Przeskocz do treści

Statut Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej, a w dalszej części statutu nazywane jest Stowarzyszeniem.
2. Stowarzyszenie może używać swojej nazwy w tłumaczeniu w wybranych językach.
 
§2
Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, działającym na podstawie ustawy „Prawo o stowarzyszeniach” z dnia 7 kwietnia 1989 roku (Dz. U. Nr 20 poz. 104, z późniejszymi zmianami) oraz postanowień niniejszego statutu.
 
§3
1. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa.
2. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza Rzeczpospolitą Polską oraz może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach działania.
 
§4
Stowarzyszenie może używać pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 
§5
Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej swoich członków/członkiń. Do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników/pracownice.
 

ROZDZIAŁ II

Cele i środki działania

§6

Stowarzyszenie działa na rzecz ogółu społeczeństwa.

Celami Stowarzyszenia są:

a) Przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy, w szczególności ze względu na: pochodzenie etniczne i narodowe, niepełnosprawność, wiek, płeć, orientację seksualną, wyznanie lub bezwyznaniowość, status społeczny i ekonomiczny oraz ochrona praw człowieka i swobód obywatelskich,

b) Podniesienie poziomu wiedzy na temat edukacji antydyskryminacyjnej na rzecz równości i różnorodności,

c) Wprowadzenie edukacji antydyskryminacyjnej na rzecz równości i różnorodności do systemu edukacji formalnej,

d) Wprowadzenie edukacji antydyskryminacyjnej na rzecz równości i różnorodności do edukacji nieformalnej, w szczególności usług szkoleniowych i doradczych,

e) Wzmocnienie roli i znaczenia edukacji antydyskryminacyjnej na rzecz równości i różnorodności w edukacji formalnej i nieformalnej,

f) Zapewnienie wysokiej jakości edukacji antydyskryminacyjnej na rzecz równości i różnorodności,

g) Integracja osób zajmujących się edukacją antydyskryminacyjną na rzecz równości i różnorodności.

§7

Powyższe cele realizowane są przez działania prowadzone w następujących obszarach pożytku publicznego:

a) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,

b) rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

c) działalności na rzecz mniejszości narodowych,

d) działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami,

e) upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,

f) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

g) nauki, edukacji, oświaty i wychowania,

h) porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym,

i) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,

j) działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-23.

§8

Cele Stowarzyszenia realizowane są poprzez następujące działania:

a) promowanie edukacji antydyskryminacyjnej na rzecz równości i różnorodności,

b) tworzenie i upowszechnianie standardów edukacji antydyskryminacyjnej na rzecz równości i różnorodności,

c) tworzenie i upowszechnianie systemów certyfikacji w zakresie edukacji antydyskryminacyjnej na rzecz równości i różnorodności,

d) rozwijanie kompetencji zawodowych w obszarze wiedzy, umiejętności i postaw osób zajmujących się edukacją antydyskryminacyjną na rzecz równości i różnorodności,

e) opracowywanie programów edukacyjnych i rozwojowych w zakresie edukacji antydyskryminacyjnej na rzecz równości i różnorodności,

f) organizację i prowadzenie szkoleń, treningów, warsztatów, seminariów i konferencji oraz innych form edukacyjnych dla osób zajmujących się edukacją formalną i nieformalną, w tym edukacją antydyskryminacyjną na rzecz równości i różnorodności,

g) organizację i prowadzenie coachingu oraz doradztwa dla osób i instytucji zajmujących się edukacją formalną i nieformalną, w tym edukacją antydyskryminacyjną na rzecz równości i różnorodności,

h) budowanie pozytywnego wizerunku i prestiżu pracy osób zajmujących się edukacją antydyskryminacyjną na rzecz równości i różnorodności,

i) nawiązywanie i rozwijanie współpracy w zakresie realizacji celów statutowych Stowarzyszenia z osobami fizycznymi i prawnymi w kraju i zagranicą,

j) prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjno-promocyjnej,

k) prowadzenie działalności naukowej i badawczej,

l) monitoring i rzecznictwo,

m) formułowanie stanowisk, opinii, rekomendacji i ekspertyz związanych z celami Stowarzyszenia.

§9

We wszystkich swoich działaniach Stowarzyszenie kieruje się następującymi zasadami:

a) zasadą gender mainstreaming:

  • zasadą włączania kobiet i mężczyzn w proces podejmowania decyzji i uczestnictwa tak, aby dążyć do zrównoważonej reprezentacji ze względu na płeć,
  • zasadą włączania perspektywy równości kobiet i mężczyzn w planowanie, realizację i ewaluację działań.

b) zasadą empowermentu:

  • zasadą włączania reprezentantów/reprezentantek grup marginalizowanych i mniejszościowych w proces podejmowania decyzji i uczestnictwa tak, aby dążyć do ich zrównoważonej reprezentacji, zasadą włączania perspektywy reprezentantów/ reprezentantek grup
  • zasadą włączania reprezentantów/reprezentantek grup marginalizowanych i mniejszościowych w planowanie, realizację i ewaluację działań.

ROZDZIAŁ III

Członkowie/członkinie, ich prawa i obowiązki

§10

1.Do Stowarzyszenia mogą należeć osoby fizyczne, jako członkowie/członkinie:

a) zwyczajni/zwyczajne,

b) wspierający/wspierające,

c) honorowi/honorowe.

2.Osoby prawne mogą nabyć status członka/członkini wspierającego/wspierającej.

§11

Członkiem/członkinią zwyczajnym/zwyczajną może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca obywatelem/obywatelką RP lub cudzoziemcem/cudzoziemką, zajmująca się prowadzeniem działalności edukacyjnej z zakresu edukacji antydyskryminacyjnej na rzecz równości i różnorodności. Jest to jednocześnie osoba, która jest zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia, spełni standardy członkostwa, zobowiąże się do przestrzegania kodeksu etycznego oraz złoży pisemną deklarację członkowską zawierającą rekomendację jednego członka zwyczajnego/członkini zwyczajnej Stowarzyszenia.

§12

1.Członków/członkinie zwyczajnych/zwyczajne przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów w drodze uchwały podjętej nie później niż po 3 miesiącach od wpłynięcia pisemnej deklaracji kandydata/ kandydatki.

2. W wypadku negatywnej decyzji Zarządu Stowarzyszenia, ubiegającemu/ubiegającej się o przyjęcie do Stowarzyszenia przysługuje prawo do pisemnego odwołania się do Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia w ciągu 30 dni od daty doręczenia informacji o decyzji Zarządu.

§13

1. Członkiem/członkinią wspierającym/wspierającą może być osoba prawna i fizyczna zainteresowana wspieraniem merytorycznym, rzeczowym lub finansowym działalności Stowarzyszenia. Forma i rodzaj wsparcia uzgadniana jest z Zarządem Stowarzyszenia.

2. Uchwałę o przyjęciu członka/członkini wspierającego/wspierającej podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.

§14

1. Członkiem/członkinią honorowym/honorową Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia lub w rozwój edukacji antydyskryminacyjnej na rzecz równości i różnorodności.

2. Członkiem/członkinią honorowym/honorową staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu albo co najmniej 6 członków/członkiń zwyczajnych Stowarzyszenia.

§15

1. Członkiniom/członkom zwyczajnym Stowarzyszenia przysługują:

a) czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia,

b) prawo udziału z głosem stanowiącym w Walnym Zgromadzeniu,

c) prawo korzystania z dorobku i wszelkich form statutowej działalności Stowarzyszenia,

d) prawo zgłaszania wniosków i postulatów dotyczących celów i działań Stowarzyszenia,

e) prawo korzystania z pomocy doradczej Stowarzyszenia,

f) prawo korzystania z rekomendacji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności,

g) prawo rozwijania indywidualnej działalności zgodnie z posiadanymi kompetencjami i statutem Stowarzyszenia.

2. Członkowie/członkinie zwyczajni/e mają obowiązek:

a) brania aktywnego udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,

b) uczestniczenia w Walnych Zgromadzeniach,

c) przestrzegania statutu, standardów, kodeksu etycznego i uchwał władz Stowarzyszenia,

d) regularnego opłacania składek.

3. Członkowie/członkinie wspierający/wspierające i honorowi/honorowe nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie/członkinie zwyczajni/zwyczajne.

4. Członek/członkini wspierający/wspierająca ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

5. Członkowie/członkinie honorowi/honorowe są zwolnieni/zwolnione z opłacania składek członkowskich.

§16

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

  1. nie wywiązywania się z dwóch spośród trzech z obowiązków, o których mowa w par. 15 pkt. 2 lit. a, b i d przez okres dłuższy niż następujące po sobie 2 lata liczone od momentu ostatniej aktywności, Walnego Zgromadzenia, terminu wniesienia składki członkowskiej.
  2. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
  3. śmierci członka/członkini lub utraty osobowości prawnej przez członka/członkinię wspierającego/wspierającą.

2. Członek/członkini ma prawo do dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu.

3. Zarząd może podjąć decyzję o pozbawieniu członkostwa z powodu naruszenia par. 15 pkt. 2 lit. c.

4. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje pisemne odwołanie do Walnego Zgromadzenia członków/członkiń w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zgromadzeniu. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

 

ROZDZIAŁ IV

Władze Stowarzyszenia

§17

1. Władzami Stowarzyszenia są:

a)     Walne Zgromadzenie,

b)     Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej Zarządem,

c)     Komisja Rewizyjna.

2. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków/członkiń uprawnionych do głosowania, o ile dalsze postanowienia niniejszego statutu nie stanowią inaczej.

3. Decyzje w sprawach personalnych podejmuje się w tajnym głosowaniu.

§18

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie.

2. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd co najmniej jeden raz na dwanaście miesięcy lub częściej z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków/członkiń Stowarzyszenia lub na wniosek Komisji Rewizyjnej, powiadamiając o jego terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad wszystkich członków/członkinie Stowarzyszenia, co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad, listami poleconymi lub na adres poczty elektronicznej podany w deklaracji członkowskiej, lub inny przekazany do Zarządu jako adres do kontaktu. W przypadku zmiany danych kontaktowych należy poinformować Zarząd.

4. W przypadku braku niezbędnego kworum do podjęcia uchwał w pierwszym terminie Walnego Zgromadzenia ustala się drugi termin. Pierwszy i drugi termin Walnego Zgromadzenia mogą zostać wyznaczone w tym samym dniu.

5. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie.

6. W drugim terminie uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych.

7. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd:

a) z własnej inicjatywy,

b) na żądanie Komisji Rewizyjnej,

c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków/członkiń zwyczajnych Stowarzyszenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno być zwołane w terminie 30 dni od daty zgłoszenia wniosku i obradować wyłącznie nad sprawami, dla którego zostało zwołane.

8. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

a) uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia,

b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

c) podejmowanie uchwały dotyczącej absolutorium dla ustępującego Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

d) wybór członków/członkiń Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

e) podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących regulaminów pracy Walnego Zgromadzenia oraz Zarządu,

f) powoływanie komisji i rad doradczych oraz przyjmowanie ich regulaminów,

g) podejmowanie uchwał w sprawach przyjęcia standardów oraz kodeksu etycznego,

h) ustalanie wysokości składek członkowskich,

i) podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących zmian statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia,

j) rozpatrywanie spraw nienależących do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

§19

1. Zarząd składa się z 3-5 członków/członkiń, wybieranych przez Walne Zgromadzenie. Jego kadencja ma charakter rotacyjny.

a) 2 osoby z największą liczbą głosów są wybierane na dwuletnią kadencję. Pozostałe osoby zostają wybrane na roczną kadencję.

b) Zarząd ma możliwość kooptacji najwyżej dwóch osób do swojego składu. Kooptacja może nastąpić w sytuacji, gdy w wyniku rezygnacji któregoś z członków/członkiń Zarządu. Kadencja członków/członkiń Zarządu wybranych w tym trybie trwa do najbliższego Walnego Zgromadzenia.

2. Członkiem/członkinią Zarządu nie może być osoba, która była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

3. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu, nie później niż 7 dni po Walnym Zgromadzeniu.

4. Do zadań Zarządu należy:

a) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,

b) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

c) zwoływanie Walnych Zgromadzeń nie rzadziej niż raz w ciągu dwunastu miesięcy,

d) przygotowywanie zaleceń dotyczących tematyki i kierunków działalności Stowarzyszenia,

e) realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia,

f) dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia w ramach uprawnień statutowych,

g) sporządzanie sprawozdań z działalności,

h) przyjmowanie, członków/członkiń Stowarzyszenia, prowadzenie i aktualizacja listy członków/członkiń Stowarzyszenia,

i) rozpatrywanie sporów między członkami/członkiniami, powstałych w związku z działalnością Stowarzyszenia,

j) uchwalanie regulaminów wewnętrznych.

5. Zebrania Zarządu odbywają się co najmniej raz na trzy miesiące.

§20

1. Komisja Rewizyjna:

a) składa się z trzech członków/członkiń, w tym przewodniczącego/przewodniczącej,

b) konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu, nie później niż 7 dni po Walnym Zgromadzeniu,

c) członkowie/członkinie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym,

d) członkowie/członkinie Komisji Rewizyjnej nie mogą jednocześnie pełnić funkcji w Zarządzie Stowarzyszenia,

e) członkowie/członkinie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia z członkami/członkiniami Zarządu albo z nimi być związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",

f) członkiem/członkinią Komisji Rewizyjnej nie może być osoba, która była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

2.

a) Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 2 lata.

b) W trakcie trwania kadencji Komisja Rewizyjna ma możliwość kooptacji jednej osoby do swojego składu. Kadencja członków/członkiń Komisji Rewizyjnej wybranych w tym trybie trwa do najbliższego Walnego Zgromadzenia. Członek/członkini Komisji Rewizyjnej dokooptowany/dokooptowana do jej składu nie ma prawa głosu, ponieważ jego/jej wyboru nie dokonało Walne Zgromadzenie.

c) W przypadku braku możliwości kooptacji pozostali członkowie/członkinie Komisji Rewizyjnej powiadamiają o tym fakcie Zarząd. Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie, w trybie przewidzianym w statucie, celem wyboru nowej Komisji Rewizyjnej.

3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a) kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,

b) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień,

c) wnioskowanie o zwołanie Walnego Zgromadzenia,

d) żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu i obowiązek powiadomienia członków/członkiń o stwierdzonych nieprawidłowościach,

e) zwołanie Walnego Zgromadzenia, w razie niezwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,

f) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swojej działalności oraz występowanie z wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu.

ROZDZIAŁ V

Majątek Stowarzyszenia

§21

1. Stowarzyszenie realizuje swoje działania w ramach odpłatnej i nieodpłatnej działalności statutowejw pełnym zakresie wymienionych w par. 6 celów i sposobów realizacji celów.

2. Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości, nieruchomości i środki finansowe.

3. Środki finansowe pochodzą w szczególności ze składek członkowskich, dotacji, dotacji z budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego, spadków, darowizn, zapisów, zbiórek publicznych oraz wpływów od majątku Stowarzyszenia, według zasad określonych w odrębnych przepisach. Środki finansowe Stowarzyszenia służą realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału między członków/członkinie.

4. Stowarzyszenie może utworzyć fundusz rezerwowy, na który składają się w szczególności dotacje sponsorów oraz wpływy z inwestowania funduszu. Fundusz rezerwowy działa zgodnie z uchwalonym przez Zarząd regulaminem.

5. Zabronione jest:

a) udzielanie pożyczek lub zabezpieczeń zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do członków/członkiń,  członkiń/ członków jego organów, pracowników/pracownic oraz ich osób bliskich z którymi pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa w linii bocznej do drugiego stopnia, są związani z tytułu przysposobienia lub pozostają w faktycznym pożyciu, opieki lub kurateli,

b) przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz członków/członkiń lub pracowników/pracownic oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeśli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych zasadach,

c) wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz członków/członkiń lub pracowników/pracownic lub ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystywanie wynika bezpośrednio ze statutowego celu Stowarzyszenia.

d) dokonywanie zakupu na szczególnych zasadach lub po cenach wyższych niż rynkowe towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie/członkinie Stowarzyszenia, członkowie/członkinie jego organów lub pracownicy/pracownice oraz ich osoby bliskie.

§22

1. Do składania oświadczeń woli oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia upoważnione są dwie osoby z Zarządu działające łącznie.

2. Zarząd może wyznaczyć ze swojego grona pełnomocnika/pełnomocniczkę, który/która jednoosobowo składać może oświadczenia woli oraz zaciągać zobowiązania majątkowe w imieniu Stowarzyszenia.

3. Zarząd jednogłośnie podejmuje decyzję o udzieleniu pełnomocnictwa do jednoosobowego składania oświadczeń woli oraz zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia dowolnej osobie.

ROZDZIAŁ VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§23

Jeżeli podczas Walnego Zgromadzenia planowana jest zmiana statutu Stowarzyszenia, informacja o tym musi znaleźć się w proponowanym porządku obrad przesyłanym do wszystkich członków/członkiń Stowarzyszenia co najmniej na 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.

Uchwały o zmianie statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie: w pierwszym terminie większością 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków/członkiń uprawnionych do głosowania. A w drugim terminie większością 2/3 głosów członków/członkiń obecnych i uprawnionych do głosowania.

§24

Uchwałę w sprawie rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy członków/członkiń uprawnionych do głosowania.

§25

W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie zadecyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powoła Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia. Zastrzega się przekazanie majątku organizacjom charytatywnym nienastawionym na zysk o celach charytatywnych zbliżonych do celów Stowarzyszenia.