Przeskocz do treści

KODEKS ETYCZNY CZŁONKÓW I CZŁONKIŃ TOWARZYSTWA EDUKACJI ANTYDYSKRYMINACYJNEJ

PREAMBUŁA

My, członkowie i członkinie Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej, kierując się wspólnotą wartości i celów, świadomi i świadome wagi podejmowanych przez nas działań na rzecz równości i różnorodności, dobrowolnie przyjmujemy niniejszy Kodeks Etyczny i zobowiązujemy się do wypełniania jego postanowień.

Głęboko wierzymy w przyrodzoną godność ludzką, podmiotowość i autonomię każdego człowieka oraz równość wszystkich ludzi bez względu na pochodzenie etniczne i narodowe, niepełnosprawność, wiek, płeć, orientację seksualną, wyznanie lub bezwyznaniowość, status społeczny i ekonomiczny i jakikolwiek inny stan.
Mamy świadomość szczególnej odpowiedzialności wynikającej ze specyfiki prowadzonej przez nas działalności z zakresu edukacji antydyskryminacyjnej na rzecz równości i różnorodności. Dlatego, w ramach tej działalności kierujemy się następującymi zasadami:

 

ZASADY OGÓLNE

 1. Jesteśmy świadomi i świadome, że jako osoby podejmujące działania edukacyjne na rzecz równości i różnorodności, swoją postawą osobistą dajemy świadectwo wartościom moralnym leżącym u podstaw naszej pracy. Dlatego, stale i świadomie dążymy do rozwoju swojej osobistej wrażliwości i postawy szacunku wobec innych.
 2. Dbamy o rozwój i wzrost naszych kompetencji osobistych oraz zawodowych w obszarze wiedzy i umiejętności, aby zapewnić najwyższy poziom działaniom z zakresu edukacji antydyskryminacyjnej na rzecz równości i różnorodności. Rozwijając nasze kompetencje uwzględniamy aktualny poziom wiedzy z zakresu przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy oraz metod edukacyjnych, w tym metod i technik trenerskich.
 3. Regularnie sprawdzamy poziom swoich umiejętności oraz jakość realizowanej przez siebie działalności edukacyjnej.
 4. Mamy świadomość swoich kompetencji. Podejmujemy się zadań adekwatnych do naszej wiedzy i umiejętności oraz możliwości psychofizycznych. Przedstawiamy zgodnie z prawdą swoje wykształcenie, kompetencje i doświadczenie zawodowe.
 5. Przyczyniamy się do rozwoju wiedzy z zakresu przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy, w szczególności poprzez rozwój metod i narzędzi edukacji antydyskryminacyjnej na rzecz równości i różnorodności.
 6. Dzielimy się własnym dorobkiem z członkami i członkiniami Towarzystwa, między innymi uczestnicząc w pracach zespołowych nad materiałami edukacyjnymi i innych działaniach, w sposób nie rodzący sprzeczności z poczuciem ochrony własnych praw autorskich. Respektujemy prawa autorskie i pokrewne. Zawsze powołujemy się na źródła wykorzystywanych materiałów i metod.
 7. Wszystkie opinie wydawane przez Towarzystwo formułujemy na podstawie rzetelnej wiedzy. W podejmowanych działaniach dążymy do zachowania niezależności. Występując jako członkowie i członkinie Towarzystwa, nie popieramy żadnego ugrupowania politycznego.
 8. Członek lub członkini Towarzystwa pełniący lub pełniąca funkcję w partii politycznej w przypadku objęcia funkcji w Zarządzie Towarzystwa lub Komisji Rewizyjnej Towarzystwa jest zobowiązany i zobowiązana do zawieszenia pełnienia funkcji w partii politycznej.
 9. W przypadku konfliktu interesów między członkiem/członkinią Towarzystwa a Towarzystwem wynikającym z interesów o charakterze prywatnym lub związanych z członkostwem w innych organizacjach i/lub pełnieniem innych funkcji, członek lub członkini niezwłocznie informuje o istniejącym konflikcie i we współpracy z Zarządem Towarzystwa podejmuje działania mające na celu rozwiązanie konfliktu.
 10. We wzajemnych relacjach, jako członkowie i członkinie Towarzystwa, kierujemy się zasadą szacunku oraz tworzymy społeczność wolną od dyskryminacji i przemocy.
 11. Wzajemna ocena pracy czy działalności członków i członkiń Towarzystwa ma charakter informacji zwrotnej.
 12. Dbając o budowanie zaufania do Towarzystwa powstrzymujemy się od wydawania deprecjonujących ocen dotyczących innych członkiń / członków w obecności osób postronnych.
 13. Stwierdzając odstępstwo od Kodeksu Etycznego ze strony któregokolwiek z członków lub członkiń Towarzystwa reagujemy na zaistniałą sytuację i podejmujemy adekwatne działania naprawcze.