Przeskocz do treści

koalicja – postulaty

NASZA MISJA

Celem Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej jest wprowadzenie rzetelnej edukacji antydyskryminacyjnej do systemu edukacji formalnej w Polsce.

Realizujemy cel Koalicji, prowadząc działania rzecznicze. Skupiając organizacje, grupy i partnerów społecznych specjalizujących się
w prowadzeniu edukacji antydyskryminacyjnej, działamy na rzecz zmiany na poziomie systemowym.

Dążymy do tego, aby w polskich szkołach każdy nauczyciel i nauczycielka:

 • Prowadził/prowadziła zajęcia w sposób kształtujący postawy włączające i równościowe,
 • Korzystał/korzystała z podręczników i materiałów dydaktycznych wolnych od treści stereotypowych i dyskryminujących,
 • Używał/używała podręczników i materiałów dydaktycznych zawierających informacje na temat różnorodności społecznej, ruchów emancypacyjnych oraz praw człowieka,
 • Wiedział/wiedział, w jaki sposób reagować na dyskryminację i przemoc wśród uczniów/uczennic oraz w relacjach między uczniami/uczennicami a nauczycielami/nauczycielkami.

Chcemy, aby w polskich szkołach każdy uczeń i uczennica:

 • Miała/miała równy dostęp do edukacji,
 • Był/była skutecznie chroniony/chroniona przed wszelką dyskryminacją i przemocą, w tym mową nienawiści,
 • Adekwatnie do swoich możliwości i potrzeb rozwijał/rozwijała swoje umiejętności obrony przed oraz przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy,
 • Rozwijał/rozwijała swoją wiedzę na temat różnorodności społecznej, ruchów emancypacyjnych oraz praw człowieka,
 • Miał/miała możliwość wyboru swojej ścieżki edukacyjnej w sposób wolny od stereotypów i dyskryminacji.

NASZ APEL

W związku z naszą misją Koalicja  sformułowała 6 najważniejszych postulatów. Apelujemy do Ministerstwa Edukacji Narodowej o:

 1. Uruchomienie regularnego kursu doskonalenia nauczycieli/nauczycielek, wzmacniającego ich kompetencje do reagowania i przeciwdziałania dyskryminacji, mowie nienawiści oraz przemocy motywowanej uprzedzeniami
 2. Wprowadzenie, wspólnie z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, tematu przeciwdziałania dyskryminacji do standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela oraz do szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.
 3. Wprowadzenie systemowej zmiany do procedury zatwierdzania do użytku podręczników szkolnych tak, aby wyeliminować z nich treści dyskryminacyjne.
 4. Przygotowanie i szerokie upowszechnienie informacji dla nauczycieli/ nauczycielek, rodziców oraz dzieci i młodzieży na temat możliwości reagowania i postępowania w przypadkach dyskryminacji i przemocy doświadczanej w szkole.
 5. Podtrzymanie praktyki oficjalnego występowania Minister Edukacji Narodowej do kuratoriów i szkół na temat wagi przeciwdziałania dyskryminacji.
 6. Wpisanie do podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018 edukacji antydyskryminacyjnej, w szczególności w zakresie wspierania dialogu międzykulturowego i integracji społecznej.

Szczegółowe postulaty rzecznicze Koalicji oraz Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej można znaleźć tutaj.