TEA na międzynarodowych seminarium na temat rozwiązywania konfliktów w edukacji

W dniach 12-15 stycznia 2015 Marta Rawłuszko i Natalia Sarata wzięły udział w spotkaniu warsztatowym pt. Learning Lab – Promoting Conflict Management in Education, gdzie reprezentowały Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej jako osoby koordynujące rzecznictwo TEA. W spotkaniu zorganizowanym przez Evens Foundation wzięło udział kilkanaście instytucji z całej Europy.

Continue reading

Minister Edukacji Narodowej: edukacja antydyskryminacyjna zadaniem każdej szkoły

Minister Edukacji Narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska, z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka, wystosowała list do kuratorów i społeczności szkolnych apelujący o wzmacnianie edukacji antydyskryminacyjnej w szkołach. To podstawowy warunek budowania demokratycznego społeczeństwa i fundament dla realizacji praw człowieka.

Continue reading

Minister Edukacji Narodowej spotkała się z przedstawicielkami Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej

19 sierpnia 2014 roku w siedzibie Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. Szucha w Warszawie odbyło się spotkanie Minister Edukacji Narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej z koordynatorkami Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej, Martą Rawłuszko i Natalią Saratą. Spotkanie było bezpośrednim efektem listu Koalicji z dnia 27.06.2014 r.

Continue reading

Publiczne środki POWER powinny wspierać edukację antydyskryminacyjną – kolejny głos Koalicji

Uwzględnienie działań związanych ze wzmacnianiem edukacji antydyskryminacyjnej w projektach systemowych Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz oficjalne wsparcie dla zagwarantowania możliwości finansowania projektów związanych z przeciwdziałaniem dyskryminacji w szkołach w ramach PO WER to dwa najważniejsze postulaty Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej związane z wydatkowaniem środków EFS w latach 2014-2020.

Continue reading

Głos Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej na konferencji Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania

Natalia Sarata, członkini TEA i współkoordynatorka Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej uczestniczyła w konferencji „Przeciw mowie nienawiści – myśl globalnie, działaj regionalnie i lokalnie”, zorganizowanej przez Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania w dn. 27 czerwca 2014 r. w Warszawie.

Continue reading

8 konkretnych rozwiazań – Koalicja na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej apeluje do Minister Joanny Kluzik-Rostkowskiej

48 organizacji pozarządowych tworzących Koalicję na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej zwróciło się z oficjalnym pismem do Minister Edukacji Narodowej. Koalicja apeluje m.in. o uznanie edukacji antydyskryminacyjnej za priorytet polityki oświatowej państwa, wpisanie przeciwdziałania dyskryminacji do katalogu kwalifikacji nauczycielskich, uruchomienie oferty doskonalenia nauczycieli i nauczycielek związanej z reagowaniem i zapobieganiem dyskryminacji, mowie nienawiści i przemocy motytowanej uprzedzeniami.

Continue reading

Mowa nienawiści w Polsce 2014 – głos TEA na konferencji w Sejmie

Marta Rawłuszko, członkini TEA i współkoordynatorka Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej wzięła udział w konferencji Fundacji im. S. Batorego „Mowa nienawiści w Polsce 2014: problem prawny, społeczny, zjawisko medialne?”. W panelu poswięconym edukacji uczestniczyła również Minister Edukacji Narodowej, Joanna Kluzik-Rostkowska.

Continue reading

Co z Krajowym Programem Działań na rzecz Równego Traktowania? – 77 organizacji pozarządowych pyta Pełnomocniczkę

Połączone siły Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej oraz Koalicji na rzecz Równych Szans wystąpiły do Pełnomocniczki Rządu ds. Równego Traktowania, Agnieszki Kozłowskiej-Rajewicz, z pytaniami o stan realizacji Krajowego Programu Działań na rzecz Równego Traktowania (KPDRT). Upominamy się również o rolę obserwatora dla NGO.

Continue reading

„Czy inkluzja rozchodzi się drogą kropelkową?” – kolejne spotkanie Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej

Pytanie o „kropelkowość” edukacji włączającej było jednym z kluczowych wątków kolejnego spotkania Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej. Zadawała je na różne sposoby Maja Kłoda, ekspertka prezentująca sytuację dzieci z niepełnosprawnością w systemie edukacji formalnej w Polsce, psycholożka, nauczycielka kontraktowa, absolwentka Wydziału Psychologii UW ze specjalizacją „Pomoc psychologiczna dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością”. Za swoją pracę magisterską pt. „Koncepcje psychologii społecznej w służbie edukacji włączającej: kształtowanie postaw uczniów wobec rówieśników z niepełnosprawnością fizyczną”, otrzymała nagrodę PFRON w ogólnopolskim konkursie „Otwarte drzwi”.

Continue reading

TEA nie ustaje w staraniach o konieczne zmiany w POWER

Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej wraz z organizacjami Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej zgłosiły liczne uwagi w ramach konsultacji społecznych Programu Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). Postulaty mają na celu wzmocnienie strategicznych rozwiązań antydyskryminacyjnych w planach wydatkowania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2014-2020 w Polsce.

Continue reading

Koalicja po raz kolejny upomina się o edukację antydyskryminacyjną w POWER

38 organizacji pozarządowych, partnerów społecznych i grup nieformalnych w piśmie skierowanym do Minister Krystyny Szumilas, Minister Elżbiety Bieńkowskiej, Rzecznik Praw Obywatelskich Ireny Lipowicz oraz Pełnomocniczki Rządu ds. Równego Traktowania Agnieszki Kozłowskiej-Rajewicz zaapelowało o włączenie edukacji antydyskryminacyjnej do systemowych działań finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w latach 2014-2020.

Continue reading