwa to kurs online dla młodzieży…

… który ruszy na facebooku już jesienią.

Ideą Akademii jest przygotowanie grupy młodzieży w wieku ok. 16-18* lat do prawdziwego, mądrego sojusznictwa na rzecz osób z grup mniejszościowych, osób zagrożonych wykluczeniem. Chcemy przygotować Was do prowadzenia antydyskryminacyjnych wydarzeń edukacyjnych dla swoich rówieśniczek i rówieśników – tam, gdzie działacie – w lokalnej społeczności, w szkole, harcerstwie lub organizacji pozarządowej.

2-miesięczny kurs podzielony jest na bloki:

Blok 1podstawowe pojęcia związane z równością, przeciwdziałaniem
dyskryminacji i wykluczeniu (m.in. stereotypy, uprzedzenia,
dyskryminacja, łańcuch dyskryminacji, mikronierówności, przemoc
motywowana uprzedzeniami, mowa nienawiści), sytuacja różnych grup
mniejszościowych w Polsce
Blok 2jak prowadzić zajęcia i działania antydyskryminacyjne?
jak reagować na wykluczenie i dyskryminację?
jak być mądrym sojusznikiem /mądrą sojuszniczką?
omówienie przykładowych ćwiczeń i dobrych praktyk

Ramowy przebieg kursu:

4-31
października
2021
4 tygodnie pracy merytorycznej w zamkniętej grupie na Facebooku – grupowe spotkania z moderatorką, treści edukacyjne (teksty, video, krótkie lektury, karty pracy), 2 spotkania na żywo z ekspertką/ekspertem (planowana intensywność: 1 spotkanie na żywo w tygodniu, możliwe do odsłuchania, obejrzenia + materiał)
2-28 listopada 2021 4 tygodnie przeznaczone na przeprowadzenie własnych zajęć z grupą młodzieży (przez wszystkie osoby uczestniczące w kursie), poprzedzone konsultacjami z moderatorką i/lub innymi członkiniami/członkami grupy (tematyczne spotkania na zoom i/lub praca w parach)
1-5 grudnia 2021 1 tydzień na podsumowanie, refleksje, zarówno w grupie facebookowej, jak i podczas spotkania podsumowującego na Zoomie.

Z każdą osobą podpiszemy porozumienie/umowę dot. uczestnictwa w kursie, która będzie rodzajem zobowiązania do proaktywnej postawy podczas kursu oraz wykorzystania nabytych umiejętności w praktyce, poprzez przeprowadzenie własnego działania edukacyjnego. To może być spotkanie i rozmowa ze znajomymi, akcja plakatowa w szkole lub przeprowadzenie warsztatów – ogranicza nas tylko wyobraźnia! Osoby poniżej 18. roku życia podpisują umowę trójstronną, z opiekunem prawnym.

Zgłoś się!

Zgłoszenia przyjmujemy przez FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do 19 września br. (UWAGA: przedłużony termin nadsyłania zgłoszeń).

O przyjęciu na Akademię poinformujemy Cię do 22 września br. Jeżeli liczba zgłoszeń przekroczy nasze możliwości, priorytetowo potraktujemy osoby z mniejszych miejscowości. Zadbamy także o różnorodność grupy pod względem płci.

Koniecznie odwiedź nasze wydarzenie facebookowe.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z Małgorzatą Jonczy-Adamską, która jest koordynatorką projektu, e-mail: m.jonczy@tea.org.pl.

***

Kurs odbywa się w ramach projektu “Latarnia Równości. Pozytywnie o Edukacji Antydyskryminacyjnej”, realizowanego przez Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej z dotacji programu “Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy”, finansowanego z Funduszy EOG. Realizujemy ten projekt, ponieważ chcemy wspierać osoby prowadzące edukację równościową, emancypacyjną i antydyskryminacyjną, a także osoby zainteresowane prowadzeniem takiej edukacji – zarówno w szkole, jak i w ramach różnych działań nieformalnych. Chcemy, żeby te osoby mogły się rozwijać, sieciować, uczyć od siebie nawzajem. I wreszcie, żeby idea edukacji antydyskryminacyjnej szła w świat, trafiała do różnych grup, z którymi się na co dzień spotykacie i pracujecie.

* wiek orientacyjny

Edukacja antydyskryminacyjna jest dziś potrzebna w Polsce tak jak nigdy dotąd.

Skip to content