Skip to content

Projekty

Wielka Nieobecna

O projekcie

„Wielka Nieobecna – o edukacji antydyskryminacyjnej w systemie edukacji formalnej w Polsce” to projekt badawczy. Przedsięwzięcie polegało na przygotowaniu „równościowej” diagnozy systemu edukacji.

W projekcie „Wielka nieobecna” zbadaliśmy system edukacji formalnej pod kątem obecności edukacji antydyskryminacyjnej (EA), opracowaliśmy metodologię monitoringu tego systemu w kontekście EA oraz zbudowaliśmy Koalicję na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej.

Chcieliśmy dowiedzieć się:

  • w jaki sposób formalny system kształcenia i doskonalenia nauczycielek/li rozwija ich kompetencje w obszarze przeciwdziałania dyskryminacji i umożliwia zdobywanie wiedzy związanej z równością i różnorodnością, a także,
  • w jakim stopniu w polskiej szkole obecne są kwestie równości, różnorodności, praw człowieka oraz zjawisk dotyczących uprzedzeń, dyskryminacji, wykluczenia czy przemocy.

Obecność tematyki antydyskryminacyjnej badaliśmy w różnych fragmentach szkolnej rzeczywistości:

  • podstawe programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych,
  • 55 najpopularniejszych podręcznikach i zeszytach ćwiczeń do historii, języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie i wychowania do życia w rodzinie,
  • standardach kształcenia i doskonalenia nauczycielek i nauczycieli w Polsce,
  • ofercie 18 ośrodków doskonalenia nauczycielek/l,
  • ofercie Ośrodka Rozwoju Edukacji,
  • ofercie studiów podyplomowych dla nauczycielek i nauczycieli.

Uzupełnieniem były bezpośrednie spotkania z nauczycielkami/lami analizowanych przedmiotów oraz wywiady z ekspertkami i ekspertami ds. systemu edukacji.

Pełny raport z badań zrealizowanych w projekcie „Wielka nieobecna” dostępny na naszej stronie w dziale “Biblioteka”! Z raportu mogą skorzystać edukatorki/edukatorzy antydyskryminacyjni/e, osoby odpowiedzialne za organizację systemu i kształcenie nauczycielek/li (MEN, ośrodki kształcenia), osoby reprezentujące nauczycielskie związki zawodowe, samorządy uczniowskie i studenckie.

W projekcie zbudowaliśmy także metodologię monitoringu systemu edukacji formalnej z perspektywy EA, dzięki której możliwe będzie systematyczne i kompleksowe sprawdzanie, czy obecność EA w polskiej szkole zwiększa się.

Zainicjowaliśmy także Koalicję na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej, której misją jest wprowadzenie rzetelnej edukacji antydyskryminacyjnej do systemu edukacji formalnej w Polsce.

W maju 2011 roku zrealizowaliśmy ogólnopolską konferencję nt. „Edukacja do równości – równość w edukacji”, w której wzięło udział przeszło 100 osób.

Chcemy, żeby projekt „Wielka nieobecna” stanowił “równościową” diagnozę polskiej szkoły – zarówno w kontekście kształcenia/doskonalenia nauczycielek/li, jak i tego, czego uczą się w szkole dziewczęta i chłopcy. Ta diagnoza stanowi dla nas punkt wyjścia do dalszych działań – w stowarzyszeniu, a także w Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej.

Rozpoczęcie projektu: sierpień 2010
Zakończenie projektu: październik 2011

Informacji na temat projektu udziela koordynatorka – Małgorzata Jonczy-Adamska – m.jonczy-adamska@tea.org.pl

Projekt „Wielka nieobecna – o edukacji antydyskryminacyjnej w systemie edukacji formalnej w Polsce” został sfinansowany ze środków Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu „Demokracja w działaniu”.

Skip to content