Przeskocz do treści

edukacja antydyskryminacyjna

Edukacja antydyskryminacyjna to świadome działanie podnoszące wiedzę i umiejętności, wpływające na postawy, które ma na celu przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy motywowanej uprzedzeniami oraz wspieranie równości i różnorodności.

Prowadzenie edukacji antydyskryminacyjnej opieramy na pięciu podstawowych obszarach, które zawierają się w skonstruowanej przez nas definicji (link).To przede wszystkim rozwijanie wiedzy na temat mechanizmów dyskryminacji, czyli tego, jakich grup społecznych dotyka i w jaki sposób objawia się i funkcjonuje w systemie społecznym. Dzięki tej wiedzy, oraz znajomości praw człowieka, możemy pogłębiać umiejętności przeciwdziałania wykluczeniu i reagowania na przejawy dyskryminacji. Uważamy, że kluczowe w prowadzeniu edukacji antydyskryminacyjnej jest rozwijanie odwagi cywilnej i włączanie do dyskursu perspektywy osób doświadczających dyskryminacji, ze względu na różne przesłanki (w tym płci, rasy, pochodzenia narodowego i etnicznego, religii lub światopoglądu, niepełnosprawności, wieku, orientacji seksualnej, tożsamości płciowej, statusu społecznego i ekonomicznego) oraz jej świadków. Otwierając dialog włączamy do rozmowy i wzmacniamy przedstawicieli grup dyskryminowanych i wykluczonych, zapewniając im upodmiotowienie w dyskusji, w odróżnieniu od systemowego, często uprzedmiotawiającego dyskursu. Edukacja antydyskryminacyjna, zawierająca się w powyższych działaniach, pozostaje jednak otwartą formą, zależącą głównie od postawy i podejścia osób ją prowadzących. Dlatego staramy się wciąż rozwijać w świadomej postawie szacunku i wrażliwości wobec innych, która stanowi fundament naszych działań.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną definicją edukacji antydyskryminacyjnej: plik do pobrania.