Koalicja na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej spotyka się z dr Sylwią Spurek, Zastępczynią Rzecznika Praw Obywatelskich ds. Równego Traktowania i dyskutuje strategicznie.

Podczas spotkania z dr Sylwią Spurek dyskutowaliśmy o możliwościach systemowej współpracy we wspieraniu szkół w prowadzeniu edukacji antydyskryminacyjnej – zgodnie ze słowami Pani Rzecznik, edukacja antydyskryminacyjna jest ważnym obszarem zainteresowania Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, a od każdego organu władzy publicznej w Polsce powinien płynąć sygnał, że jest ona umocowana w prawie oraz potrzebna. W dalszej części spotkania Koalicja we własnym gronie rozmawiała o dalszych planach i sposobach współpracy podczas warsztatu strategicznego.

Continue reading

Odpowiedź Ministerstwa Edukacji Narodowej na list Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej

Na początku lutego 2016 roku Koalicja na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej wystosowała list do Minister Edukacji Antydyskryminacyjnej, w którym przedstawiła swoje postulaty oraz zwróciła się do Minister Anny Zalewskiej z prośbą o spotkanie. Mamy już odpowiedz MEN na nasze postulaty i propozycję spotkania.

Continue reading

List Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej do Anny Zalewskiej, Minister Edukacji Narodowej

3 lutego 58 organizacji, grup i partnerów społecznych tworzących Koalicję na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej wystosowało list do Minister Edukacji Narodowej. Koalicja przedstawia w nim swoje postulaty oraz zwraca się do Minister Anny Zalewskiej z prośbą o spotkanie. Treść listu przedstawiamy poniżej.

Continue reading

Nikt nie wybiera bycia uchodźcą – sytuacja uchodźców oraz dzieci z doświadczeniem migracji w szkołach w Polsce – 11. spotkanie Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej

„Mimo, że podejmowanie tematyki równego traktowania oraz obecności migrantek i migrantów, uchodźców i uchodźczyń może wiązać się z negatywną reakcją społeczności lokalnej, rozpoczęcie takiej dyskusji jest warunkiem stworzenia przyjaznej, bezpiecznej przestrzeni oraz wypracowania i wdrożenia dobrych rozwiązań. Umożliwia także ujawnienie się i zaktywizowanie sojuszniczek i sojuszników – liderek i liderów”. Słowa Agnieszki Kozakoszczak są adekwatnym podsumowaniem 11. spotkania Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej.

Continue reading

Odpowiedz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na list Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej

W maju 2015 roku Koalicja na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej zwróciła się do Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego z postulatem włączenia się Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w działania na rzecz wzmacniania antydyskryminacyjnych kompetencji kadry pedagogicznej szkół w Polsce. Koalicja na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej pisała wtedy: „Uczelnie wyższe przygotowujące przyszłe kadry pedagogiczne jedynie sporadycznie włączają treści antydyskryminacyjne do programów kształcenia lub w ogóle nie odnoszą się do tej problematyki. Kształtowanie równościowych postaw, budowanie kompetencji do reagowania na dyskryminację i jej zapobiegania nie jest w procesie kształcenia przyszłych nauczycieli i nauczycielek ani standardem, ani regułą”. Mamy już odpowiedz MNiSW na nasz postulat i propozycję spotkania.

Continue reading

Wyciąg z przepisów – mamy oficjalną odpowiedź MEN na postulaty Koalicji

TEA otrzymało odpowiedź Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczącą postulatów zmian systemowych wzmacniających edukację antydyskryminacyjną. Pismo referuje stan prawny związany z bezpieczeństwem w szkołach, nie odnosząc się w żadnym momencie do apelu Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej.

Continue reading

Koalicja zwraca się do Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie edukacji antydyskryminacyjnej w kształceniu nauczycieli/lek

„Uczelnie wyższe przygotowujące przyszłe kadry pedagogiczne jedynie sporadycznie włączają treści antydyskryminacyjne do programów kształcenia lub w ogóle nie odnoszą się do tej problematyki. Kształtowanie równościowych postaw, budowanie kompetencji do reagowania na dyskryminację i jej zapobiegania nie jest w procesie kształcenia przyszłych nauczycieli i nauczycielek ani standardem, ani regułą”. Koalicja na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej zwraca się do Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Leny Kolarskiej-Bobińskiej z postulatem włączenia się Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w działania na rzecz wzmacniania antydyskryminacyjnych kompetencji kadry pedagogicznej szkół w Polsce.

Continue reading

Koalicja po raz kolejny występuje do Minister Edukacji Narodowej w sprawie edukacji antydyskryminacyjnej

Koalicja na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej wystosowała wystapienie w sprawie edukacji antydyskryminacyjnej do Minister Edukacji Narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej. To już kolejne wystąpienie Koalicji, w którym 55 organizacji i partnerów społecznych podkreśla znaczenie przeciwdziałania dyskryminacji w szkołach i konieczność podjęcia adekwatnych do skali problemu, systemowych i konkretnych kroków.

Continue reading

Nowy raport TEA już jest!

Dyskryminacja w szkole jest częsta, a w najgorszej sytuacji są uczennice i uczniowie homoseksualni oraz osoby ubogie. W szkole pracują nauczyciele i nauczycielki aktywnie przeciwdziałający dyskryminacji, ale są osamotnieni. Nowy raport TEA „Dyskryminacja w szkole – obecność nieusprawiedliwiona. O budowaniu edukacji antydyskryminacyjnej w systemie edukacji formalnej w Polsce” już dostępny!

Continue reading

Rozmawiamy o edukacji włączającej – pierwsze w tym roku spotkanie Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej

„Każdy ma prawo do nauki” – artykuł 70. Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej był punktem wyjścia do dyskusji na temat położenia osób z niepełnosprawnością w polskim systemie edukacji. Wsparcie eksperckie dla naszej rozmowy zapewniła Anna Drabarz z Fundacji Aktywizacja.

Continue reading

TEA na międzynarodowych seminarium na temat rozwiązywania konfliktów w edukacji

W dniach 12-15 stycznia 2015 Marta Rawłuszko i Natalia Sarata wzięły udział w spotkaniu warsztatowym pt. Learning Lab – Promoting Conflict Management in Education, gdzie reprezentowały Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej jako osoby koordynujące rzecznictwo TEA. W spotkaniu zorganizowanym przez Evens Foundation wzięło udział kilkanaście instytucji z całej Europy.

Continue reading

Natalia Sarata: Na pozorną reprezentację nas nie stać.

Natalia Sarata, członkini TEA i współkoordynatorka Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej komentuje wybory do Komitetu Monitorującego Program Operacyjnych Edukacja Wiedza Rozwój (PO WER). Czy środki EFS na lata 2014-2020 będą służyć przeciwdziałaniu dyskryminacji i przemocy? Zapraszamy do lektury!

Continue reading

Minister Edukacji Narodowej: edukacja antydyskryminacyjna zadaniem każdej szkoły

Minister Edukacji Narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska, z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka, wystosowała list do kuratorów i społeczności szkolnych apelujący o wzmacnianie edukacji antydyskryminacyjnej w szkołach. To podstawowy warunek budowania demokratycznego społeczeństwa i fundament dla realizacji praw człowieka.

Continue reading