List otwarty do prof. Bogusława Śliwerskiego – Przewodniczącego Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN w sprawie „Równościowego przedszkola”

Opinia Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN na temat „Równościowego przedszkola” jest nieuczciwa i metodologicznie nierzetelna. Kilkadziesiąt organizacji pozarządowych i grup nieformalnych zachęca Komitet Nauk Pedagogicznych PAN do wypracowania i promowania jeszcze lepszych materiałów równościowych. Dlaczego Komitet PAN, popierając równość płci i walkę ze stereotypami powstrzymuje się od rekomendowania lepszych niż „Równościowe przedszkole” rozwiązań? Zacznijmy merytoryczny dialog na temat wprowadzenia edukacji antydyskryminacyjnej do przedszkoli i szkół!

Continue reading

TEA skutecznie interweniuje w swojej sprawie w Ministerstwie Spraw Zagranicznych

Zarząd Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej (TEA) doprowadził do oficjalnej korekty II Okresowego Raportu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Powszechnego Okresowego Przeglądu Praw Człowieka. Postulowana i ostatecznie wniesiona poprawka odnotowywała pominięte autorstwo TEA w przygotowaniu ogólnopolskiej konferencji „Edukacja dla równości – Równość w edukacji”.

Continue reading

Faszyści, rasiści – państwo, miasto, społeczeństwo – debata i wypracowanie ramowych rekomendacji do polityki przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy motywowanej uprzedzeniami

Agata Teutsch, prezeska TEA, na zaproszenie Społecznej Akademii Kultury Jacka Żakowskiego wzięła udział w spotkaniu interwencyjnym pt. „Faszyści, rasiści – państwo, miasto, społeczeństwo”, które odbyło się 17 i 18 lipca we Wrocławiu, Spotkanie zostało zorganizowane w bezpośrednim następstwie ataku neofaszystów z NOP i WKS Śląsk na prof. Zygmunta Baumana, do którego doszło na Uniwersytecie Wrocławskim pod koniec czerwca tego roku.

Continue reading

TEA na konferencji inaugurującej program „Obywatele dla Demokracji”

Marta Rawłuszko, członkini TEA zabrała głos w warsztacie tematycznym „Jak reagować na przejawy nietolerancji?” prowadzonym przez Magdalenę Pocheć z Fundacji im. S. Batorego oraz Karolinę Kędziorę z Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego (PTPA). Dyskusja skupiła się wokół skutecznych działań organizacji pozarządowych mających na celu przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy.

Continue reading

System Certyfikacji Trenerskiej TEA

Informujemy, że Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej uruchomiło System Certyfikacji Trenerskiej TEA, służący potwierdzaniu kompetencji osób prowadzących szkolenia antydyskryminacyjne. W ramach systemu przyznawane będą certyfikaty jakości prowadzenia szkoleń I, II oraz III stopnia, a także status superwizorki/superwizora TEA.

Continue reading

Rozmawiamy o praktycznych sposobach wzmacniania równości płci w funduszach UE

Marta Rawłuszko, Prezeska TEA, na zaproszenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego poprowadziła dyskusję na temat stosowania zasady równych szans w projektach społecznych. Panel został zorganizowany w ramach konferencji „Szanse i wyzwania dla równości szans płci w ramach Europejskiego Fundszu Społecznego na lata 2014-2020”. W dyskusji udział wzięła Agnieszka Siekiera, koordynatorka partnerskiego projektu Fundacji Fundusz Współpracy i TEA.

Continue reading