Skip to content

Projekty

Równość i różnorodność – praktycznie

O projekcie

„Równość i różnorodność – praktycznie” to partnerskie przedsięwzięcie TEA i Funduszu Współpracy realizowane w latach 2011 – 2013.

Nasze działania służą temu, aby:

 • Przeciwdziałać dyskryminacji ze względu na różnorodne przesłanki. Chcemy, aby organizacje, które zwykle wyspecjalizowane są w przeciwdziałaniu dyskryminacji związanej z jedną cechą prawnie chronioną, np. płeć czy niepełnosprawności nauczyły się horyzontalnego podejścia do przeciwdziałania dyskryminacji i postrzegały osobę przez pryzmat całości jej tożsamości – nikt z nas nie jest „tylko” osobą z niepełnosprawnością, osobą starszą, czy kobietą. Chcemy przyjrzeć się i wspólnie zastanowić, jakie są korzyści i konsekwencje horyzontalnego podejścia do problemu dyskryminacji.
 • Upowszechnić tzw. horyzontalne podejście do dyskryminacji i uwypuklić problem dyskryminacji wielokrotnej – kiedy dana osoba doświadcza dyskryminacji z jednej niż więcej przyczyny.
 • Wzmocnić jakość współpracy organizacji z administracją publiczną w obszarze edukacji i rynku pracy – tak aby planowane programy i polityki społeczne dotyczące edukacji i rynku pracy uwzględniały podejście równościowe i antydyskryminacyjne.
 • Rozwinąć kompetencje trenerów i trenerek antydyskryminacyjnych współpracujących z administracją publiczną.

Fundacja Fundusz Współpracy odpowiadała za:

 • zadania dotyczące stworzenia i organizacji pracy Sieci „Równość i różnorodność – praktycznie”,
 • zaprojektowanie i prowadzenie portalu wiedzy ROWNOSC.INFO,
 • opracowanie publikacji podsumowującej prace grup tematycznych w ramach Sieci oraz ewaluację projektu.

Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej odpowiadało za prowadzenie 2 szkół trenerskich dla przedstawicielek i przedstawicieli organizacji pozarządowych, działających na rzecz grup dyskryminowanych:

 • Specjalistycznej Szkoły Facylitacji Społecznej na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji  na poziomie podstawowym,
 • Specjalistycznej Szkoły Facylitacji Społecznej na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji  na poziomie zaawansowanym.

Rezultaty naszego partnerskiego Projektu:

 • Stworzyliśmy Sieć 28 organizacji działających na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji. Sieć spotkała się na 6 sesjach plenarnych!
 • Zorganizowaliśmy 3 warsztaty antydyskryminacyjne dla ponad 40 osób z organizacji zrzeszonych w Sieci.
 • Zorganizowaliśmy dwa 2-dniowe szkolenia nt. dostępu do informacji publicznej, w których wzięło udział 21 osób.
 • Zbudowaliśmy 4 grupy robocze, pracujące nad następującymi tematami:
 1. Metody działania i dobre praktyki w obszarze współpracy z administracją publiczną,
 2. Perspektywa antydyskryminacyjna w politykach zatrudnienia oraz nauki i edukacji,
 3. Standardy działania i zasady etyczne z uwzględnieniem perspektywy antydyskryminacyjnej,
 4. Szkolenia dla administracji publicznej nt. przeciwdziałania dyskryminacji w zatrudnieniu oraz nauce i edukacji.

Efektem prac grup roboczych jest publikacja elektroniczna znajdująca się na portalu rownosc.info. W przygotowanie publikacji zaangażowanych było dziewiętnastu autorów i autorek z czternastu organizacji wchodzących w skład Sieci. Publikacja składa się z czterech głównych części:

 • Dyskryminacja wielokrotna – analiza zjawiska w obszarze edukacji i zatrudnienia
 • Metody działania i dobre praktyki w obszarze współpracy z administracja publiczną
 • Standardy działania i zasady etyczne z uwzględnieniem perspektywy antydyskryminacyjnej
 • Program warsztatu dla administracji publicznej związanej z polityką społeczną, dotyczący dyskryminacji wielokrotnej
 • Zrealizowaliśmy dodatkowe działania na rzecz Sieci, nieplanowane na etapie przygotowywania projektu: zorganizowaliśmy 2 szkolenia ‒ na temat współczesnej teorii praw człowieka oraz szkolenie dla organizacji zainteresowanych sprawowaniem kontroli obywatelskiej w obszarze nierówności oraz warsztat na temat przeciwdziałania przemocy wobec kobiet
 • Prowadziliśmy dwuletnią Specjalistyczną Szkołę Facylitacji Społecznej na rzecz Przeciwdziałania Dyskryminacji na poziomie podstawowym i zaawansowanym, która kształciła i rozwijała kompetencje trenerskie 50 osób zajmujących się edukacją antydyskryminacyjną.

Szkoła trenerska na poziomie podstawowym adresowana była przede wszystkim do osób będących członkami i członkiniami organizacji wchodzących w skład Sieci „Równość i różnorodność – praktycznie”.

 • Studentki i studenci Szkoły wzięli udział w 10 sesjach: treningach – interpersonalnym, antydyskryminacyjnym i genderowym, oraz w warsztatach – metodologicznym, umiejętności facylitacji, prezentacji trenerskiej, metodologii uczenia dorosłych, planowania programów, superwizyjnym, o oporze w grupie i trudnych sytuacjach szkoleniowych, w sumie w 260 godzinach zegarowych zajęć warsztatowych!
 • W ramach każdych zajęć realizowany był autorski program szkoleniowy, a zajęcia prowadziły 2 osoby: superwizorka Szkoły i trenerka.
 • Wszystkie osoby uczestniczące w Szkole zorganizowały i przeprowadziły własne szkolenia dyplomowe.
 • Dodatkowo zorganizowaliśmy 2-dniowy warsztat ewaluacyjny, poświęcony podsumowaniu Szkoły i świętowaniu!

Szkoła trenerska na poziomie zaawansowanym adresowana była do trenerów i trenerek antydyskryminacyjnych.

 • Studentki i studenci Szkoły ‒ 2 grupy, wzięli udział w 5 warsztatach: na temat analizy transakcyjnej, umiejętności facylitacji, informacji zwrotnej, superwizji w pracy trenerskiej i metodologii prowadzenia zajęć antydyskryminacyjnych. Uczestniczki i uczestnicy  grupy otwartej zakończyli na tym etapie swoje zajęcia.
 • Uczestniczki i uczestnicy grupy stałej wzięli udział w 5 warsztatach superwizyjnych: na temat indywidualnego stylu trenerskiego, współpracy w parze trenerskiej, trudnych sytuacji szkoleniowych, świadomości własnej roli i tożsamości jako osoba prowadząca, procesu grupowego.
 • Mogli także skorzystać z superwizji indywidualnej prowadzonych przez siebie zajęć antydyskryminacyjnych. Łącznie było to 116 godzin superwizji!
 • Zorganizowaliśmy 8 seminariów specjalistycznych ‒ czyli wykładów prowadzonych przez ekspertki i ekspertów w danej dziedzinie, dotyczących określonych przesłanek dyskryminacji: na temat statusu społeczno-ekonomicznego, niepełnosprawności ruchowej, intelektualnej, wzrokowej, wzokowo-słuchowej i słuchowej, gender i transpłciowości, teorii i praktyki queer w Polsce, etniczności, wieku i sytuacji migrantów dobrowolnych i przymusowych. W seminariach wzięło udział w sumie ponad 200 osób.
 • Dodatkowo przygotowaliśmy publikację (Nie)warto się różnić? złożoną z tekstów autorstwa uczestników i uczestniczek Szkoły – poziom zaawansowany, dotycząca metod szkoleniowych, pracy z określonymi grupami, specyfiki tematów związanych z przeciwdziałaniem dyskryminacji.
 • Stale uaktualniamy stworzony w projekcie portal wiedzy ROWNOSC.INFO, który gromadzi wiedzę i publikacje na temat równości i przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na 11 przesłanek (płeć, wiek, orientacja, seksualna, pochodzenie etniczna/narodowe, rasa, religia/wyznanie, status społeczno-ekonomiczny, niepełnosprawność sensoryczna, niepełnosprawność ruchowa, niepełnosprawność intelektualna, stan zdrowia) oraz 9 obszarów dotyczących różnych sfer życia społecznego (edukacja, rynek pracy, zdrowie, media, władza, państwo/prawo, architektura oraz społeczeństwo i historia).

Portal rownosc.info to:

 • wirtualna czytelnia i biblioteka, czyli zbiór materiałów i publikacji nt. równości i przeciwdziałania dyskryminacji
 • słownik antydyskryminacyjny zawierający ponad 257 haseł (i stale rozwijany!)
 • e-poradnik prawny dotyczący przepisów prawnych związanych z przeciwdziałaniem dyskryminacji – składający się z 3 głównych częśći: -poradnika prawnego, wzorów pism procesowych i orzecznictwa w sprawach o dyskryminację
 • zbiór ok. 30 dobrych praktyk antydyskryminacyjnych
 • baza pozarządowych organizacji działających na rzecz równości, z informacją o świadczonych przez nie usługach i możliwościach uzyskania różnego rodzaju wsparcia
 • wydarzenia, czyli aktualne informacje o wydarzeniach dotyczących tematyki równościowej i antydyskryminacyjnej, nowych projektach, publikacjach, spotkaniach, konferencjach, seminariach w tej tematyce.

Informacji na temat projektu udzielają koordynatorki działań realizowanych przez Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej – Maja Branka – m.branka@tea.org.pl oraz Małgorzata Dymowska – m.dymowska@tea.org.pl. Informacje nt. działań realizowanych przez Fundusz Współpracy można uzyskac od koordynatorki projektu Agnieszki Siekiery – asiekiera@rownosc.info

Projekt zrealizowany dzięki wsparciu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej i Programowi Operacyjnemu Kapitał Ludzki – działanie 5.4.2. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Skip to content