Skip to content

Projekty

Uczymy (się) o edukacji globalnej

O projekcie

Uczymy (się) o edukacji globalnej. Współpraca organizacji pozarządowych i środowiska akademickiego.

Potrzeba tworzenia partnerstw między teoretykami i praktykami została sformułowana w monografi naukowej „Edukacja globalna. Polskie konteksty i inspiracje” pod red. Magdaleny Kulety-Hulboj i Marty Gontarskiej, a wydanej w ramach projektu Instytutu Globalnej Odpowiedzialności „Nauczycielki zmieniają świat”. Projekt Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej (TEA) zakłada współpracę z ośrodkami akademickimi w Polsce, ale również z innymi ośrodkami kształcącymi nauczycieli, tak aby wykorzystać rezultaty tej pracy nie tylko w odległej perspektywie czasowej, ale również na bieżąco przygotowując kolejne programy szkoleniowe czy opinie metodyczne.

Wzrost postaw ksenofobicznych oraz zamykanie się społeczeństwa polskiego na różnorodność świata nakłaniają do refleksji edukatorów globalnych i antydyskryminacyjnych. Kluczowe jest wprowadzenie aktywnych metod dydaktycznych, które wykształcą w młodych ludziach umiejętność krytycznego myślenia oraz postawę solidarności i empatii. Propozycja łączenia perspektyw globalnej i antydyskryminacyjnej (zainicjowana przez TEA w ramach projektu „Edukacja antydyksyminacyjna TU, edukacja globalna TERAZ” w 2017 r. współfnansowanego ze środków PPWR) została bardzo dobrze przyjęta zarówno organizacje pozarządowe jak i środowisko akademickie.

Warto skorzystać z tego potencjału i pracując nad ważną i aktualną dla edukacji globalnej tematyką migracji, zrównoważonego rozwoju i bezpieczeństwa tworzyć pilotaże sieci współpracy w Polsce i w Europie.

Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Skip to content