powiększ litery
A
A
jak się włączyć

Członkostwo zwyczajne

Członkiem/członkinią zwyczajnym/zwyczajną Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca obywatelem/obywatelką RP lub cudzoziemcem/cudzoziemką, zajmująca się prowadzeniem działalności edukacyjnej z zakresu edukacji antydyskryminacyjnej na rzecz równości i różnorodności.

Jest to jednocześnie osoba, która jest zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia, spełni standardy członkostwa, zobowiąże się do przestrzegania kodeksu etycznego oraz złoży pisemną deklarację członkowską zawierającą rekomendację jednego członka zwyczajnego/członkini zwyczajnej Stowarzyszenia. Rekomendacja polega na potwierdzeniu przez członka lub członkinię TEA, na podstawie jego/jej znajomości danej osoby tego, że spełnia ona standardy członkostwa.

W wypadku, gdy kandydat/kandydatka spełnia wszystkie formalne wymogi wstąpienia do Stowarzyszenia, lecz nie zna żadnej osoby, która jest członkiem zwyczajnym/członkinią zwyczajną Stowarzyszenia, którzy mogliby udzielić rekomendacji, prosimy o kontakt z Zarządem (maile do Zarządu w zakładce KONTAKT). Każdy przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie.

Członków/członkinie zwyczajnych/zwyczajne przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów w drodze uchwały podjętej nie później niż po 3 miesiącach od wpłynięcia pisemnej deklaracji kandydata/kandydatki na adres członkini TEA, odpowiadającej za kontakty z osobami chcącymi wstąpić do Stowarzyszenia, Joanny Grzymały-Moszczyńskiej: j.grzymala.moszczynska@gmail.com

Członkiniom/członkom zwyczajnym Stowarzyszenia przysługują:

 • czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia,
 • prawo udziału z głosem stanowiącym w Walnym Zgromadzeniu,
 • prawo korzystania z dorobku i wszelkich form statutowej działalności Stowarzyszenia,
 • prawo zgłaszania wniosków i postulatów dotyczących celów i działań Stowarzyszenia,
 • prawo korzystania z pomocy doradczej Stowarzyszenia,
 • prawo korzystania z rekomendacji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności,
 • prawo rozwijania indywidualnej działalności zgodnie z posiadanymi kompetencjami i statutem Stowarzyszenia.

Członkowie/członkinie zwyczajni/e mają obowiązek:

 • brania aktywnego udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,
 • uczestniczenia w Walnych Zgromadzeniach,
 • przestrzegania statutu, standardów, kodeksu etycznego i uchwał władz Stowarzyszenia,
 • regularnego opłacania składek.
Wysokość składki obowiązującej członków i członkinie zwyczajne TEA:
 
 • 200 zł rocznie dla osób opłacających składkę zwyczajną za okres od 1 stycznia danego roku kalendarzowego do 31 grudnia danego roku kalendarzowego
 • 120 zł rocznie dla osób opłacających składkę ulgową za okres od 1 stycznia danego roku kalendarzowego do 31 grudnia danego roku kalendarzowego.
Składka członkowska może być wnoszona jednorazowo lub w dwóch ratach.
 
Uprawnione do opłacania członkowskiej składki ulgowej są osoby, które ze względu na sytuację finansową nie mają możliwości opłacenia składki zwyczajnej. Uprawnienie to przysługuje na podstawie przekazanej pocztą elektroniczną deklaracji złożonej przez osobę zainteresowaną Zarządowi do dnia 1 grudnia danego roku kalendarzowego.
 
W wyjątkowych sytuacjach Zarząd ma możliwość przyjęcia wniosku członka/ członkini TEA o opłacenie składki członkowskiej TEA za dany rok kalendarzowy w wysokości zadeklarowanej przez członka/ członkinię TEA. Jako uzasadnienie takiej sytuacji należy uznać szczególnie złą sytuację finansową członka/ członkini TEA. Możliwość ta przysługuje na podstawie przekazanego pocztą elektroniczną wniosku złożonego przez osobę zainteresowaną Zarządowi do dnia 1 grudnia danego roku kalendarzowego.

W razie dodatkowych pytań/ niejasności związanych z procedurą wstępowania do TEA prosimy o kontakt z członkinią TEA odpowiadającą za kontakty z osobami chcącymi wstąpić do Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej na adres: j.grzymala.moszczynska@gmail.com


PROJEKT: poleznaku.pl
Strona powstała w ramach grantu instytucjonalnego Fundacji im. Stefana Batorego
Wszelkie prawa zastrzeżone ©, tea.org.pl
serwis wykonany przez Jassmedia