Oświadczenie TEA w sprawie przyjęcia przez Sejm Lex Czarnek

Grafika przedstawia zdjęcie Ministra Przemysława Czarnka z czerwoną ekierką oraz napis „Żądamy wolnej szkoły! Oświadczenie w sprawie przyjęcia przez Sejm Lex Czarnek”.

Oświadczenie TEA w sprawie przyjęcia przez Sejm Lex Czarnek

Z trwogą przyjęłyśmy informację o przyjęciu przez Sejm ustawy Lex Czarnek, która zakłada wyraźne zwiększenie roli kuratorów oświaty, co skutkować będzie ograniczeniem decyzyjności i autonomii rodziców, nauczycieli i dyrektorów. Ustawa przewiduje, że treści przekazywane uczennicom i uczniom, muszą zostać zatwierdzone nie przez nauczycieli, nie przez dyrektorów, nie przez rodziców uczniów, a przez kuratora oświaty. Dyrektor_ka szkoły będzie musiał_a na kilka miesięcy przed rozpoczęciem zajęć, które mają prowadzić stowarzyszenia albo inne organizacje, uzyskać pozytywną opinię kuratora oświaty odnośnie treści zajęć.

Lex Czarnek odbiera rodzicom decyzyjność w kwestii wychowywania własnych dzieci. Wyobraźmy sobie sytuację wymagającą szybkiej interwencji. W klasie dochodzi do zachowań przemocowych wobec uczennicy lub ucznia z niepełnosprawnością lub inną cechą tożsamości, która naraża ją/go na dyskryminację. Kadra pedagogiczna decyduje poprosić o pomoc ekspercką organizację pozarządowązajmującą się taką problematyką. Przed Lex Czarnek, było to możliwe, ponieważ to rodzice mieli decyzyjność, jaką organizację przyjąć do szkoły i w jakiej formie zorganizować zajęcia. Rodzice mieli możliwość wyrazić zgodę lub ją wycofać i mieć pełną kontrolę nad tym, czy ich dziecko weźmie udział w zajęciach dodatkowych. W obecnej sytuacji to kurator będzie decydować, jakie zajęcia będą przeprowadzane. Zatem nawet, jeśli rodzice widzieć będą potrzebę organizacji zajęć dodatkowych, mogą zostać pozbawieni możliwości ich organizacji. Przewidziane przez ustawę procedury uniemożliwiają też szybkie reagowanie na sytuacje kryzysowe, ponieważ znacznie wydłużają czas akceptacji planu zajęć. Doskonale wiemy, że w  przeciwdziałaniu sytuacjom dyskryminacji liczy się czas. Tymczasem, dyrektor_ka szkoły lub placówki będzie miał_a obowiązek – nie później niż na dwa miesiące przed rozpoczęciem zajęć prowadzonych przez stowarzyszenia lub organizacje – przedstawić szczegółową informację o planie działania na terenie szkoły, konspekt zajęć i materiały wykorzystywane na oferowanych zajęciach, by wreszcie uzyskać pozytywną opinię kuratora oświaty dla jakichkolwiek działań.

Lex Czarnek zmienia ustój szkoły. Wcześniej to samorząd sprawował pieczę nad szkołami. Teraz to kurator, reprezentujący ministra będzie mógł odwołać dyrektora z powodu “niewypełnienia zaleceń”, bez uzasadnienia i bez możliwości odwołania od tej decyzji. Oznacza to, że władza nad szkołami przechodzi z władz samorządowych do władzy centralnej. Pamiętamy sytuację z Dobczyc, gdzie po zorganizowaniu lekcji o Konstytucji Małopolska Kurator Oświaty próbowała wpłynąć na decyzję burmistrza o odwołaniu dyrektorki szkoły. Teraz niezadowolona kurator będzie mogła swobodnie odwoływać niewygodnych dyrektorów, którzy nie realizują wychowania po linii partii, na przykład organizując zajęcia z Konstytucji czy o prawach człowieka.

Zwracamy również uwagę na zwiększenie pensum nauczycielskiego z 18 do 22 godzin, które skutkować będzie redukcją etatów. Osoby pracujące w polskich szkołach będą bały się utraty pracy. Oczekiwać możemy, że nastąpi nasilenie efektu mrożącego, a kadra nauczycielska będzie unikać poruszania ważnych społecznie tematów, aby nie narażać się na zwolnienie. Lex Czarnek ma więc charakter zastraszający, szczególnie dla nauczycielek i nauczycieli, którzy zajmują się edukacją antydyskryminacyjną czy prawnoczłowieczą. 

Drogie Nauczycielki! Drodzy Nauczyciele! 

Ubolewamy nad tym, że Ministerstwo i czołowi politycy wyrażają się z pogardą o zawodzie nauczycielskim i podejmują działania, aby zniszczyć Wasz autorytet i ograniczyć decyzyjność. Jako Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej będziemy dalej Was wspierać i walczyć o Waszą autonomię. Będziemy dzielić się wiedzą , materiałami oraz uczyć umiejętności antydyskryminacyjnych, bo wiemy, że jest to potrzebne bardziej, niż kiedykolwiek.

Drogi Senacie!

Oczekujemy, że podejmiecie uchwałę zawierającą wniosek o odrzucenie Lex Czarnek w całości!

Panie Prezydencie!

Oczekujemy, że zawetuje Pan ustawę w obecnym kształcie. Szkoła powinna być miejscem w którym porusza się bieżące sprawy społeczne, w którym młode pokolenie jest uczone krytycznego myślenia i nawiązywania dialogu, pomimo różnic poglądów. Podpisując ustawę nałoży Pan prawdziwy kaganiec na Polską oświatę!

Panel dyskusyjny: Jak włączać osoby zmarginalizowane w grupie?

fot. Ron Lach

Zawsze wydaje się, że coś jest niemożliwe, dopóki nie zostanie to zrobione.

Nelson Mandela

Dla kogo jest to spotkanie?

Dla edukatorek i edukatorów poszukujących ciągle nowych dróg, wchodzących w dialog z młodymi ludźmi.

Szczególnie zapraszamy entuzjastki i entuzjastów metody P4C (dociekań filozoficznych z dziećmi i młodzieżą), Teatru Forum, Teatru i innych metod rozwijających kreatywność, wyobraźnię i angażujących osoby uczestniczące do włączania się w działania.


Kiedy i gdzie?

Spotkanie odbędzie się stacjonarnie, w reżimie sanitarnym, 3 grudnia br. w godzinach 11:30-16:00 w Warszawie w Marzycielach i Rzemieślnikach – Domie innowacji społecznych, przy ul. Brackiej 25 (III piętro Domu Towarowego Braci Jabłkowskich).


Jak się zapisać?

Wystarczy, że wypełnisz FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY. Dla osób spoza Warszawy oferujemy możliwość uzyskania zwrotu kosztów podróży (bilet 2. klasy PKP lub bilet PKS/autobusowy).


Program spotkania

11:30Przywitanie osób uczestniczących, poczęstunek
12:00Przedstawienie celów projektu, prezentacja działań partnerów polskich, przedstawienie przewodnika dla edukatorek/edukatorów, nauczycielek/nauczycieli
12:30Pierwszy panel dyskusyjny: Alienacja – co jest/bywa powodem wykluczenia, braku zaangażowania uczniów i uczennic?
Panelistki: Alina Prochasek, Lidia Prokopowicz, Joanna Szydziak, Marta Gontarska
13:45Przerwa kawowa
14:15Drugi panel dyskusyjny: Jak skutecznie wykorzystywać metody P4C, teatralne, Teatr Forum w codziennych działaniach edukacyjnych?
Paneliści: Filip Jach, Ania Jurek, Barbara Chyłka, Ewa Kempska
15:30Zakończenie i obiad

O projekcie i metodach

Projekt EDIT ma na celu połączenie pedagogiki zaangażowania i zmiany zachowań w ramach „mini programu nauczania”, który rozwija nauczycieli jako osoby, które ułatwią uczenie się i włączanie w działania osoby niezaangażowane.

Zagłębiliśmy się w metody P4C oraz Teatr Forum, które partnerzy projektu uznali za interesujące w procesie angażowania młodych ludzi w działania.

P4C stosuje uproszczony model pedagogiczny, w którym rola nauczyciela polega na zachęcaniu do zadawania pytań i myślenia poprzez współpracę i dialog. Nauczycielka/nauczyciel zajmuje się tematami, na które nie ma jednej „właściwej” odpowiedzi. Wszyscy uczniowie mają jednakowy głos i pod warunkiem, że podadzą rozsądne powody, wszystkie punkty widzenia są traktowane z szacunkiem. Uczniowie odnajdują swój głos i budują pewność siebie i poczucie własnej wartości, z korzyścią dla rozwoju ich charakteru i zaangażowania w edukację.

Teatr Forum pozwala osobom uczestniczącym wybrać temat niesprawiedliwości społecznej i stworzyć historię. Tematy te mogą być różne – od nękania i rasizmu po presję rówieśników i nadużywanie narkotyków/alkoholu. Raz odegrana rola publiczności polega wtedy na zmianie przedstawienia na lepsze. Widzowie na zmianę dyskutują o zmianach, jakie można by wprowadzić w sztuce teatralnej, a których bohater mógłby dokonać inaczej. Następnie widzowie są proszeni o wejście na scenę i pokazanie, co ich zdaniem powinno być zrobione w danej sytuacji w sztuce. Teatr Forum stwarza bezpieczne środowisko do badania problemów, z którymi młodzi ludzie borykają się na co dzień, ale przede wszystkim umożliwia im rozważenie i próbę dokonania pozytywnych wyborów na przyszłość.

Partnerzy projektu:

Liverpool World Centre ma 16 lat doświadczenia w prowadzeniu dialogicznych szkoleń dla nauczycieli i stażystów na dwóch głównych uniwersytetach w północno-zachodniej Anglii. Są to Liverpool Hope University i Liverpool John Moores, którzy są partnerami stowarzyszonymi.

Szkoła Studyjna posiada bogate doświadczenie w uczeniu się w oparciu o projekty i pracy z uczniami niezależnymi. Mają także doświadczenie w zakresie mediów społecznościowych i technologii webinarów.

Antropolis intensywnie współpracuje ze szkołami w zakresie zagadnień związanych z różnorodnością i globalnym obywatelstwem. Uczestniczyła w różnych projektach UE i wnosi doświadczenie w projektowaniu przewodników i zestawów narzędzi edukacyjnych.

ESA została zaproszona jako ekspert w pracy z uczniami niezrzeszonymi, ale także w zakresie ich umiejętności badawczych i projektowania raportów. Ich główną rolą jest doradzanie w zakresie projektu oraz odpowiedzialność za badania i projektowanie wyników intelektualnych.

Klonowic jest bardzo aktywną szkołą na swoim obszarze Polski i wnosi do niej swoje doświadczenia z edukacji antydyskryminacyjnej. Współpracuje z TEA od wielu lat. Tworzą centrum polskiego klastra szkół.

ELTE jest dużą szkołą Hungarinu o stosunkowo dużej różnorodności (5%) jak na swój kraj. Stanowi centrum węgierskiego klastra szkół.

Podczas trwania projektu powstał poradnik, który zostanie zaprezentowany podczas spotkania. Poradnik ma pomóc nauczycielkom/nauczycielom i edukatorkom/edukatorom poszerzyć i wzbogacić działania w zakresie włączania osób, które z różnych powodów są wykluczane, lub nie chcą się angażować w codzienne działania.

Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+. Liderem projektu jest Liverpool World Centre.