Przeskocz do treści

W obecnych czasach samorząd lokalny może być ważnym sojusznikiem dla organizacji pozarządowych działających w obszarze równego traktowania oraz przeciwdziałania dyskryminacji i związanej z nią przemocy. Przykłady z kilku miast w Polsce pokazują, że taka współpraca jest możliwa i że może ona dotyczyć nie tylko pojedynczych działań, ale rozwiązań systemowych, w tym polityk lokalnych.

Celem spotkania jest podjęcie wspólnej dyskusji na temat skutecznej i trwałej współpracy pomiędzy samorządami lokalnymi różnego szczebla a organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze równego traktowania, przeciwdziałania dyskryminacji i motywowanej nią przemocy.
Spotkanie jest adresowane do przedstawicieli i przedstawicielek samorządów i organizacji pozarządowych – zarówno do osób, które mają już za sobą doświadczenie międzysektorowego, wspólnego działania, jak i dla tych, które chciałyby zainicjować taką współpracę.
Jako punkt wyjścia do dyskusji posłużą nam przykłady współpracy z Gdańska, Warszawy i województwa podlaskiego. Istotną część spotkania stanowić będzie dyskusja i wymiana doświadczeń między uczestnikami i uczestniczkami seminarium.


11 czerwca 2019 r. (wtorek), godz. 10:00 – 16:30
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
Al. Solidarności 77, Warszawa

Program spotkania:

10:00 – 10:40 Powitanie i otwarcie spotkania
Przedstawienie się uczestników i uczestniczek

Milena Adamczewska, Zespół ds. Równego Traktowania, Biuro Rzecznika
Praw Obywatelskich

Magdalena Chustecka, Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej

10:40 – 12:25 Blok I: Polityki lokalne

10:40 – 11:00: Proces przygotowywania i wdrażania Gdańskiego Modelu
Integracji Imigrantów – Marta Siciarek, Centrum Wspierania Imigrantów i
Imigrantek, Gdańsk

11:00 – 11:20: Proces przygotowywania i wdrażania Modelu na rzecz
Równego Traktowania – Barbara Borowiak, Wydział Rozwoju Społecznego
Urzędu Miasta Gdańsk

11:20 – 11:40: Proces powstawania i podpisywania przez warszawski
samorząd Deklaracji „Warszawska Polityka Miejska na rzecz Społeczności
LGBT+” - Marek Szolc, Radny Miasta Stołecznego Warszawy i Oktawiusz
Chrzanowski, Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza

11:40 – 12:25: Dyskusja

12:25 – 13:10 Przerwa obiadowa

13:10 – 14:35 Blok II: Rozwiązania systemowe

13:10 – 13:30: Współpraca z Urzędem Marszałkowskim Województwa
Podlaskiego – Grzegorz Stefaniak, Stowarzyszenie 9dwunastych, Białystok

13:30– 13:50: Systemowe rozwiązania na rzecz przeciwdziałania
wykluczeniu i przemocy w środowisku szkolnym - Izabela Podsiadło-
Dacewicz, Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i
Szkoleń (jednostka Biura Edukacji m.st. Warszawy)

13:50 – 14:30: Dyskusja

14:30 – 15:00 Przerwa kawowa

15:00 – 16:00 Dyskusja: Jak inicjować i wspierać trwałe i skuteczne sojusze pomiędzy samorządem lokalnym a organizacjami pozarządowymi na rzecz równego
traktowania?

16:00 – 16:30 Podsumowanie i zakończenie spotkania


Zgłoszenie uczestnictwa w seminarium prosimy przesyłać do 31 maja 2019 r. korzystając
z formularza: https://tea.org.pl/razem-na-rzecz-rownego-traktowania-formularz-zgloszeniowy/.
Potwierdzenie udziału otrzymają Państwo drogą mailową do 4 czerwca 2019 r.

Spotkanie jest częścią międzynarodowego projektu Central and Eastern European Network for the Prevention of Intolerance and Group Hatered (CEE Prevent Net), finansowanego ze środków Komisji Europejskiej oraz Funduszu Wyszechradzkiego.

Projekt jest objęty patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich

 

The project was funded by the European Union’s Rights, Equality and Citizenship Programme (2014-2020).

 

 

The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.

W imieniu TEA oraz Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej zapraszamy na debatę pt. "Siła w edukacji włączającej. Razem dla bardziej sprawiedliwego świata.", która odbędzie się 11 maja 2019 r. w Warszawie.

Tematem przewodnim będzie edukacja włączająca, będąca jedną z głównych polityk wielu krajów europejskich. Ma ona na celu zapewnienie pełnego uczestnictwa w życiu społecznym wszystkim uczniom i uczennicom, niezależnie od ich pochodzenia kulturowego i etnicznego, wyznania/bezwyznaniowości, płci, statusu społeczno-ekonomicznego, wieku i sprawności. W ramach spotkania chcemy kontynuować rozpoczętą w grudniu 2018 podczas seminarium „Edukacja globalna i antydyskryminacyjna: tu i teraz!” dyskusję o teorii i praktyce w edukacji antydyskryminacyjnej i globalnej.

W spotkaniu wezmą udział teoretycy i teoretyczki oraz praktycy i praktyczki edukacji globalnej i antydyskryminacyjnej. Siłą tego środowiska jest współpraca, oddolne działanie i wspólne inicjatywy pokazujące skalę i różnorodność naszych działań, dlatego do udziału w spotkaniu zapraszamy nauczycielki i nauczycieli, osoby reprezentujące organizacje pozarządowe działające w obszarze edukacji, przedstawicielki i przedstawicieli organizacji rodziców, jak również akademiczki i akademików zajmujących się edukacją.

Spotkanie będzie składać się z dwóch części:
1. W pierwszej części przedstawimy prezentację i porozmawiamy o tym, czy i jak edukacja włączająca wspiera edukację globalną i antydyskryminacyjną.
2. Druga część spotkania będzie miała formę warsztatową: weźmiemy udział w dyskusji metodą dociekań filozoficznych na rzecz globalnego obywatelstwa (ang. philosophy for global citizenship – P4GC).

Spotkanie, współorganizowane przez Koalicję na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej, będzie okazją do rozmowy z przedstawicielami i przedstawicielkami organizacji zrzeszonych w Koalicji, zajmujących się tematyką równego traktowania w szkole.

Chęć udziału w spotkaniu prosimy zgłaszać za pomocą formularza. Zgłoszenia przyjmujemy do 28 kwietnia 2019 r. Liczba miejsc jest ograniczona. Potwierdzenie udziału otrzymają Państwo najpóźniej 30 kwietnia.

W trakcie spotkania zapewniamy wegetariański poczęstunek.

Projekt “Uczymy (się) o edukacji globalnej. Współpraca organizacji pozarządowych i środowiska akademickiego” jest realizowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Debata jest realizowana w ramach projektu “Razem rozwijamy kompetencje: europejskie sieci obywatelsko-uniwersyteckie na rzecz globalnej edukacji w zakresie migracji, bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju we współzależnym świecie (InterCap)” finansowanego przez Komisję Europejską w ramach program EuropAid (Numer projektu: CSO-LA/2017/388-136).

Warszawa, 8 kwietnia 2019 r.

List poparcia dla postulatów środowiska nauczycielskiego

W związku z zaplanowanym na 8 kwietnia 2019 r. ogólnopolskim strajkiem środowiska nauczycielskiego, solidaryzujemy się z nauczycielkami i nauczycielami uczestniczącymi w proteście oraz wyrażamy poparcie dla ich postulatów dotyczących wysokości wynagrodzeń i warunków pracy.

Godne wynagrodzenia i warunki pracy, przejrzysta i motywująca ścieżka awansu zawodowego, prestiż zawodu nauczycielki i nauczyciela - to czynniki, które znacząco wpływają na jakość edukacji oraz na bezpieczeństwo uczniów i uczennic w szkołach.

Przeciążenie biurokracją oraz szereg negatywnych zmian towarzyszących reformie systemu oświaty stanowią zagrożenie zarówno dla bezpieczeństwa uczniów i uczennic jak i możliwości skutecznego korzystania przez nich z prawa do edukacji. Nasz szczególny sprzeciw budzą:

 • nieuzasadnione merytorycznie zmiany programowe, wprowadzane w pośpiechu - bez odpowiedniego przygotowania, dialogu i konsultacji ze środowiskiem nauczycielskim oraz dbałości o ich jakość,
 • wycofanie zapisów zobowiązujących placówki edukacyjne do prowadzenia działań antydyskryminacyjnych,
 • ograniczanie autonomii szkół oraz wywieranie przez instytucje odpowiedzialne za system edukacji formalnej w Polsce presji na szkoły, które podejmują działania na rzecz przeciwdziałania stereotypom, uprzedzeniom i dyskryminacji,
 • zwiększenie liczby uczniów i uczennic w budynkach szkolnych oraz wynikające z tego zmiany w organizacji pracy szkoły powodujące napięcia w społecznościach szkolnych.

Ogólny chaos i atmosfera towarzysząca wprowadzanym zmianom, przyczyniają się do pogłębiania wykluczenia, przemocy rówieśniczej i dyskryminacji w szkołach. Tym samym stanowią zagrożenie dla rozwoju, dobrostanu, a niejednokrotnie także zdrowia i życia uczniów i uczennic.

Popieramy postulaty środowiska nauczycielskiego oraz solidaryzujemy się z postawą nauczycielek i nauczycieli, których wymagająca praca i towarzysząca jej odpowiedzialność powinny być godnie wynagradzane oraz prowadzone w warunkach umożliwiających skupienie na działaniach wychowawczych i dydaktycznych na rzecz dzieci i młodzieży.

Zarząd Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej

 

Organizacje członkowskie Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej:

 1. Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej
 2. Kampania przeciw Homofobii
 3. Fundacja Przestrzeń Kobiet
 4. Społeczny Monitor Edukacji
 5. Fundacja Autonomia
 6. Fundacja Dialog-Pheniben
 7. Stowarzyszenie INTERKULTURALNI PL
 8. Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii Otwarta Rzeczpospolita
 9. Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej
 10. Stowarzyszenie 9dwunastych
 11. Fundacja na Rzecz Różnorodności Polistrefa
 12. ANTERIS Fundacja Pomocy Prawnej
 13. Fundacja Punkt Widzenia
 14. Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa “Bardziej kochani”
 15. Fundacja Ośrodka KARTA
 16. Fundacja Pozytywnych Zmian
 17. Stowarzyszenie Homo Faber
 18. Fundacja Feminoteka
 19. Stowarzyszenie Queerowy Maj
 20. SPUNK Fundacja Nowoczesnej Edukacji
 21. Stowarzyszenie Jeden Świat
 22. Fundacja Trans-Fuzja
 23. Stowarzyszenie Lambda Warszawa
 24. Fundacja Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego
 25. Fundacja HerStory

 

 • Jak rozpocząć rozmowę na tak złożony temat, jakim są międzynarodowe migracje?
 • W jaki sposób przekazywać wiedzę uczennicom i uczniom oraz zachęcać do własnych przemyśleń i działań na rzecz Agendy Celów Zrównoważonego Rozwoju?
 • Jak mówić młodym ludziom o globalnych wyzwaniach w duchu szacunku i dialogu?
 • Czym jest dialog w edukacji globalnej i antydyskryminacyjnej?
 • Jak włączać perspektywę globalną do edukacji antydyskryminacyjnej
  i antydyskryminacyjną do globalnej?

Zapraszamy na dwudniowy warsztat dla nauczycielek i nauczycieli oraz edukatorek i edukatorów, w ramach którego porozmawiamy o współczesnych wyzwaniach globalnych, wykorzystując dialogiczne metody pracy.

Cele warsztatu:

 • Pozyskasz wiedzę na temat wspólnych wyzwań globalnych (ze szczególnym uwzględnieniem kwestii migracji) oraz proponowanych odpowiedzi na te wyzwania.
 • Zapoznasz się z dialogicznymi metodami krytycznej edukacji, m.in.: dociekania filozoficzne z dziećmi i młodzieżą oraz otwarte przestrzenie dla dialogu i dociekań.
 • Poddasz refleksji swój warsztat metodyczny dotyczący podejmowania aktualnych tematów globalnych w czasie zajęć, które prowadzisz.
 • Otrzymasz propozycje ćwiczeń, które będą stanowić wsparcie dla Twojej pracy w klasie.

Dla kogo?

 • Dla nauczycielek i nauczycieli oraz edukatorek i edukatorów.

Kiedy?

 • 30 - 31 marca 2019 (istnieje możliwość skorzystania z noclegu z 29 - 30 marca).
 • w godzinach 9:00 – 18:00 (I dzień, sobota), 9:00 – 14:00 (II dzień, niedziela)

Warunki uczestnictwa:

 • Jesteś nauczycielem/nauczycielką bądź edukatorem/edukatorką i pracujesz z dziećmi i młodzieżą;
 • Możesz uczestniczyć w obydwu dniach szkoleniowych;
 • Zarejestrujesz się na platformie internetowej projektu (www.https://developtogether.eu/pl/) i podejmiesz się realizacji jednego zadania on-line.
 • Przeprowadzisz zajęcia z dziećmi lub młodzieżą z wykorzystaniem materiałów otrzymanych w czasie szkolenia i prześlesz nam krótkie sprawozdanie.

Gdzie?

Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" im. A. Bączkowskiego,

ul. Bolesława Limanowskiego 23, 00-001 Warszawa.

Zapewniamy zwrot kosztów podróży i nocleg w pokoju dwuosobowym oraz wyżywienie w trakcie warsztatu.

Jak się zgłosić?

Zgłoszenia za pomocą formularza online: https://goo.gl/forms/JTd7hrbZPVbyTjZD2

przyjmujemy do 17 marca 2019 r.

Liczba miejsc ograniczona. Potwierdzenia uczestnictwa zostaną rozesłane nie później niż 20 marca.

W razie pytań prosimy o kontakt z Elżbietą Kielak: e.kielak@tea.org.pl

Z kim pracujemy?

Przez dwa dni będziemy pracować wspólnie z trzema trenerkami: Martą Gontarską - ekspertką z zakresu krytycznej edukacji globalnej, certyfikowaną trenerką metody filozofii z dziećmi i młodzieżą,  Elżbietą Kielak - trenerką antydyskryminacyjną i ekspertką z zakresu edukacji globalnej oraz Małgorzatą Nowak - nauczycielką bibliotekarką, pedagogiem, socjoterapeutką, autorką programu edukacji medialnej ”Wychowanie do mediów” w Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Bytomiu, obecnie SPMS oraz scenariuszy lekcji z zakresu edukacji medialnej, globalnej, antydyskryminacyjnej .

Projekt jest realizowany we współpracy z Instytutem Globalnej Odpowiedzialności (IGO) i opiera się na diagnozie oraz metodach wypracowanych w ramach projektu “Nauczycielki zmieniają świat” w latach 2013-2015.

Projekt “Uczymy (się) o edukacji globalnej. Współpraca organizacji pozarządowych i środowiska akademickiego”  jest realizowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Szkolenie jest realizowane w ramach projektu “Razem rozwijamy kompetencje: europejskie sieci obywatelsko-uniwersyteckie na rzecz globalnej edukacji w zakresie migracji, bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju we współzależnym świecie (InterCap)” finansowanego przez Komisję Europejską w ramach program EuropAid (Numer projektu: CSO-LA/2017/388-136).

ZAPRASZAMY NA WARSZTATY DLA NAUCZYCIELEK I NAUCZYCIELI: CYBERHISTORIE. O BEZPIECZEŃSTWIE I KOMUNIKACJI W SIECI Z KLASAMI I-VI.

Czemu wysłanie selfie to nie zawsze dobry pomysł? Gdzie leży granica między koleżeńskim żartem a frapingiem? Jak bronić się przed hejtem?

To tylko niektóre z problemów, z jakimi mierzy się młodzież, wchodząc do sieci. Jeżeli chcesz je lepiej poznać i wesprzeć uczennice i uczniów w bezpiecznym korzystaniu z Internetu, szukasz inspiracji, jak zacząć – zgłoś się na nasz warsztat.
Serdecznie zapraszamy nauczycielki i nauczycieli ze szkół w całej Polsce do udziału w bezpłatnym 1-dniowym warsztacie z wykorzystania innowacyjnych materiałów edukacyjnych przygotowanych przez Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej „Cyberhistorie. O bezpieczeństwie i komunikacji w sieci. Scenariusze lekcji dla klas I-VI”.

Cele warsztatu:
1. Zyskanie wiedzy nt. cyberprzemocy, bezpieczeństwa w sieci, asertywnej komunikacji, mechanizmów wykluczania w grupie rówieśniczej.
2. Poznanie nowego programu edukacyjnego – „Cyberhistorii” i praktycznych narzędzi (animacje, scenariusze lekcji) do pracy z młodzieżą na ww. tematy.
3. Zwiększenie umiejętności identyfikowania i radzenia sobie z tzw. trudnymi tematami w Twojej klasie (przemoc rówieśnicza, uprzedzenia, dyskryminacja).

Dla kogo?
Dla nauczycielek i nauczycieli, którzy:
- pracują z dziećmi i młodzieżą w przedziale wiekowym I-VI klasa szkoły podstawowej,
- chcą poruszać tematykę cyberbezpieczeństwa, dobrej komunikacji i antydyskryminacji w swoich klasach,
- chcą poznać i przetestować nowe materiały edukacyjne,
- zobowiążą się do przeprowadzenia co najmniej 2 lekcji wg poznanych scenariuszy w terminie do 29 marca, a następnie wypełnią ankietę ewaluacyjną on-line dot. korzystania z tych materiałów.

Kiedy i gdzie?
Warsztat odbędzie się:
- 22 lutego 2019, w godzinach 10.00-16.00; zapewniamy wegetariański obiad i przerwy kawowe,
- w przestrzeni Clockwork, ul. Twarda 1 w Warszawie.
- warunkiem udziału jest obecność na całości warsztatu.
Osoby uczestniczące otrzymają zaświadczenia o udziale w warsztacie.

Nie zwracamy kosztów dojazdu.

Jak się zgłosić?
Zgłoszenia za pomocą formularza online:
https://goo.gl/forms/UaTuqhGDy4U0W1QB2
przyjmujemy do 17 lutego 2019. Liczba miejsc jest ograniczona. Potwierdzenia uczestnictwa zostaną rozesłane najpóźniej do 18 lutego.

Osoby prowadzące
Warsztat poprowadzą David Sypniewski – trener antydyskryminacyjny, pasjonat internetu i gier komputerowych i Hanna Zielińska, trenerka antydyskryminacyjna, animatorka kultury, koordynatorka projektu „Cyberhistorie”.

Ilustracja: Marta Zabłocka

Program edukacyjny „Cyberhistorie. O bezpieczeństwie i komunikacji w sieci” jest adaptacją programu CyberSense Ariel Trust i został opracowany przez Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej w ramach projektu CyberSense.eu realizowanego we współpracy z Ariel Trust i Fundacją Evens. Projekt finansowany przez Fundację Evens.

Ideą seminarium jest szkolenie osób pracujących z młodzieżą (lub pracujących dla organizacji/instytucji tworzących polityki młodzieżowe) w obszarze strategicznego zajmowania się różnymi formami dyskryminacji i nienawiści grupowej. Metodologia, którą Państwu proponujemy, została wypracowana przez berlińską organizację Cultures Interactive – naszego partnera w projekcie CEE Prevent Net.
W skondensowanym 2,5-dniowym warsztacie, na który zaprasza Państwa Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej, osoby uczestniczące zapoznają się z planem interwencji, który jest głównym narzędziem szkolenia i nauczą się go stosować zgodnie z ich kontekstami i celami pracy. Warsztat składać się będzie z trzech modułów: Obserwacja, Analiza sytuacji i Definiowanie zespołu w procesie.

Cele seminarium
• zidentyfikowanie potencjalnych zagrożeń w kontekście ekstremizmów oraz wszelkich form nienawiści grupowej i dyskryminacji w środowisku lokalnym (np. rasizm, homofobia, antysemityzm itp.)
• uświadomienie sobie zasobów, potencjałów, ograniczeń i zagrożeń związanych z tymi zjawiskami w kontekście prowadzonej na co dzień pracy z młodzieżą
• opracowanie systematycznej strategii krok po kroku dla różnych kontekstów lokalnych i zawodowych
• zidentyfikowanie istniejących sieci wsparcia
• rozwijanie umiejętności i zdolności potrzebnych do prowadzenia zrównoważonej pracy z młodzieżą zorientowanej na prawa człowieka

Metody pracy
• transfer wiedzy teoretycznej poprzez ćwiczenia grupowe i krótkie prezentacje
• praca na przypadkach (case studies): osoby uczestniczące tworzą konkretne plany interwencyjne dla swojego własnego obszaru pracy
• odgrywanie ról: praktykowanie przedstawianych podejść w krótkich scenkach z własnych doświadczeń osób uczestniczących

Kogo zapraszamy?
• osoby pracujące bezpośrednio z młodzieżą lub w instytucjach wspierających młodzież (np. nauczyciele i nauczycielki, kuratorzy i kuratorki społeczne i sądowe, praktycy i praktyczki z zakresu pedagogiki, psychologii, pracy socjalnej, resocjalizacji, kultury itp.)
• edukatorów i edukatorki pracujących w obszarze edukacji poza formalnej, np. trenerzy_rki edukacji obywatelskiej, antydyskryminacyjnej, globalnej itp.

Czas trwania
• 2,5 dnia (21-23.03.2019)

Język
Warsztat prowadzony jest w języku angielskim, w razie potrzeby zapewniamy tłumaczenie.

Osoby prowadzące
Anika Posselius
Ukończyła kulturoznawstwo (licencjat) i studia europejskie (magisterskie). Urodzona w 1985 r. i wychowana w małym miasteczku wschodnioniemieckim gdzie rządziła silna i brutalna prawicowa subkultura, przez co jako nastolatka musiała konfrontować się z nieludzkimi postawami i nienawiścią. Od tego czasu zajmuje się radykalizmami, nienawiścią grupową i profilaktyką dyskryminacji i przemocy, zarówno podczas studiów jak i w aktywizmie kulturalnym / politycznym na poziomie lokalnym.
Jest trenerką edukacji osób dorosłych, specjalizuje się w takich tematach jak: strategie radzenia sobie z nienawiścią grupową w pracy pedagogicznej, praca pedagogiczna wrażliwa na płeć, powiązanie kultur młodzieżowych i edukacji obywatelskiej). Od ponad 10 lat pracuje jako freelancer oraz koordynatorka międzynarodowych i lokalnych projektów w berlińskim stowarzyszeniu Cultures Interactive.

Na krótką prezentację zaprosimy też Jacka Purskiego, działacza społecznego i edukatora mającego ogromne doświadczenie w przeciwdziałaniu radykalizacji młodzieży w Polsce. Więcej o jego działaniach można przeczytać tutaj: http://www.fundacjaibs.pl/team-view/jacek-purski/?fbclid=IwAR3RncLFGiNIAac9yvCas23hrcYZGsN5ERUPanyGAH3z-ug2_KdozOq6i9U

Koszty
Udział w seminarium jest bezpłatny. Osobom spoza Warszawy zapewniamy zwroty kosztów dojazdu na podstawie oświadczenia i przedstawienia biletów komunikacji zbiorowej II klasy, do wysokości 120 zł. Zapewniamy także noclegi i wyżywienie podczas warsztatów.

Jak się zgłosić?
Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego do dnia 28 lutego 2019. Liczy się kolejność zgłoszeń oraz spełnienie kryteriów naboru:
- praca z młodzieżą / lub w instytucji tworzącej polityki lub praktyki kierowane do młodzieży / lub z osobami dorosłymi pracującymi z młodzieżą (pierwszeństwo będą miały osoby pracujące bezpośrednio z młodzieżą zagrożoną radykalizacją)
- motywacja i pomysł na realne wprowadzenie zdobytej wiedzy w późniejszą pracę z młodzieżą
- gotowość wzięcia udziału we wszystkich 3 dniach warsztatu oraz przyjęcie warunków proponowanych przez TEA
Zastrzegamy, że połowę z 16 miejsc na warsztacie rezerwujemy dla osób z Koalicji na Rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej.

Formularz znajduje się pod adresem: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1DGc2XchJQcU8CCBXRFGzy6wJV-dMtxz6oYPVTdSCVBAJRg/viewform?usp=sf_link

Osoby biorące udział w seminarium będą miały pierwszeństwo w planowanej na 17-22 czerwca 2019 International Summer School (prowadzonej w całości w jęz. angielskim, bez tłumaczenia) w Słowacji. Wydarzenie będzie okazją do zapoznania się z większą ilością narzędzi do pracy z młodzieżą stosowanych w krajach wyszehradzkich w obszarze przeciwdziałania przemocy, radykalizacji i dyskryminacji. Szczegóły już wkrótce!

------------------------
Jeśli podoba Ci się to co robimy- wesprzyj nas! przekaż 1% podatku na TEA

The project was funded by the European Union’s Rights, Equality and Citizenship Programme (2014-2020).
The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.

Udostępniamy nową publikację stworzoną w ramach realizowanego przez Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej międzynarodowego projektu "Razem rozwijamy kompetencje: europejskie sieci obywatelsko-uniwersyteckie na rzecz globalnej edukacji w zakresie migracji, bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju we współzależnym świecie (InterCap)"

Jednym z pierwszych działań wszystkich organizacji partnerskich było stworzenie audytu dotyczącego tematyki migracji, zrównoważonego rozwoju i edukacji rozwojowej.

Prezentowana publikacja to skrót raportu całościowego, obejmującego wyniki zebrane ze wszystkich krajów partnerskich (w tym z Polski).

Osoby zainteresowane całym raportem w języku angielskim, zapraszamy na stronę internetową projektu InterCap.

Zachęcamy do lektury!

My, obywatele i obywatelki, działacze i działaczki organizacji pozarządowych, dogłębnie wstrząśnięci i wstrząśnięte zarówno tragiczną śmiercią Prezydenta Pawła Adamowicza, jak i następującymi po niej komentarzami, przekłamaniami i manipulacjami, jakich dopuszczają się osoby publiczne, wzywamy decydentów i decydentki, przedstawicieli i przedstawicielki partii politycznych wszystkich opcji, posłów i posłanki, dziennikarzy oraz dziennikarki, jak i inne osoby aktywne w życiu publicznym o zaniechanie stosowania języka nienawiści.

Jesteśmy osobami, którym nie jest obojętne to, co dzieje się w naszym kraju. Żyjemy tu, pracujemy, angażujemy się w sprawy społeczne, wychowujemy dzieci i chcemy robić to dalej w atmosferze poszanowania godności, autonomii i różnorodności jednostek oraz grup społecznych. Wierzymy, że dialog bez nienawiści i przemocy jest możliwy, nawet jeśli różnimy się między sobą. Dlatego apelujemy o bezwarunkowe opamiętanie i zaprzestanie stosowania mowy pogardy, wrogości i nienawiści oraz innych form przemocy psychicznej, takich jak manipulacja, poniżanie, obwinianie, lekceważenie oraz posługiwanie się uprzedzeniami i oszczerstwami w debacie publicznej.

Jak widzieliśmy w ostatnich dniach, prowadzi to do zagubienia, gniewu i pokładów wrogości, które skutkują najtragiczniejszą konsekwencją jaką jest zabójstwo. Spirala wrogości i nienawiści została rozkręcona do granic człowieczeństwa.

Zwracamy się do wszystkich osób znaczących – polityków i polityczek, działaczy i działaczek społecznych, środowiskowych autorytetów, duszpasterzy, dziennikarzy i dziennikarek – nie z konkretnymi postulatami dotyczącymi formalnych działań (choć i tu jest wiele do zrobienia), ale o ludzką przyzwoitość, odruch czystego serca, szacunek wobec drugiego człowieka, których tak bardzo zabrakło w ostatnich latach, miesiącach i dniach! Apelujemy o bezwarunkowe zaprzestanie destruktywnej agresji i przemocy w debacie i przestrzeni publicznej.


List przekazujemy do wiadomości publicznej z apelem o rozpowszechnianie i podpisywanie za pomocą formularza: https://goo.gl/forms/iSgQldXp2A3XJyMs2

Sygnatariuszki i Sygnatariusze listu:

Centrum Praw Kobiet oddział w Łodzi
Centrum Wielokulturowe
Centrum Żydowskie w Oświęcimiu
Ekspedycja w Głąb Kultury
Fabryka Równości 
Feministki Antyfaszystki
Fundacja "Przestrzeń dla edukacji "
Fundacja Autonomia
Fundacja dla Somalii
Fundacja HerStory
Fundacja na Rzecz Różnorodności Polistrefa 
Fundacja Nowoczesnej Edukacji SPUNK
Fundacja Osiem Marzeń
Instytut Kultury Miejskiej
Obywatelski Toruń
Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
Otwarta Rzeczpospolita
Sekcja Antydyskryminacyjno - Antymobbingowa przy Oddziale ZNP Toruń
Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego PRO HUMANUM
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii Otwarta Rzeczpospolita
Stowarzyszenie Queerowy Maj
Stowarzyszenie Tkalnia
Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej
WWF Polska
Polska Fundacja im. Roberta Schumana 
Stowarzyszenie Strefa Wenus z Milo
Kampania Przeciw Homofobii
Agata Teutsch, Fundacja Autonomia
Jolanta Lange, Stowarzyszenie ProbHumanum
Berenika Błaszak, Fundacja Autonomia
Dorota Kocurek, Fundacja Autonomia
Lena Bielska, Fundacja HerStory
Mirosław Proppé, WWF Polska
Maciek Zabierowski, Centrum Żydowskie w Oświęcimiu
Monika Łukomska-Bekiel, Fundacja Osiem Marzeń
Wojciech Maruszewski, Fundacja dla Somalii
Malgorzata Sójka, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego PRO HUMANUM
Tadeusz Olczak, Stowarzyszenie ProHumanum
Anna Jurek, Fundacja Nowoczesnej Edukacji SPUNK 
Aleksandra Dulas, Fundacja Nowoczesnej Edukacji SPUNK
Dominik Marciniak , Fabryka Równości 
Weronika Jóźwiak, Stowarzyszenie Tkalnia
Aleksandra Chrzanowska, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
Małgorzata Łojkowska, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
Damian Wutke, Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii Otwarta Rzeczpospolita
Joanna Chrapkowska, Centrum Wielokulturowe
Piotr Cykowski 
Weronika Czyżewska-Waglowska, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
Ivka Macioszek, Sekcja Antydyskryminacyjno - Antymobbingowa przy Oddziale ZNP Toruń oraz Feministki Antyfaszystki
Ryszard Mosiołek, Obywatelski Toruń
Iga Kazimierczyk , Fundacja "Przestrzeń dla edukacji "
Anna Głogowska-Balcerzak, Centrum Praw Kobiet oddział w Łodzi
Paula Sawicka, Otwarta Rzeczpospolita
Aleksandra Szymańska, Instytut Kultury Miejskiej
Janina Stojak, Ekspedycja w Głąb Kultury
Joanna Balsamska, Fundacja na Rzecz Różnorodności Polistrefa 
Maciej Kruszka, Stowarzyszenie Tęczowe Opole
Dariusz Grzemny, Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA
dr hab. Bartłomiej Walczak, Uniwersytet Warszawski
Marek Kazmierski, Apart Arts
Karolina Kuhn, Sensum Ośrodek Psychoterapii
Maria Stoecker 
Małgorzata Rogalska, Fundacja Zielony Przylądek
Magda Sikorska 
Ewelina Tomczak 
Anna Tanajewska, Szkoła Podstawowa nr 225 Warszawa
Katarzyna Hamer-den Heyer, Instytut Psychologii PAN
Artur Wieczorek, Forum Młodych Dyplomatów
Mateusz Wojcieszak, Fundacja Pole Dialogu
Marta Madejska, Łódzkie Stowarzyszenie Inicjatyw Miejskich „Topografie”
Akina Kula, Fundacja Pozytywnych Zmian
Tadeusz Makulski, Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu
Tadeusz Korablin, Stowarzyszenie Europejska Demokracja - Nadzieja i Otwartość 
Jakub Studziński 
Katarzyna Stryjek, Gdańskie Centrum Mediacji Szkolnej i Rówieśniczej
Roman Piotrowski, KOD Kujawsko-Pomorskie
Jerzy Kowalski-Glikman 
Anna Krzeczkowska 
Anna Obem, Fundacja Panoptykon
Wojciech Juszkiewicz 
Anna Wojtczak 
Mirka Makuchowska, Kampania Przeciw Homofobii
Marian Dziwisz 
Lena Bielska, Fundacja HerStory
Magdalena Stoch, Uniwersytet Pedagogiczny im.KEN w Krakowie
Alicja Pacewicz, Fundacja Szkoła z Klasą
Paweł Chról, Klub Hebrajski
Magdalena Kusojć, Enterculture
Anna Pomianowska-Saad 
Joanna Piotrowska, Fundacja Feminoteka
Zoja Ghimire, Mangfold i Arbeidslivet (Różnorodność na rynku pracy)
Beata Sadowska 
Agnieszka Ciecholińska 
Beata Biesadecka
Elżbieta Kielak, Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej
Dorota Bregin, Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej
Joanna Waszkowska, Superbelfrzy RP
Agnieszka Szczepanik, Stowarzyszenie Jeden Świat
Paweł Biedny
Klaudia Waryszak-Lubaś, Trenerka antydyskryminacyjna
Natalia Sarata, Fundacja Przestrzeń Kobiet
Anna    Czarlinska
Dominika Cieślikowska, Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej
Beata Perez Borjas
Marcin Szczepkowski
Joanna Antonik, Stowarzyszenie Wielokulturowy Kraków
Małgorzata Sztejter
Barbara Grzybowska
Beata Kołodziejczyk
Barbara Targosz
Olga Margis
Joanna Bojarska
Żaneta Balsamska
Luiza Bendyk
Aleksandra Skupińska, Forum Młodych Dyplomatów
Joanna SKRZYPCZAK, My, rodzice stowarzyszenie matek, ojców i sojuszników osób LGBTQIA
Marta Libiszowska
Oliwia Dąbrowska
Przemysław Staroń, Nauczyciel Roku 2018
Hanna Basek, Szary obywatel
Martyna Stec
Joanna Michlic, UCL
Wisla Ahlstrand
Marcin Stoczkiewicz, Fundacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi
Jędrzej Witkowski, Centrum Edukacji Obywatelskiej
Joanna Nowicka, ANTERIS Fundacja Pomocy Prawnej
Aga Molińska
Ewa Furgał, Fundacja Przestrzeń Kobiet
Sławomir Konkol
Marta du Vall, Fundacja Kobiety Nauki - Polska Sieć Kobiet Nauki
Marta Gontarska, Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej
Michalina Wolna
Olga Pawlik, Stowarzyszenie Horyzont
Miłosz Lindner, Interwencja Pasażerska
Ada Rachfalska

Monika Mazur-Rafał, Fundacja Humanity in Action Polska
Joanna Kuczora
Urszula  Kochanowska Czarny
Maciej Przewoźnik
Marta Kasprzak, Uniwersytet Łódzki
Małgorzata Nowak
Wojciech Madejski
Filip Pazderski, Stowarzyszenie na Rzecz Ziemi Podlaskiej DRUMLA
Piotr Ruman, Forum Młodych Dyplomatów
Małgorzata Aulejtner, OZZPiP przy Szpitalu Grochowskim
Krzysztof Alcer, Fundacja RÓWNOŚĆ.INFO
Magdalena Derecka
Magdalena Przybysz
Patryk Moszka
Justyna Radomińska
malgorzata chamera
Natalia Gebert, Dom Otwarty
Agata Gnat
Katarzyna Rżanek
Maciek Śliwa
Aleksandra Przywecka
Halina Binkowska
Anna Łyczewska, Związek Literatów Polskich
Ewa Lamberska

W tygodniach rozpoczynającym nowy rok szkolny 2017/2018 - pierwszy rok wdrażania reformy edukacji przygotowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej pod przewodnictwem minister Anny Zalewskiej - Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej apeluje do nauczycielek i nauczycieli o podejmowanie działań z zakresu edukacji antydyskryminacyjnej w ramach prowadzonych przez nich zajęć.

Poniżej treść całego stanowiska.

Stanowisko Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej dotyczące reformy edukacji w zakresie obecności treści antydyskryminacyjnych w podstawie programowej dla szkół podstawowych

W tygodniach rozpoczynającym nowy rok szkolny 2017/2018 ─ pierwszy rok wdrażania reformy edukacji przygotowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej pod przewodnictwem minister Anny Zalewskiej ─ Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej apeluje do nauczycielek i nauczycieli o podejmowanie działań z zakresu edukacji antydyskryminacyjnej w ramach prowadzonych przez nich zajęć. Z rosnącym niepokojem obserwujemy zmiany w systemie edukacji formalnej, dotyczące zarówno celów i treści nauczania, jak i sposobu funkcjonowania placówek i środowiska szkolnego. Autorzy i autorki reformy zignorowali potrzeby uczennic i uczniów oraz nauczycielek i nauczycieli, związane z prawem do nauki i do pracy w szkole wolnej od dyskryminacji, otwartej na dialog, różnorodność i równość.

Przedstawicielki i przedstawiciele Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej brali udział w konsultacjach w ramach grupy “Ekspertów Dobrych Zmian w Edukacji”, zabierali głos jako partner społeczny m.in. w sprawie usunięcia z rozporządzenia w sprawie wymagań wobec szkół i placówek zapisu o konieczności prowadzenia przez szkoły działań antydyskryminacyjnych obejmujących całą społeczność szkolną. Niestety, nasz głos nigdy nie został wysłuchany.

Analiza przebiegu reformy edukacji, zarówno na poziomie jej przygotowywania, planu wdrożenia, jak i konsultowania, wykazuje, że edukacja antydyskryminacyjna jest systemowo wyłączana z programów szkolnych, a jej cele nie będą realizowane w szkole w Polsce. Świadczą o tym między innymi niekorzystne zmiany dotyczące nauczania indywidualnego dla uczennic i uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czy zapisy nowej podstawy programowej dla szkół podstawowych. O ile w poprzednich latach edukacja antydyskryminacyjna nie była priorytetem oświaty, o tyle wprowadzane w tej chwili zmiany stawiają pod znakiem zapytania możliwość jej realizacji w ogóle. Wskutek tych zmian uczennice i uczniowie będą jeszcze bardziej niż dotychczas narażeni na dyskryminację i przemoc motywowaną uprzedzeniami. Ministerstwo Edukacji Narodowej, proponując zmiany, nie bierze pod uwagę problemów, które od lat są obecne w szkole, takich jak mowa nienawiści, dyskryminacja ze względu na szereg przesłanek, przemoc motywowana uprzedzeniami czy brak systemowych rozwiązań dotyczących reagowania na przypadki dyskryminacji.

Z badań Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej (raporty: Edukacja antydyskryminacyjna. Ostatni dzwonek! O deficytach systemu edukacji formalnej w obszarze przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy motywowanej uprzedzeniami. Raport z badań, 2016 oraz Dyskryminacja w szkole – obecność nieusprawiedliwiona. O budowaniu edukacji antydyskryminacyjnej w systemie edukacji formalnej w Polsce. Raport z badań, 2015)  i Instytutu Badań Edukacyjnych (raport z badania Bezpieczeństwo uczniów i klimat społeczny w polskich szkołach, 2015) wynika, że są to jedne z największych wyzwań  szkół w Polsce.

W preambule do podstawy programowej czytamy, że: Kształcenie i wychowanie w szkole podstawowej sprzyja rozwijaniu postaw obywatelskich, patriotycznych i społecznych uczniów. Zadaniem szkoły jest wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej, przywiązania do historii i tradycji narodowych, przygotowanie i zachęcanie do podejmowania działań na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego, w tym do angażowania się w wolontariat. Szkoła dba o wychowanie dzieci i młodzieży w duchu akceptacji i szacunku dla drugiego człowieka, kształtuje postawę szacunku dla środowiska przyrodniczego, w tym upowszechnia wiedzę o zasadach zrównoważonego rozwoju, motywuje do działań na rzecz ochrony środowiska oraz rozwija zainteresowanie ekologią. W tak nakreślonych celach edukacji brakuje budowania postaw otwartości na różnorodność, brakuje kształtowania w młodych ludziach ciekawości świata, budowania szacunku nie tylko do swojej tradycji, ale też do tradycji innych narodów, kultur.  Wartości, które zostały wymienione w preambule „znikają” jednak z dalszych zapisów podstawy programowej – nie są wyodrębnione lub są połączone z kształtowaniem postaw uczennic i uczniów, w związku z czym nie ma jasności na jakich wartościach opierają się postawy.

Obserwujemy także niekonsekwencję pomiędzy wymaganiami ogólnymi i szczegółowymi. Na poziomie szczegółowym (treści nauczania) dominuje aspekt wiedzowy z elementami umiejętności, zaś punkty dotyczące kształtowania postaw nie zostały uwzględnione. Tak określone treści nauczania (wymagania szczegółowe) nie wskazują zatem na możliwości realizowania części celów ogólnych. Na przykład powtarzany kilkakrotnie szacunek do innych ludzi, miejsc, kultur w podstawie do geografii dla klas IV-VIII nie ma odzwierciedlenia w treściach nauczania (wymaganiach szczegółowych) oraz w warunkach i sposobach realizacji lekcji. W proponowanych treściach dotyczących Afryki, Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej czy współczesnej sytuacji na Ukrainie nie zakłada się np. zrozumienia różnorodnych perspektyw, odniesienia do postkolonializmu, współczesnych wyzwań krajów afrykańskich, niestereotypowego podejścia do kwestii głodu czy ubóstwa. Podobnie jest w treściach nauczania do historii, gdzie podstawę do wprowadzania wątków antydyskryminacyjnych stanowią jedynie tak odległe historycznie wydarzenia, jak krucjaty, Rewolucja Francuska, wielkie odkrycia geograficzne czy Holokaust.

W podstawie programowej dla szkół podstawowych dominuje perspektywa większościowa (katolicka, rdzennie polska, pełnej rodziny). Brakuje miejsca dla innych niż większościowe poglądów, wyznań, opinii czy perspektywy osób z grup mniejszościowych. Brakuje również wskazania na potrzebę rozmowy na ten temat na poziomie grupy, klasy, szkoły. Proponowane w ramach warunków i sposobów realizacji lekcji przedmiotowych zapisy, wymieniają aktywizujące metody pracy, ale nie proponują metod dydaktycznych opartych na dialogu, wspólnej dyskusji, analizie problemu, refleksji czy rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych. Taka perspektywa ogranicza, jeśli nie uniemożliwia, kształtowanie postaw otwartości wobec ludzi i świata. W efekcie uczennice i uczniowie w zreformowanej szkole będą się uczyli o świecie, który nie przystaje do rzeczywistości szkolnej i pozaszkolnej.

Mimo wielokrotnych odwołań do umiejętności komunikacyjnych, w tym umiejętności wyboru źródeł informacji czy krytycznej analizy tekstów medialnych, a także do nowoczesnych technologii informacyjnych, w podstawie programowej do szkół podstawowych nie ma odwołania do mowy nienawiści, tak na poziomie wymagań ogólnych, jak i szczegółowych. Tematyka ta została pominięta przez autorki i autorów rozporządzenia. Nawet jeśli zajęcia dotyczące mowy nienawiści, będą realizowane przez nauczycielki i nauczycieli przy okazji innych tematów, autorzy i autorki zignorowali po raz kolejny kluczową potrzebę środowiska szkolnego.

Pomimo wyzwań jakie stoją przed nauczycielkami i nauczycielami, a także uczennicami i uczniami w nowej szkolnej rzeczywistości wydaje się, że realizacja działań antydyskryminacyjnych w zreformowanej szkole wciąż jest możliwa. Z przeglądu podstawy programowej do szkół podstawowych przeprowadzonego przez Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej, wynika, że prowadzenie edukacji antydyskryminacyjnej w ograniczonym zakresie jest możliwe na lekcjach języka polskiego, historii, geografii, etyki, języka obcego nowożytnego czy wiedzy o społeczeństwie w klasach IV-VIII szkoły podstawowej.

Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej śledziło proces przygotowywania i wdrażania reformy, na bieżąco analizujemy podstawy programowe dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych, oczekujemy także na publikację nowych podręczników. Zgodnie z naszą misją, którą jest rozwijanie i upowszechnianie edukacji antydyskryminacyjnej tak, aby każda osoba współtworzyła świat wolny od dyskryminacji i przemocy, będziemy w dalszym ciągu wspierać praktykę wychowawczą szkół oraz nauczycielki i nauczycieli w równościowym podejściu do uczennic i uczniów, a także w działaniu na rzecz szkoły wolnej od przemocy i dyskryminacji. A nauczycielom i nauczycielkom i wszystkim osobom pracującym z młodzieżą, życzymy z okazji rozpoczynającego się roku szkolnego wielu sukcesów wychowawczych i satysfakcji z wykonywanej pracy. Jednocześnie serdecznie Państwu dziękujemy za Waszą pracę na rzecz praw człowieka oraz za zdeterminowane i cierpliwe prowadzenie edukacji antydyskryminacyjnej w Waszych szkołach.

Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej

Stanowisko TEA dotyczące reformy edukacji w zakresie obecności treści antydyskryminacyjnych w podstawie programowej dla szkół podstawowych - link do wersji pdf

Zachęcamy do zapoznania się ze stanowiskiem TEA w sprawie projektu rozporządzenia dotyczącego wymagań wobec szkół, z którego usunięty został zapis o konieczności prowadzenia działań antydyskryminacyjnych.

Choć wielokrotnie wskazywaliśmy, że realizacja tego wymagania daleka była od pożądanej sytuacji, w której wszystkie szkoły i placówki z zaangażowaniem i pełnym zrozumieniem podejmują działania mające na celu przeciwdziałanie dyskryminacji, uważamy całkowitą rezygnację z tego obowiązku za sankcjonowanie obecnej, niepokojącej sytuacji, w której dyskryminacji w szkole każdego dnia doświadczają uczniowie, uczennice, nauczycielki i nauczyciele.

Jednocześnie chcemy zapewnić, że nie ustajemy w podejmowaniu wysiłków aby szkoła była miejscem wolnym od dyskryminacji.Ze stanowiskiem TEA możecie zapoznać się (link) tutaj