Skip to content

TEA podpisało apel do mediów „Po 11 listopada: Jesteście odpowiedzialni za Polskę”

 

Po 11 listopada: Jesteście odpowiedzialni za Polskę

W Państwie, w jakim chcemy żyć, istotne problemy społeczne podnoszone są w debacie publicznej współtworzonej przez media przy udziale całego społeczeństwa. Rola mediów jest więc wyjątkowa. Szczególnie teraz mogą one wziąć na siebie odpowiedzialność za wyjaśnianie zagrożeń nacjonalizmu oraz uczulanie społeczeństwa na ksenofobię i ideologie odwołujące się do przemocy.

Młodzież zainteresowana pracą dziennikarską i pracą w mediach, uczestnicząca niedawno w warsztatach Fundacji na rzecz Różnorodności Społecznej, intuicyjnie i pięknie definiowała misję mediów w kontekście różnorodności społecznej. W tej wizji media mają za zadanie rzetelnie przekazywać informacje i wyjaśniać ich wieloaspektowość, pokazywać zło będące rezultatem uprzedzeń i nienawiści, uwrażliwiać na przemoc, dyskryminację i krzywdę oraz tworzyć przestrzeń dla dialogu. Tak i my widzimy rolę mediów.

Z dużym niepokojem obserwujemy, że znacząca część polskich mediów informuje o nacjonalistycznej i ksenofobicznej przemocy w sposób sensacyjny lub bagatelizujący.  Tymczasem obie te praktyki – incydentalne wyolbrzymianie wydarzeń wynikających ze skrajnych postaw społecznych, w tym nacjonalizmu oraz umniejszanie działań podejmowanych przez ugrupowania nacjonalistyczne – stanowią przykład nieodpowiedzialności. Każda z tych praktyk de facto prowadzi do ignorowania istniejącego problemu. Terror motywowany uprzedzeniami i nacjonalistyczną lub rasistowską ideologią opisywany jest jako „incydenty” lub „zachowania chuligańskie”. Jednocześnie przywódcy skrajnych ugrupowań znanych z nawoływania do przemocy zapraszani są do studia, co legitymizuje ich udział w debacie publicznej a ich ideologię przedstawia jako pełnoprawny głos w dyskusji. W ten sposób barwny i sensacyjny margines pojawia się w mainstreamie a ekstremistyczne, przemocowe i nienawistne hasła zadomowiają się w dyskursie jako akceptowalna i równoprawna alternatywa do obecnego status quo. Te same osoby, które do telewizji przychodzą w schludnych garniturach i używają ostrożnych eufemizmów na wiecach dla pseudokibiców nawołują do rozwiązań siłowych wobec "liberałów, lewaków i pedałów".

A tłum im odkrzykuje "Zawisną!".

Ataki na Romów i migrantów, dewastacje cmentarzy żydowskich, rasizm i antysemityzm na stadionach, groźby wobec społeczności LGBT to nie jest polska tradycja. To konsekwencja zaniedbań w systemie edukacji nie przygotowującym do życia w różnorodnym społeczeństwie, konsekwencja ignorancji czy bezsilności władz skupionych na politycznych sporach, konsekwencja bierności i zaniechań środowisk opiniotwórczych wobec pojawiania się postaw radykalnych, w tym skrajnie nacjonalistycznych. Historia pokazuje, że zagrożenia, jakim jest skrajny nacjonalizm nie można traktować z przymrużeniem oka tłumacząc, że jest to „niegroźny margines”, że „chuligaństwo”. To ideologia, której metodą jest przemoc. Za rozkwit tej ideologii, za wyjście przemocy i nienawiści z dyskursu na ulicę jesteśmy odpowiedzialni wszyscy, jeśli adekwatnie nie reagujemy.

Szczególna rola w tym zadaniu przypada mediom – to Wy, dziennikarze i dziennikarki, będąc odpowiedzialnymi za współtworzenie dyskursu o patriotyzmie, państwie prawa, narodach i różnorodności społecznej, jesteście tym samym odpowiedzialni  i odpowiedzialne za Polskę. To Wy codziennie przemawiacie do milionów odbiorców.

·         Apelujemy, abyście nie tylko informowali, ale też tworzyli przestrzeń do dialogu opartego na szacunku.

·         Apelujemy, abyście przedstawiali sporne kwestie w sposób krytyczny i kompleksowy, uwzględniając różne głosy.

·         Apelujemy, abyście nie zapraszali do debaty osób nawołujących do przemocy, prezentujących uprzedzenia i nienawiść.

Człowiek, który nie szanuje drugiego człowieka, nie jest wykluczony z debaty – sam się wyklucza. Bo, jak mówił Tadeusz Mazowiecki, można się różnić, można się spierać, ale nie można się nienawidzić.
 
Z poważaniem,
 
1. Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej
 
2. Centrum Edukacji Obywatelskiej
 
3. Centrum Wspierania Partycypacji Społecznej
 
4. Centrum Żydowskie w Oświęcimiu
 
5. Fundacja „Afryka Inaczej”
 
6. Fundacja 4YOUth
 
7. Fundacja Autonomia
 
8. Fundacja Centrum Europy Lokalnej
 
9. Fundacja Dialog- Pheniben
 
10.  Fundacja dla Wolności
 
11.  Fundacja Feminoteka
 
12.  Fundacja im. Anny Lindh Polska
 
13.  Fundacja Inna Przestrzeń
 
14.  Fundacja Klamra
 
15.  Fundacja na rzecz Społeczeństwa Otwartego i Dialogu Międzykulturowego REVERS
 
16.  Fundacja Osiem Marzeń – Szydłowiec
 
17.  Fundacja RÓWNOŚĆ.INFO
 
18.  Fundacja Trans-fuzja
 
19.  Grupa Edukatorów Seksualnych „Ponton”
 
20.  Hollaback! Polska
 
21.  Humanity in Action Polska
 
22.  Instytut Podkarpacki
 
23.  Instytut Tolerancji z Łódzi
 
24.  Kampania Przeciw Homofobii
 
25.  Otwarta Rzeczpospolita
 
26.  Polska Wspólnota Pokoju
 
27.  Polskie Forum Migracyjne
 
28.  Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego
 
29.  Stowarzyszenie "Jeden Świat"
 
30.  Stowarzyszenie „Nigdy Więcej” oraz redakcja czasopisma „Nigdy Więcej”
 
31.  Stowarzyszenie Akceptacja
 
32.  Stowarzyszenie Aktywność Współpraca Rozwój
 
33.  Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA z Głogowa
 
34.  Stowarzyszenie dla Ziemi
 
35.  Stowarzyszenie Homo Faber
 
36.  Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
 
37.  Stowarzyszenie Kolektyw Odrobina Kultury
 
38.  Stowarzyszenie Lambda Warszawa
 
39.  Stowarzyszenie na rzecz Kultury i Dialogu 9/12
 
40.  Stowarzyszenie Oczy Szeroko Otwarte
 
41.  Stowarzyszenie Pracownia Różnorodności
 
42.  Stowarzyszenie Praktyków Kultury
 
43.  Stowarzyszenie Romów w Polsce
 
44.  Stowarzyszenie Wspólnota Myślenice
 
45.  Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej

 

Do wiadomości:

1.      Rada Etyki Mediów
 
2.      Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania
 
3.      Rzecznik Praw Obywatelskich

 

Osoba kontaktowa: Jan Świerszcz, Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej, członek Zarządu

Tel. +48 (0) 798 522 458, e-mail: jswierszcz@ffrs.org.pl

Edukacja antydyskryminacyjna jest dziś potrzebna w Polsce tak jak nigdy dotąd.

Skip to content